Uitvlugt wordt een deel van een buitenplaats. Uitvlugt wordt een deel van de blekerij Water vloed Simon is ook eigenaar van het huis “De laatste Stuijver” dat gestaan heeft ten oosten van de huidige Wüstelaan, ter hoogte van de spoorwegovergang. In 1779 wordt bij dit huis nog een ander gebouwd, dat gelegen was op de hoek van de huidige Uitendaalstraat en de Wüstelaan. Omdat hij in leeftijd vordert en hij geen opvolgers heeft, zal hij geen zin meer gehad hebben in het voortzetten van zijn blekerij. In 1800 verkoopt hij de blekerij Watervloed aan Walraven Laurentius Walraven. Simon houdt de voormalige blekerij Uitvlugt in bezit met uitzondering van een beplante strook grond die bij Wa tervloed wordt gevoegd. Simon Kluijskens Simonzoon overlijdt in 1807 te Haar lem en in 1808 worden zijn bezittingen toebedeeld aan zijn minderjarig kleindochter Margaretha Maria Hekman. Margaretha Maria trouwt buiten gemeenschap van goe deren met Reineres Thomas Koenen “medisch doctor”. In 1821 verkoopt zij het “Huis de Laatste Stuijver” aan Engelbertus Handgraaf. Het erbij staande huis wordt in hetzelfde jaar verkocht aan Pieter Handgraaf ten behoeve van zijn minderjarige kinderen Gerrit en Anne. (Opmerking: na de Franse tijd komt de oude roedemaat weer in gebruik, gevolgd door de are). Het geheel ligt in de Lekbuurt aan de Jan Gijsenvaart en in de Moolendui- nen te Bloemendaal. Hendrik vormt de blekerij Watervloed en het voormalige Uitvlugt om tot een buitenplaats die hij de toepasselijke naam Duinlust geeft. Voor een deel behoudt de buiten plaats de functie van een boerenbedrijf. De blekersge- bouwen worden verbouwd en uitgebreid tot herenhuis, koetshuis, een stalling voor zes paarden en negen stuks hoornvee, een hooihuis, een wagenhuis en bergschuur. Ten zuiden van het herenhuis werd een koepel gebouwd. Op het voormalige Uitvlugt wordt één van de blekerijge- bouwen verbouwd tot tuinmanswoning. De rest van de gebouwen is eerder al gesloopt of wordt gesloopt. Hij houdt Duinlust tot 1826 in bezit, waarna hij het aan Jaco bus Enschedé verkoopt. Het is niet bekend wat hierna met de versnipperde ge deelten van de voormalige blekerij Uitvlugt gebeurt. Uiteindelijk komen die gedeelten voor 1820 ook in bezit van Walraven Laurentius Walraven, de eigenaar van Wa tervloed. In 1820 beëindigt hij de blekerij en biedt hij de koeien, de paarden, de rijtuigen, de blekersgereedschappen en de andere roerende goederen te koop aan op een veiling. In 1821 volgt de verkoop van de blekerij Watervloed en de voormalige blekerij Uitvlugt aan Hendrik Huijgens. De omschrijving is als volgt: “De opstal en grond van een garenblekerij genaamd Watervloed met deszelfs woon- huijzinge gequoteerd no. 60 (verpondingsnummer) waschhuijs, melkhuijs, looghuijs, stallinge, schuuren, spoel en verdere getimmertens acht bleekvelden met een kraak erf, werf, tuijnen, boomgaarden, bepotingen en beplantingen groot sesth en hondert sestig roeden 55 voeten met alle de vaste gereedschappen met uitzonde ring van de groote bok met zijn toebehoren, de koperen stijfsel ketel met het bokhuijs zijn bij de koop inbegrepen. Verder nog een bosch en strook met het hout daarop staande en 910 roeden duingrond achter de blekerij be last met een jaarlijkse erfpacht van 3,60 gulden ten be hoeve ‘s lands domeijnen.“ Frederik stopt in 1771 met de blekerij en verkocht die aan Simon Kluiskens Simonzoon die de naastliggende bleke rij Watervloed in bezit heeft. De blekerij wordt bij de verkoop als volgt omschreven: “den opstal met de grond, van een schoon, welgelegen, groote, waterrijke, van ouds gaarnblekerij, en nu zijnde een kleerblekerije, genaamt Uitvlugt, met desselfs huijs- inge, schuuren, spoel en verdere getimmerte, tans drie bleekvelden, en de andere velden zijn tot weijlanden ge maakt, erf, werf en tuinen, groot 1406roeden 30 voeten. Bij de blekerij hoort nog steeds de droogberg. De blekerij wordt deels bewoond en gebruikt door de verkoper en voor een ander deel als kleerblekerij aan door Hendrik Keetelaar. In deze transportakte wordt voor het eerst de naam Uitvlugt genoemd, maar zoals eerder vermeld kan de naam al veel eerder voor de blekerij gebruikt zijn. Simon voegt de blekerij Uitvlugt bij Watervloed dat hij sinds 1764 in bezit heeft. Stichting Santpoort najaar 2020 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 26