Kerkelijk leven Van wasbleek naar stoom In die tijd probeerden velen hetzelfde te doen en omdat er een nieuwe klantenkring opgebouwd moest worden, viste men vaak in dezelfde vijver. Gezien de bestaande omvang van het bedrijf en het personeel (zestig men sen) zette Garenvreugd in op een nieuwe klantenkring, bestaande uit grotere klanten. Gewone particulieren wasten veelal zelf. Rijke particulieren besteedden wel uit, maar deden dat per maand of halfjaar, waren veeleisend en zaten op de penning. Ze betaalden achteraf ‘na welbe vinden’, als de was - gestreken en wel - in de kasten van de opdrachtgever gelegd was. Garenvreugd is die eerste overgangsjaren 1840 - 1850 goed doorgekomen. Men vond de nieuwe klandizie on der de hotels en pensions in de directe omgeving van Bloemendaal, Santpoort, Haarlem en Zandvoort. De basis voor de nieuwe wasserij was gelegd. Rond 1850 ontstonden er nieuwe mogelijkheden, toen emigratie naar de Nieuwe Wereld vanuit de Amsterdamse haven een vlucht nam en het toerisme, onder invloed van de stoomtrein, zijn vleugels uitsloeg. Die emigratie bestond vooral uit mensen die vluchtten voor de hongersnood in Duitsland en Polen. Het gevolg was dat de Amsterdamse rederijen grote passagiers schepen naar de Nieuwe Wereld lieten varen, die bij te rugkomst stapels wasgoed opleverden. Cruciaal voor de rederijen was, dat de goederen in korte tijd weer schoon terugkwamen voor de nieuwe afvaarten. De regionale horeca floreerde omdat de trein (en tram) de gegoede toerist in de gelegenheid stelde de zee te schakelde hij over van garenbleek naar klerenbleek. Bij die omschakeling werd het bestaande machinepark aan gepast voor de klerenbleek, maar in de praktijk bleef men nog ambachtelijk bleken (goederen buiten op de bleek- gronden). Garenvreugd stopte met de ambachtelijke kleerbleek in 1872, toen men het bedrijf moderniseerde en omzette naar een stoomwasserij. Tussen alle werkzaamheden door kon Jan zich bemoei en met het sociale en kerkelijke leven. De pastoor van Schoten had plannen opgevat om de noodkerk aan het Schotervoetpad te vervangen door een nieuwe kerk aan de Rijksstraatweg. De kleine dorpsgemeenschappen van Schoten (600 zielen) en Jan Gijzen (300 zielen) waren veelal katholiek (boeren en blekers) in een overwegend protestantse omgeving. Het geloof was een drijvende factor voor samenwerking op meerdere gebieden. In de wasserijen van de buurtschap Jan Gijzen (in die tijd vijf), op de buitenplaatsen en tuinderijen werkten nogal wat Schotenaren en ook schippers en voermannen uit Scho ten verleenden hun diensten. Door het gezamenlijk ge bruik van kerk en school kende men elkaar goed en werd er vaak ‘over de Delft’ getrouwd. Vanuit die situatie ging pastoor Van Gastel tussen 1847 en 1853 rond met de pet bij de bevolking, bij de rijke boeren en de blekers. In 1857 kon pastoor Schuurkamp als bouwpastoor de nieuwe Sint Bavokerk in Schoten laten inwijden. Sinds die tijd waren er altijd twee kerkmeesters uit Schoten en twee uit Jan Gijzen (in de huidige Mariakerk, eerder de O.L. Vrouw van Zevensmarten en de Sint Bavo, zit nog steeds een herinneringssteen aan de bouw van kerk in 1857). bezoeken. In Zandvoort werden chique hotels gebouwd, vergelijkbaar met het Kurhaus. Vanaf die tijd werd door Garenvreugd dagelijks op Am sterdam en Haarlem gereden en twee keer per week op Zandvoort. Vanaf 1867 verzorgde de stoomtrein het meeste transport van Amsterdam naar Santpoort-Sta- tion. De wasserijen aldaar werkten samen om de grote rederijcontracten uit te voeren. In 1850 werd uit het huwelijk van Jan van Hooff en Jo hanna Nijs een eerste zoon geboren, Willem. Na zijn op leiding op een kostschool in Duiven (bij Arnhem) kwam Willem als achttienjarige op het bedrijf te werken. Vanaf deze tijd zijn er meer details bekend over het dagelijks leven op Garenvreugd, die we dan ook de revue zullen laten passeren. In 1872 nam Willem de leiding van het bedrijf over. Hij was toen 22 jaar. Zijn vader Jan was toen 63 jaar en wilde Advertentie van 1841 in het Algemeen Handelsblad. Stichting Santpoort najaar 2020 13 Beeldbank Noord Hollands Archief (5216)i VAN HOOF'KLU1JSKEN.S. GAREN-, KATOEN- cn L1N&ENBLEEKER op GAREN VREUGD aan de Jau gijzenvaartberigt bij dezen zijne geëerde Begunstigersen in het algempen alle de zoodanigen die hem hou Ed. vertrouwen zouden gelieven te schenken dat hij voornemens is ook bij de bovengenoemde werkzaamheden het vak v»n KLEERENBLEE- KER. uitteoefenen en beveelt zich ook in die betrekking ten vrien- delijksten aan terwijl hij alles zal aanwenden om met de meest mogelijke belangs' elling te zorgen, ook dienaangaande, even als in alle zijne Bedieningen volkomen genoegen te geven. VAN HOOF Garenvreugdaan de Jangij zenvaartGemeente Blee- mendaal den 3\sten Augustus 1841.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 14