najaar 2020 Stichting Santpoort 28 Archeologisch onderzoek en een raadselachtig opschrift Voor de bouw van de Mellonahof kreeg de Archeologi sche Werkgroep Velsen de gelegenheid om op 2 decem ber 1995 onderzoek te verrichten op het terrein van de voormalige blekerij Uitvlugt. Het onderzoek werd be geleid door Wim Bosman, toen de gemeentearcheoloog van Velsen. Via een proefgaatje werd een klein gedeelte van de fun datie onderzocht en ingemeten. Er werd een tekening gemaakt en het steenformaat vastgesteld. Het metselverband van de fundatie is, voor zover te zien in het onderzochte gedeelte, uitgevoerd in staand verband dat gebruikt werd vanaf de 16e eeuw tot in de 17e eeuw. Daarna werd er voornamelijk kuisverband toegepast. Het metselwerk was uitgevoerd met schelp- mortel dat zeer lang gebruikt is. Daarin werd een kle- zoor gevonden, die gebruikt werd van vijftiende tot in de achttiende eeuw. Een klezoor is een kleine smalle steen, gebakken of afgehakt van een grotere steen, die gebruikt werd als opvulling om het metselverband sluitend te krij gen. Dit gebeurde veelal bij de hoeken van een gebouw of naast deur of raamkozijnen. De stenen hadden een af meting afmeting van 19 x 8,5 x 4 cm, een steenformaat dat gebruikt werd vanaf de zeventiende tot in de negen tiende eeuw. Het oudste deel van het gebouw wordt al weergegeven op de kaart uit 1715. Uit de voormelde gegevens kan men afleiden dat het gebouw uit de zeventiende eeuw dateert. De aanwezigheid van een goot binnen de fundatie, net buiten de fundatie en op enige afstand van het gebouw duidt erop dat het gebouw een functie had binnen het bleekproces op de blekerij. Het is verassend dat de goten bij de verbouwing tot tuinmanshuis en bij de vergrotin gen van het huis in 1817 en 1895 niet verwijderd zijn. De verbouwing tot tuinmanshuis zal niet ingrijpend zijn geweest. Bij de aanleg van rioolbuizen op het terrein stuitte men op twee fundatiedelen van één van de blekersgebouwen en drie houten goten. Wim Bosman legde het geheel op tekening vast. Hij betrok de werkgroep bij het verdere onderzoek. De uitbreidingen van het huis zullen plaats gevonden hebben aan de zuidzijde van het huis en niet aan de noordzijde waar de goten lagen. Ook stuitte men op de bovenzijde van een put met koepel. Met een grondboor werd uit de put een monster genomen, er bleek geen be- zinklaag in te zitten. Dit kan wijzen op een waterput voor de drinkwatervoorziening op de blekerij. De put is in de week daarna door de aannemer opgevuld met schoon zand. Door aanwezigheid van nieuw aangelegde leidingen en drainage was het niet mogelijk om uitgebreid onderzoek te doen. Onder de aardwerk scherven die gevonden werden be vond zich een scherf van een mineraalwaterkruik uit de 18e eeuw. De ligging van het voormalige blekersgebouw, de gevonden muurfundaties, de goten en de waterput, weergegeven op een kadastrale kaart. J. Morren, naar de gegevens verstrek door de Archeologische Werk groep Velsen en Wim Bosman. o I I I r'~~ i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 29