Ui -WW De Mellonahof najaar 2020 Stichting Santpoort 30 De voormalige blekerij raakt versnipperd. We volgen de geschiedenis van de in 1921 verkochte percelen niet, om dat dit het verhaal te complex zou maken. Wel is vermel denswaardig dat Hendrik Tuijmelaar medewerking geeft aan de hierna vermelde Johan de Meza voor de oprichting van de bijenstand Mellona. De N.V. Maatschappij tot Exploitatie van bebouwde Ei gendommen laat in 1924 de bollenschuur verbouwen tot en werkplaats en voegt dit samen met het perceel waar het huis op staat. In de bollenschuur is Johan de Meza in 1922 begonnen met de Bijenstand Mellona. In 1925 wordt dit bedrijfje omgezet in een NV. Een deel van het bloembollenland wordt ingericht als bouwterrein, bloembollenland, bouwland en tuin. Hendrikus houdt het bloembollenbedrijf tot 1912 in bezit. Daarna verkoopt hij het huis, de bloembollenschuur met stellingen, een deel van het bloembollenland, het erf, de sloot, de bermen en de brug over de Jan Gijsenvaart aan de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van bebouwde Eigendommen, gevestigd te Haarlem. Een ander deel van het bloembollenland gaat over in han den van Mr. Hendrik Tuijmelaar, een advocaat uit Bloe- mendaal. Kort naar de oorlog verkoopt hij het bloembol lenland. Een deel komt in bezit van de NV. Maatschappij tot Exploitatie van bebouwde Eigendommen. zijn bijenstand en lieten daarom bij het huis en de bol lenschuur op het voormalig Uitvlugt een fabriek bouwen voor Johan de Meza, die het kocht. Het huis werd toen gesloopt. Aan de oostkant van het terrein wordt de Jan Gijsenvaart gedempt en worden er woningen gebouwd aan de Bloe- mendaalsestraatweg. Een landschappelijke waterpartij aan de rand van de Moolenduinen, gezien vanaf de Duinlustparkweg. Vroeger lag hier een welwatersloot die de gietsloten van de blekerij Uitvlugt van water voorzag. Foto:Morren,1990 In 1931 worden op een deel van het terrein van het voor malige Uitvlugt, in opdracht van de maatschappij, wo ningen gebouwd aan de nieuw aangelegde Bruno Klau- werstraat. De hiervoor genoemde leden van de raad van bestuur wilden Johan ondersteunen bij de uitbouw van Een waterloop die ongeveer ligt op de plaats van een voor malige gietsloot van de voormalige blekerij Uitvlugt. Deze waterloop zal gegraven zijn als afwateringssloot langs één van de voormalige percelen bollenland. Deze waterloop ligt nu ten noorden van de Mellonahof.. -1 - - r.. Foto:]. Morren, 1990 Foto:] Morren, 2008

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 31