Op hoofdafdeling II (Amstelland) werd ik ontvangen door een coördinatrice die eerlijk de reserves van de teamleden uitsprak t.o. de aanwezigheid van een predi kant in Amstelland. Die reserves bleken vooral het mora liseren te betreffen, dat men van een pastor verwachtte. Zal hij de neurotische schuldgevoelens die als gevolg van de behandeling net wat afnamen, niet weer aanwakke ren door de manier waarop hij begrippen alszonde "en oordeelhanteert? En als een veel te gedweeë jongen uiteindelijk wat agressie toont tegen zijn vader, zal de dominee hem dan niet op het gebod "eerst uw vader en uw moeder" wijzen?" Tijdens een gesprek op een psm waarin de pastor zeer kritische vragen werden gesteld, bleek hij in staat het ijs te doen breken. Hij werd uitgenodigd eens in de 14 dagen op een psm aanwezig te zijn. Dat lijkt aardig: hij leert er gezichten en namen kennen, maar er kleven ook nadelen aan: - "De psm-gesprekken zijn zodanig, dat aan mij als gesprekspartner geen behoefte is. Ik zwijg dus en zal een zwijgende aanwezige blijven. - De gesprekken zijn voor mij vaak moeilijk te volgen, aangezien ik de context niet ken. - Nieuwe patiënten kennen mijn naam niet. - De psm kost veel tijd en ik vraag me af of het "rende ment" daar tegenop weegt." Hij voelt meer voor individuele of groepsgesprekken. Zijn conclusie: "Mijn werk is niet structureel ingekaderd: ik blijf een buitenstaander die af en toe binnenwipt en daarna weer vergeten wordt. Ik vind het werk in het PZ niet eenvoudig. Wat ik zie en meemaak, achtervolgt me soms tot in mijn slaap. Het is een vreemde en vervreemdende wereld, die me echter tegelijk mateloos boeit." Constante Naast het bezoek aan de toegewezen afdeling zijn er de wekelijkse eredienst en het jaarlijks terugkerende kerst feest, dat op het PZ wordt gevierd. Deze worden als zinvol ervaren. Goede reacties van patiënten. Dat gebeurt door gaans in het musis sacrum, van oorsprong een concert annex toneelzaal. Het oude Musis Sacrum, "Tooneel bij Kerstfeest1904. Ter opluistering nodigt men dan een koor uit. In 1975 zouden dat The Shepherds moeten worden, maar die zijn net uit elkaar. Als alternatieven worden het koor Edo- sa en het Da Costakoor uit Santpoort genoemd. Op de kerstviering zijn 150 man aanwezig. Belangrijk blijkt het te vermelden dat vooral de koffie met krentenbrood in de smaak valt. In 1976 neemt Edosa voor f125,- het begeleidende optre den op zich. De kinderen van de B. Alfrinkschool leveren in 1978 met een vrolijk kerstzangspel hun bijdrage. De kerstviering in 1979 wordt opgeluisterd met een kerstverhaal en een kerstmusical door kinderen van de Gereformeerde Kerk. Wederzijds belang Niet alleen de pastores trachten zoekend hun weg te vinden, ook de directie en stuurgroepen van het PZ zijn n.a.v. problemen rond de vervulling van vacatures, begin 1978 tot de conclusie gekomen dat een beleid voor het PZ moet worden geformuleerd m.b.t. de pastorale zorg. Een aantal kaders zal hieraan richting moeten geven. Daartoe wordt de "Werkgroep Geestelijke Verzorging" opgericht, die eind 1978 in haar eindrapport met een se rie standpunten en aanbevelingen komt. Een greep: - De patiënt heeft recht heeft op het ontvangen van geestelijke verzorging. - De pastorale zorger dient nauw samen te werken met de behandelende teams. (Foto: Noord-Hollands Archief) najaar 2019 Stichting Santpoort 38

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 40