Slechte tijden Bronnen: die zonder verlies tot stand kwam. Willem was terstond genezen van zulke spelletjes. De koper van Hotel Velserend werd de familie Van den Berg, die het hotel vele jaren heeft beheerd en waar ge durende langere tijd Jaap Eden in huis heeft vertoefd. Willem bleef een graag geziene gast op Velserend, waar bij de eigenaar nog graag eens het oude verhaal ophaal de. In 1912 werd Willem plotseling ziek en overleed hij. Zijn zoon Jan (1880-1944), was in 1898 in de zaak gekomen en zette het bedrijf in 1912 voort. De bedrijfsvoering werd steeds moeilijker. Door de Eerste Wereldoorlog liep de economie terug en het toerisme en emigratie vielen weg, met directe gevol gen voor de omzet. Door schaarste werden producten (zeep) duurder en moesten, in een krimpende markt, prijzen verhoogd worden. Steeds minder partijen kon den het zich permitteren de was ‘de deur uit te doen’. Daarbij was er al langere tijd sprake van overcapaciteit in de regio. Haarlem kende ongeveer 100 wasserijen, Heemstede 28 en Jan Gijzen 5. Nogal wat instellingen beschikten over eigen faciliteiten (bijvoorbeeld zieken huizen). De meeste wasserijen hadden rond 1880 hun investeringen gedaan en nu, rond 1920, moest men weer gaan moderniseren: stoom werd vervangen door elek triciteit. Voor veel partijen betekende dit einde verhaal. Eind jaren twintig kwamen daar de Beurskrach en de cri sis nog overheen. In de groep van ‘Haarlemsche Wasch- industriëlen’ - waar grotere wasserijen lid van waren - was het niet de vraag óf een bedrijf ten onder zou gaan, maar wanneer. Garenvreugd liquideerde in 1938. De ac tiviteiten van Middenvaart waren al eerder overgenomen door Hoek en Vaart, toen in handen van de familie Huijg. Bloemendaals Begin en Velserend waren jaren daarvoor al gestopt. Hoek en Vaart zou een van de weinige wasse rijen zijn, die nog lang na de Tweede Wereldoorlog zou bestaan. Pas in 1995 werden de activiteiten onder Newas- co overgeplaatst naar Alkmaar. Alleen wasserij Van Hou ten (Heemstede) en Slenders (Heemstede en Santpoort) zijn als wasserij in de regio nog bestaand. Zo eindigde het hoofdstuk van vier eeuwen van bleekpro- fessie in het dorp. De bouwers van het Duinlustpark en andere woonwijken konden vanaf 1870 beschikken over de gewilde grond ten behoeve van forenzen die graag buiten wilde wonen. Op de voorlaatste bleekgrond ver rees de Hoek en Vaarthof en rond het Blekersveld (achter de Dekamarkt) worden nu nieuwe woningen gebouwd. Voor meer informatie over blekerij Garenvreugd: Jan Morren, ‘Blekerij Garenvreugd’ De Zandpoort 23 (2010) 30-36. Hooff, L.J.M. van, Twee Eeuwen Garenvreugd (juni, 1963). Van Dorpsstatie tot Stadsparochie 26 juni 1844-1944, Historische Schets van de parochie van O.L. Vrouw van zevensmarten en Sint Bavo te Haarlem-Noord (Haar lem, 1944) Onderzoek, publicaties en lezingen door de schrij ver van dit artikel over de historie van het dorp Santpoort-Zuid en de blekerijen in Santpoort e.o. Veel informatie is ontleend aan contacten met de families van de voormalige Santpoortse ‘was bazen’, o.a. Huijg (Willemse) en Klauwers (Tom Visser) en de familie Slenders (Haarlem/Sant- poort) en de families Beelen en Visser (Heemstede). najaar 2020 Stichting Santpoort 20

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 21