VOORSCHRIFTEN Orde regeert de Wereld,wie zich aan tucht onderwerpt, dicu heeft God lief. Qeb God lief boven alles, en owen naasten alsuzelven. Alles wat gij denkt, God weel het. Alles wal gij spreekt, God hoort hcL Alles wat gij doet, God ziet het. van de patiënt. Kortom, de godsdienst kan ingezet wor den als een soort geneesmiddel. De diepere inhoud van het geloof is van ondergeschikt belang In de tweede helft van de 19e eeuw bezoekt een aanzien lijk deel van de patiënten, begeleid door personeel, de kerkdiensten. De band van de pastorale zorgers met het PZ blijkt vanaf de oprichting tot halverwege de 20e eeuw consistent. Zij worden aangesteld door de provinciale autoriteiten. Behandelend personeel staat doorgaans achter het werk van de zielzorgers, die ieder de patiënten bezochten die deel uitmaakten van hun eigen gemeente of parochie. Uit bovenstaande valt af te leiden, dat er wat betreft pas torale zorg binnen het Provinciaal Ziekenhuis sprake is van een wederzijds belang. Je zou kunnen zeggen, dat de eerste 100 jaar de pastorale zorg de tijdgeest mee heeft, waarin geloof met het dage lijkse leven is vervlochten. Zelfs in de "Voorschriften voor ALLE bewoners van het Gesticht MEERENBERG" staan regels die rechtstreeks verwijzen naar het geloof. Stormachtige ontwikkelingen De jaren '60 en '70 zijn decennia van sterke maatschap pelijke veranderingen, die ook van invloed zijn op religie en de beleving daarvan. Het Provinciaal Ziekenhuis ont- komt evenmin aan deze nieuwe maatschappelijke ont wikkelingen, wat betreft geestelijke gezondheidszorg. Het loopt daarin zelfs voorop en maakt als eerste instel ling in de sector GGZ - op eigen initiatief, maar wel onder begeleiding van een gerenommeerd organisatieadvies bureau- een ingrijpend organisatieveranderingsproces door, waarbij alles overhoop wordt gehaald. Beleids groepen, werkgroepen, psychotherapie, multidisciplinai re werkwijze en overlegvormen op verpleegafdelingen, zoals psm (personal staff meeting), maar ook inspraak, medezeggenschap (mondigheid) en een toenemende bewegingsvrijheid van patiënten dragen bij aan een in tense, zeer ingrijpende cultuuromslag. Herziening pastorale zorg Alles wordt in principe bespreekbaar en veel vraagt om nieuwe invulling en vormgeving. Daardoor ontstaat ook de behoefte om de plaats en functie van de pastorale zorg te herzien en een meer duidelijke, meer functione le plaats in de organisatie te geven, iets wat van beide kanten als gewenst wordt ervaren. In dat stadium waarin het in het PZ gebruikelijk was geworden alles in overleg te doen, is de instelling van een z.g., begeleidingscom missie een voor de hand liggende keuze. Die komt er ook: "Begeleidingscommissie Pastorale Verzorging", bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse kerk genootschappen uit Santpoort en Bloemendaal: dominees/pastores, gemeenteleden/parochianen en in een later stadium een vertegenwoordiger van het PZ. Deze laatste is een deskundige van de afdeling Perso neel en Organisatie. Aangesloten kerkgenootschappen zijn: gereformeerden, hervormden, remonstranten en rooms-katholieken, tezamen zo'n 10 personen. Dat belooft een harmonieuze en intensieve samenwer king te worden. De praktijk blijkt weerbarstig. Archief Recentelijk kwam bij opruiming een deel van het archief van deze begeleidingscommissie (BPV) boven water. De donateur is zo alert het over te dragen aan de Stichting Santpoort. Het beslaat de periode april 1975 tot februari 1981. Het doel is om in de ruimste zin pastorale zorg te verlenen in het PZ. Die taak is dan wel weggelegd voor de dominees en pastores. L XL - -• ZIXL Regels uit het gestichtsreglement Meerenberg voor flT.TiF. bewoners van het Gesticht Alle voorschriften der DIrccllo zullen slipt worden opgevolgd. Cel ijk In ieder christelijk huisgezin, Is ooit hier de be trachting van dit voorschrift do eerste pligt van allen. Niemand vergete dit immer! najaar 2019 Stichting Santpoort 34

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 36