beginnen bij de pastoor in Bloemendaal. September 1976 wordt het aanzoek herhaald. Het lijkt er op, dat de rooms-katholieken niet zo hap pig zijn op samenwerking, getuige de uiting van pater Vloedbelt, dat hij liever op de oude voet doorgaat (in het weekend voorgaan in de eucharistie). Hij is ook niet op de hoogte van samenwerking en verdeling binnen het PZ en ziet weinig heil in het toegewezen krijgen van een of meer afdelingen. Maar is dit hèt algemene katholieke standpunt? Hoe dan ook, hij zal als pater van respectabele leeftijd een andere (jongere) pater zien te vinden die zijn werk zaamheden overneemt. Eind 1976 is er nog geen samenwerking met de rooms-ka- tholieke geestelijkheid, behoudens dan, dat aan het ein de van het jaar 1976 de verbouwde en zeer verfraaide Ad- ventskerk op het terrein van het PZ in gebruik kan worden genomen in oecumenische zin. Daaronder wordt ver staan, dat ook de rooms-katholieken. voor hun eredienst nu deze kerk gebruiken. De kapel wordt opgeheven. Rooms-katholieke kapel, buitenzijde, 2019. De kapel wordt verbouwd tot appartement. (Foto:JosDiekstra) Wel worden voorshands de erediensten nog afzonderlijk gehouden. In wisseldienst maken rooms-katholieken en protestanten de laatste jaren van de Adventskerk ge bruik. Eind augustus 1977 is de situatie wat betreft deelname van de rooms-katholieken nog steeds dezelfde. Wel blijkt in mei van dat jaar een parochiaan in de BPV zitting te hebben genomen. Uiteindelijk duikt een nieuwe naam op: drs. P.H.I. Erfte- meijer, oud-Witte Pater en overste van het voormalige Lavigerie College aan de Wüstelaan (Spaarnberg). Hij is geïnteresseerd, maar is niet meer bevoegd tot het bedie nen van de sacramenten. Dat zal door de rooms-katho- lieke parochie moeten gebeuren c.q. pastor Van der Wel. In februari 1978, ruim anderhalf jaar na het eerste aan zoek, draait een rooms-katholieke afvaardiging in de per soon van P. Erftemeijer mee in de pastorale zorg van de BPV. De samenstelling van pastorale zorgers ziet er dan als volgt uit: Hoofdafdeling I Brederodekliniek ds. Van Woerden Hoofdafdeling II Amstelland ds. Van Woerden Rijnland ds. Tiersma Hoofdafdeling III Wieringerland drs. P. Erftemeijer Gooiland drs. P. Erftemeijer Zaanland huisjes ds. Rijks Hoofdafdeling IV West-Friesland ds. Rijks Schermerland ds. Van Woerden Beemsterland ds. Tiersma Kennemerland ds. Tiersma Crayennest ds. Rijks Valkenburg ds. Rijks Bloemendaals ds. Rijks begin Cloeckendael drs. P. Erftemeijer Brederodeduin ds. Tiersma Landhuis 't Heem ds. Tiersma Kaders Hoewel de BPV in het leven is geroepen om een zinvolle invulling te geven aan de pastorale zorg, blijkt er bij de pastores een grote behoefte te bestaan aan een duidelijk kader vanuit het PZ, zodat zij i.s.m. directie, teams en staf een stevige structuur in de begeleiding kunnen aanbren gen. najaar 2019 Stichting Santpoort 36

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 38