^5» Stichting Santpoort najaar 2019 - Ziet u het ook niet als een gevaar, dat gelovige men sen hun eigen verantwoordelijkheid gaan afschuiven op God? - Men heeft bezwaar aan een gespreksgroep in "be handeltijd". "Staan wij dat toe, dan spreken wij daar mee als staf uit, dat we het voor patiënten belangrijk vinden, dat ze "tot geloof" komen." Dat is een doel dat buiten het ziekenhuis valt. Uiteindelijk mag de pastor eenmaal in de 14 dagen een psm bijwonen, waar iedere keer weer wordt gevraagd: "Bent u ook dokter?". Tevens wordt een pastoraal praa tuur toegestaan om te kijken of dat in een behoefte voorziet, maar wel in de patiënt zijn vrije tijd (meestal 's avonds). Maar dan komt er bezoek of men is moe en heeft behoefte aan ontspanning. November 1979 blijkt opnieuw dat de samenwerking met Amstelland niet bepaald vlekkeloos verloopt. Na een ge sprek van de pastor met de staf blijft een afgesproken reactie van de afdeling uit. De pastor ziet dan uiteinde lijk meer heil zijn tijd in de Brederodekliniek te steken en doet geen pogingen tot contact meer. Februari 1980 hebben medewerkers van afd. Rijnland bezwaar aangetekend tegen de gang van zaken rondom de vaststelling van het rapport van de Werkgroep Gees telijke Verzorging, alsmede de inhoud daarvan. Hierdoor loopt het invoeringsproces (verdere) vertraging op. In september 1980 blijkt, dat een gesprek tussen de StuurGroep Doelstellingen (SGD), leden van de Werk groep Geestelijke Verzorging en medewerkers van afde ling Rijnland teleurstellend is verlopen, omdat Rijnland alleen over procedurefouten wilde praten en niet over het rapport zelf. Er zal een gesprek met de directie moe ten plaatsvinden. Dat blijkt verhelderend te werken. Er zal binnen 1 maand een gesprek plaatsvinden tussen de pastorale zorgers en de managementteams van Hoofd afdeling I, III en IV omtrent de invulling van de pastorale zorg aldaar. Op sommige afdelingen worden de pastorale zorgers niet in het informatieboekje vermeld, zodat de nieuwe patiënten onwetend blijven wat betreft de mogelijkheid een pastor te raadplegen. Toch moet niet te veel accent gelegd worden op de "tegenstribbeldende" afdelingen. Op andere w.o. West-Friesland, Kennemerland, Beemsterland en de villa's voor begeleid wonen denken de pastores vooruit gang te boeken. Conclusie Het blijft te prijzen, dat de leiding van een neutraal zie kenhuis als het PZ zoveel ruimte heeft geboden aan ge loofsbeleving in het algemeen en pastorale zorg in het bijzonder, uitgaande van een wederzijds belang. Dui delijk is, dat de pastores in een turbulente periode van maatschappelijke vernieuwingen die binnen het PZ leid den tot nieuwe behandelmethodes en experimenten, al zoekende naar kaders en structuur hun weg hebben proberen te vinden in de bediening van intramurale pas torale zorg. Een constante zoektocht voor beide partijen. Op 26 september 1993 gaat de Adventskerk dicht en wordt teruggegeven aan de provincie Noord-Holland. Het Provinciaal Ziekenhuis sluit op 26 maart 2002 zijn deuren. Bronnen Notulen van de Begeleidingscommissie Pastorale Ver zorging P.Z., periode april 1975 tot februari 1981 Gesticht in de duinen, redactie Joost Vijselaar, uitg. Verloren, Hilversum, 1997 Een eeuw krankzinnigenverpleging, Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Pro vinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort (voorheen Meeren- berg), uitg Provincie Noord-Holland, 1949 Santpoort -Dorp en -Station in de 20e eeuw, Guus Har- tendorf, uitg. Cornegge Media, 2013 Denkend aan Santpoort, eindredactie Sabine Funne- man, drukkerij Hoogcarspel Beemster BV Met dank aan J. Bok, oud-medewerker Provinciaal Zie kenhuis Santpoort Met dank aan A. Koch voor het ter beschikking stellen van notulen Begeleidingscommissie Pastorale Verzor ging P.Z., periode april 1975 tot maart 1981 41

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 43