^5» Stichting Santpoort najaar 2019 Onderstaande is een greep uit de pogingen pastorale zorg op maat te bieden aan zowel patiënten als perso neel. Een goed begin... In 1975 bestaat het PZ uit een viertal afdelingen, die weer verdeeld zijn in onderafdelingen: Hoofdafdeling I (Brederodekliniek) Hoofdafdeling II (Amstelland en Rijnland) Hoofdafdeling III (Wieringerland, Gooiland en Zaanland) Hoofdafdeling IV (West-Friesland, Schermerland, Beem- sterland en Kennemerland) Later worden ook andere locaties genoemd, zoals Val- ckenburg, Bloemendaals begin, Cloeckendael, Cray- ennest, Brederodeduin, Landhuis 't Heem en Najade die, uitgezonderd Najade, op het terrein liggen: van oorsprong woningen van directieleden of hoofden van dienst, later aangepast voor kleine behandeleenheden en vooral begeleid wonen. Taakverdeling De pastorale zorgers maken (samen met de vertegen woordiger van PZ) onderling een taakverdeling en nemen afdelingen voor hun rekening waar ze ook verantwoorde lijk voor zijn. Die verdeling ziet er in april 1975 als volgt uit: Hoofdafdeling I Brederodekliniek ds. Spijkerboer Hoofdafdeling II Amstelland ds. Spijkerboer Rijnland ds.Tiersma Hoofdafdeling III Wieringerland ds. Rijks Gooiland ds. Rijks Zaanland ds. Rijks Hoofdafdeling IV West-Friesland ds. Spijkerboer Schermerland ds. Spijkerboer Beemsterland ds.Tiersma Kennemerland ds.Tiersma Het is de bedoeling dat de betreffende pastores2 zowel de patiënten van hun eigen gemeente als die van andere denominaties bedienen, ook zij die geen religieuze ach tergrond hebben, maar met geloofsvragen komen. Het betreft een experiment van een jaar. Evaluatie nadien moet uitwijzen welke veranderingen aangebracht dienen te worden. In mei 1977 neemt ds. Van Woerden de taken van ds. Spij kerboer over. Deze opzet blijkt te voldoen, want in het eerste kwartaal 1978 bestaat de constructie nog steeds. Urentekort en honorarium Uit de notulen blijkt, dat de gezamenlijke pastores in to taal 40 uur toegewezen krijgen. De betaling blijkt uit een subsidiepot te komen, aangezien de patiënten zelf geen kerkelijke bijdrage betalen. Die 40 uur wordt steeds sterk als een chronisch tekort ervaren. Dat is 4 uur (1 morgen) per week per afdeling en bijbehorende villa's voor bege leid wonen. De pastores kunnen zich in die tijd niet genoeg "inburge ren" en inwerken. De diverse afdelingen krijgen hierdoor niet de pastorale zorg die nodig zou zijn. Uitbreiding van het aantal pastores is dringend gewenst. Wat betreft het honorarium: dat wordt bepaald niet als hoog ervaren. De ervaring van dit chronische tekort aan uren loopt als een rode draad door de notulen. Daarover wordt ook bij tijd en wijle over gecorrespon deerd met de directie. Uit bovenstaand schema blijkt duidelijk de sterke verte genwoordiging van dominees. Waar zijn de pastores van rooms-katholieke gezindte? Deelname rooms-katholieke pastores Het lijkt er op, dat de visie van waaruit gemeenten en pa rochies werken verschillend is. Terwijl de dominees frequent hun gemeenteleden in dividueel of groepsgewijs bezoeken en voorgaan in de eredienst, ligt het accent bij de r.k. pastores voornamelijk op het voorgaan in de eucharistieviering en op aanvraag bezoek aan een patiënt. Uit de notulen van juni 1976 blijkt, dat r.k. pastores (nog) geen deel uitmaken van de begeleidingscommissie. Deze stelt voor de rooms-katholieken uit te nodigen lid te wor den van de BPV en het pastorale werk samen te doen. Men zal de rooms-katholieken een "aanzoek" doen, te 2 Onder de door mij regelmatig gebruikte term pastores versta ik zowel dominees als rooms-katholieke zielzorgers. 35

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 37