^5» Stichting Santpoort najaar 2019 de heer Bertling in villa 'de Zandhoeve' Santpoort-Station (nu is dit Vinkenbaan 54 Bloemendaal). Dan zijn er ook nog eens zes Santpoorters, die vermeld worden bij een 'hoofdstuk' Santpoort-Dorp en vier hui zen met een telefoonaansluiting in Santpoort-Station (zie afbeelding). Waarschijnlijk zijn dit inwoners die ge bruik gemaakt hadden van de sinds 1904 bestaande mo gelijkheid om een aansluiting via de Rijkstelefoon aan te vragen. In totaal waren er dus achttien telefoonaansluitingen met de vermelding Santpoort in de gids van 1910, waar van vier waarschijnlijk in Bloemendaal (post Santpoort). Pagina uit De Naamlijst voor den Telefoondienst 1910. Tien telefoonaansluitingen van particulieren in Santpoort-Dorp en -Station. Telefoneren kan alleen maar als het hulptele foonkantoor geopend is. Andere telefoonaansluitingen in Santpoort staan vermeld onder Haarlem Wie hadden er telefoon in Santpoort? Er is een duidelijk verschil tussen de Santpoortse tele- foonbezitters die we onder 'Haarlem' vinden en de abon nees vermeld bij Santpoort-Dorp en -Station. De eerste groep bestaat uit vrijwel allemaal villabewoners, ze staan ook zo aangeduid in de gids. Zij behoorden tot de men sen die zich de luxe van een telefoon kunnen permitte ren. Bij de andere groep staat het beroep vermeld: zij gebruik ten de telefoon voor hun werk. Bijvoorbeeld de NV Kwee- kerij v.h. J.C. Groenewegen in Santpoort-Dorp, de heer J. Vader, Vleeschhouwer in Jan Gijzenvaart, maar ook de arts A. de Groot Lzn. en de journalist Frans Netscher. SANTPOORT. Een succes. Naar aanleiding van het verzoek van aangeslotenen aan de Rijkstelefoon alhier, om aan sluiting aan het telefoonnet te Haar lem is van den Directeur Generaal der Posterijen en Telegrafie bericht ontvangen, dat gelegenheid zal wor den geboden om aan dit net te worden aangesloten. In 1916, het jaar dat de Rijkstelefoondienst de NBTM overnam, kwamen ook de aansluitingen met de Rijkstelefoon bij het Haarlemse net. IJmuider Courant 3 juni 1916. De jaren daarna De toename van het aantal telefoonaansluitingen ging ook in de jaren daarna langzaam, maar gestaag. Dat was niet alleen in Santpoort zo, maar dat gold voor het hele land. Behalve in de grote steden, waar het sneller ging. In 1920 waren er in Santpoort 47 aansluitingen, waarvan waarschijnlijk zeven uit 'het Bloemendaalse grensgebied'. Er was horeca bijgekomen: Hotel de Weijman, Hotel en Café Enzerink en Hotel Velserend beschikten nu over een telefoon. Ook de twee aannemers L.H. Rings en P. Rings jr. uit Santpoort-Station hadden een telefoon aangeschaft. Het bleef een kleine minderheid die over een telefoon be schikte: 47 aansluitingen, terwijl er in 1920 in beide dorpen samen ruim 600 huizen stonden. In ieder geval vanaf 1910 waren er zogenaamde 'hulptele foonkantoren' gevestigd in het post- en (hulp)telegraaf- kantoor van Santpoort-Dorp en Santpoort-Station. Voor mensen zonder telefoon was daar de mogelijkheid om te telefoneren. In de volgende decennia ontwikkelde de telefonie zich verder. Voor de consument was de automatisering van het telefoonverkeer daarbij het meest ingrijpend. Halverwege de jaren dertig was er een plan om Santpoort een eigen centrale te geven en niet meer onder Haarlem te laten vallen. Dat leverde veel commotie op. Het lokale net werd daarmee veel kleiner en daardoor zouden meer te lefoongesprekken interlokaal worden. Veel Santpoorters waren bang dat ze veel duurder uit zouden zijn. Er werden enkele tegemoetkomingen gedaan, maar het ging toch door.3 In 1937 werd ook het telefoonverkeer in Santpoort geautomatiseerd. SANTPOORT (Dorp). (Hulptelefoonkantoor.) SANTPOORT (Stal Jon). (Hulptelefoonkantoor.) 3 zie G. Hartendorf, Santpoort, -Dorp en -Station in de20e eeuw (Haarlem, 2008) 58-61 Diensturen: Werkdagen: van 8.— Ym. tot 4.— nm. 2.nm. 3.30 G.— 8.- Zon- en Feestdagen1.— 2.— Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor. 6 Bootman. S. H-. Kofliehuishouder. Kijk «straatweg. 5 Ilorgman «V Rodenburg, fa. Jac. P. R. Galesloot Co., Vruchtboomenkweekers, llageli ngerweg. 4 fx root A. de. Arts, Rijks straatweg. 7 JLinibaeti. J.. Fouragehandcl, Rijks straatweg. Diensturen: Werkdagen: Zon- en Feestdagen: Kene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulpt 1 üük uiiml. Venn. Kwcekei'U voorla. Jnc. Groenewegen. 2 Netsclier, F., Hoofdredacteur v. sDe Ilol- laudsche Revue", Middendorpstr. RukNtclqtraafkantoor. Telegruafkantoor. 3 rle.H Jr., C. de, In braudstotTen, Brederoscheweg. (l) Aan te vragen: Rijkstelegraaf". van 9.vm. tot 4.— nm. 2.nm. 3.a 6.— 7.— 8.-— vm. 9.vm. elegrnaf kantoor. 2 HBeix- A. v. <1., Hotelhouder. 4 R roeiie wegen A Co., Zaad- en Bloem- bollenhandet, Jan Gijzenvaart Rukstcleeraarkantoor. Wlegi-uaf kantoor. 8 Unger. J. IFabrikant, Jan Gijzen- vaart 1 ader. J., Vleeschhouwer. Jan Gijzen vaart Aan te vragen: aRijkstelegraaf'. 7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 9