Voorwoord Het jaar 2020 kan worden gekenschetst als overgangsjaar: een nieuwe Stichting en een grotendeels nieuw bestuur. De ‘oude’ Stichting Santpoort is per 1 januari 2020 gefuseerd met de Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid en dus is 2020 het eerste jaar van de ‘nieuwe’ Stichting Santpoort. Een nieuwe stichting met een tweeledige missie: 1. Waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te behouden, te beschermen, en waar mogelijk te herstellen. 2. Het behartigen van algemene belangen met betrekking tot het woon- en leefmilieu in Santpoort. De eerste missie komt natuurlijk van de ‘oude’ Stichting Santpoort en de tweede van de Woongemeenschap. Maar de overgang naar de nieuwe Stichting was niet een abrupte overgang, niet iets heel nieuws. Ook de oude Stichting Santpoort had de tweede missie in het oog en de Woongemeenschap was zeker niet blind voor de eerste doelstelling. Kortom: de Stichtingen waren naar elkaar toe gegroeid en waren rijp voor fusie. Dat is afgelopen jaar ook wel gebleken. Mensen uit beide oude stichtingen werken harmonieus samen in het nieuwe be stuur aan verwezenlijking van onze missie. Begin dit jaar waren wij genoopt afscheid te nemen van onze voorzitter Niek van Zanten. Remi van Kleef is hem opge volgd als waarnemend voorzitter. Daarnaast zijn dit jaar Ton van der Wiel en Nancy Bromet toegetreden tot ons bestuur. Laatstgenoemde is speciaal belast met de communicatie. Onze ‘posts’ op Facebook worden blijkens de vele reacties zeer gewaardeerd. Helaas hebben we vanwege de coronamaatregelen moeten besluiten om de jaarlijkse donateursbijeen- komst met de presentatie van De Zandpoort te schrappen. We hopen dat we volgend jaar elkaar weer als vanouds kunnen ontmoeten. Op verzoek van de redactie heeft het bestuur ingestemd met een verhoging van het Zandpoortbudget en aldus is het nu mogelijk om De Zandpoort in kleur te drukken. Het resultaat mag er zijn vinden wij. In De Zandpoort 2020 valt weer veel te lezen. Het thema ‘blekerijen’ komt uitgebreid en op verschillende manieren aan bod. Jan Morren schrijft over de geschiedenis van Blekerij Uitvlugt en vervolgens over tegeltjes die gevonden zijn op de plek waar vroeger de blekerij Watervloed was. Wim van Hooff vertelt een levendig verhaal over het dagelijks leven op een Santpoortse blekerij/wasserij. De vele werkzaamheden op het enorme bouwterrein bij de Dekamarkt in Santpoort-Zuid zullen weinigen van u ontgaan zijn. Maar wie heeft gezien dat er op dit terrein, Blekersduin, ook archeologen aan de slag geweest zijn? Het artikel van Wim Bosman geeft u een verrassende inkijk. Dit jaar bestaat de vereniging Santpoorts Belang veertig jaar. Annette Koster laat zien hoe een initiatief van een handvol inwoners tot een bloeiende vereniging geleid heeft, die niet meer uit het leven van veel Santpoorters weg te denken is. Wat heeft Santpoort te bieden? Annette Koster beschrijft hoe in het begin van de twintigste eeuw de ‘Vereeniging voor bevordering van het vreemdelingenverkeer voor Santpoort en Omstreken’ van Santpoort een trekpleister voor toeristen, maar ook voor forensen probeerde te maken. In dit nummer introduceren we twee nieuwe rubrieken. Een rubriek met de titel De connectie: hierin wordt aandacht be steed aan een persoon die een bepaalde connectie heeft met Santpoort. Deze keer gaat het om de negentiende-eeuwse staatsman Floris Adriaan van Hall. In een tweede rubriek, In de etalage, staat een oude advertentie van een bedrijf cen traal. In dit geval een advertentie uit 1936 van Garage Koster aan de Hoofdstraat. Beide artikelen zijn van de hand van Jos Diekstra. We wensen u veel lees- en kijkplezier. Het bestuur van de Stichting Santpoort De redactie najaar 2020 Stichting Santpoort 2

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 3