Over de Stichting Santpoort Uitwerking Visie en Missie De Stichting Santpoort heeft een tweeledige en nevengeschikte missie: 1. Waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te behouden, te beschermen, en waar mogelijk te herstellen. 2. Het behartigen van algemene belangen met betrekking tot het woon- en leefmilieu' in Santpoort. De Stichting beschermt en versterkt het landschap en de ruimte in en rond Santpoort door plannen (die een ruim telijke ingreep beogen) kritisch te beoordelen en zo nodig actie te ondernemen. Dit doet de Stichting door actief mee te denken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld visies, omgevingsplannen, bestemmingsplannen, landschapsbeleid- en beheerplannen De Stichting reageert (pro)actief op mogelijke bedreigingen voor een goed en aangenaam woon- en leefmilieu De Stichting bevordert monumentenbeleid door historisch onderzoek en zij rapporteert hierover in verschillende situaties zoals in "De Zandpoort" Daarnaast door het aanvragen van de monumentenstatus of bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch element bedreigd wordt. Werkwijze De missie van de Stichting wordt in 3 werkwijzen uitgewerkt: 1. Kritisch volger van plannen en ontwikkelingen Plannen die een ingreep beogen in het landschap of een cultuurhistorisch element of het woon- en leefmilieu in gene rieke zin betreffen worden kritisch beoordeeld. Zo nodig/opportuun volgt actie. a. Handhaving van het huidige, alerte toezicht op plannen en ontwikkelingen b. Zo nodig en/of opportuun volgt ingrijpen: overleg, beïnvloeding stakeholders, inspraak, lobby, bezwaar en beroep etc 2. Gesprekspartner voor stakeholders De Stichting streeft naar een (meer) preventieve werkwijze in plaats van achteraf plannen proberen te corrigeren. De Stichting wil daarom vooraf gesprekspartner zijn in de fase van planontwikkeling en zorgdragen dat alle betrokkenen zich bewust zijn van de kwaliteiten van Santpoort en omgeving. 3. Bewustmaking en interactie met omgeving a. Enquêtes onder de Santpoortse bevolking op geschikte momenten b. Communicatie verloopt via diverse kanalen: (digitale) nieuwsbrieven Facebookpagina krantenpublicaties schoolprogramma's en lezingen 1 Woon-en leefmilieu worden breedgeïnterpreteerd.jeugd, onderwijs, bouwen, ruimtelijkeomgeving, winkelaanbod etc. Of daadwerkelijk actie ware te ondernemen is een kwestie van nadere afweging: zie toetsingskader.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 52