duinen (nu ongeveer de Mellonahof in Santpoort-Zuid). Hiervan zijn er nu nog 5 te vinden, 4 daarvan in het duin gebied van Duin en Kruidberg en De Kennemerduinen, en eentje langs de Velserenderlaan. Dit zijn eenvoudige paaltjes, die ongeveer 50 centimeter boven het maaiveld uitsteken. Aan de ene zijde is "Velsen" uitgehakt, aan de andere "BL". Grenspaal uit 1860. De initialen BL geven aan dat het een grenspaal tussen Bloemendaal en Velsen is. Ondanks dat de genoemde locaties in de brief redelijk goed te herleiden zijn, zijn er dus nog 11 palen niet terug gevonden. Vanaf het strand tot aan de Brederoodseweg hebben er in totaal 13 gestaan. Uitgebreide zoektochten hebben niets opgeleverd, maar er is dan ook wel veel op de schop gegaan sinds 1860, vooral op het Provinci aal Ziekenhuisterrein. In het duin zelf zouden nog twee palen moeten staan. Helaas staat de eerste paal vermeld op 20 el (meter) vanaf de top van de zeereep richting het strand, en zijn er op die locatie sindsdien vele tientallen meters duin bijgekomen, zodat de paal waarschijnlijk be dolven ligt. De derde paal uit de serie is helaas gekoppeld aan een veldnaam die niet meer bestaat (het Keeten- vlak). De zone waarin die logischerwijs zou kunnen staan, omvat een tweetal valleien, maar juist één daarvan is ooit afgegraven en daar ligt nu het Cremermeer. De zone daar rondomheen bestaat plaatselijk uit een hoog opgescho ten duindoornstruweel met veel gras, waardoor een eventuele paal al snel aan het oog onttrokken is. Opvallend is het ontbreken van een paal bovenop de binnenduinrand. Uit de bewuste brief blijkt, dat er daar nooit éen gezet is, want daar stond al een paal van Rijn land (nummer 10). Het is inderdaad een van de weinige locaties waar de beide grenzen exact gelijk lopen. Maar de normale gang van zaken was toch wel dat elke instan tie voor de duidelijkheid toch een eigen paal plaatste, zeker op zo'n prominente plaats boven op het hoogste duin. Misschien dat deze zuinigheid ingegeven was van wege de vele paaltjes die nodig waren op de grens van Velserend met Bloemendaals Begin (PZ-terrein). Vanaf de huidige Bergweg tot en met de oude begraafplaats op Meer en Berg nabij de Brederoodseweg zijn er zeven geplaatst. Oostelijk van het terrein van het Provinciaal Ziekenhuis zijn de laatste drie palen geplaatst, maar deze zijn helaas (nog) niet teruggevonden, wel een tweetal nieuwere palen. De meest in het oog springende daarvan is de achtkanti ge paal met een halve bol erop die aan de westzijde van de Brederoodseweg direct langs het trottoir staat. Hierin zijn de namen van beide gemeenten volledig uitgehakt. In de archieven en op oude kaarten is er echter niets over terug te vinden. De paal is nog wel te zien op een oude ansichtkaart, maar de datering daarvan is niet bekend. Het buurtje dat daar op staat is, gebouwd vanaf 1921, dus de ansicht dateert dus logischerwijs van daarna, maar de paal kan natuurlijk daar al gestaan hebben. Op de ansichtkaart staat de paal dan aan de oostzijde van de weg. Afgaande op stijlkenmerken en verwering dateert de paal ergens midden eerste helft van de 20e eeuw. Niet ver daarvandaan staat een eenvoudig hulppaaltje dat ook met enig mysterie is omgeven. Deze staat in een Foto:Joost Veer Grenspaal tussen Bloemendaal en Vel sen uit de 20 eeuw langs de Brederoodse weg. Foto:Joost Veer najaar 2019 Stichting Santpoort 30

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 32