De villa De Dennen aan de Vinkenbaan. De percelen in de Moolenduinen In 1993 wordt het bedrijf Bijenstand Mellona beëindigd en het terrein verkocht aan de Woningbouwvereniging “Brederode”, die hier in 1996 het appartementencom plex voor senioren “De Mellonahof” bouwt. Van de oude blekerij Uitvlugt rest nog de ingang naar de blekerij van af de Bloemendaalsestraatweg naar de Mellonahof. Naast de toegangsweg ligt nog een oude waterloop van de ble- kerij. Ook elders op het terrein zijn oude waterlopen te vinden uit die tijd, maar die zijn vergraven of liggen niet meer op het oorspronkelijke tracé. We komen nog in het kort terug op de percelen in de Moolenduinen die van oorsprong bij Uitvlugt behoor den. Ze komen in bezit van de eerdergenoemde Adriaan Bertling die directeur is van de “Haarlemsche Hypotheek Bank” te Haarlem. Hij komt ook in het bezit van andere delen van de Moolenduinen. In 1902 brengt hij zijn be zittingen onder in de Exploitatie Maatschappij Duinlust gevestigd te Haarlem. Op het voormalige perceel 2560 wordt op de grens van Bloemendaal en Velsen in 1908 een villa gebouwd die in 1914 verkocht wordt aan de hiervoor genoemde Hendrik Tuijmelaar. De villa staat voor het grootste gedeelte in Bloemendaal en voor een klein gedeelte in Santpoort, aan de toen nieuw aangelegde Vinkenbaan, die ver noemd is naar de eerder vermelde vinkenbaan. De villa krijgt de naam “De Dennen”. Ook komt Hendrik in bezit van de stukjes bloembollenland binnen het voormalige perceel 2560. Het is nu duidelijk waaruit de relatie be staat tussen Adriaan Bertling en Hendrik Tuijmelaar, die beide steun geven aan de stichting van de Bijenstand Mellona. Bovendien werkt Johan de Meza van af 1918 bij Hendrik Tuijmelaar als tuinman. Bij de villa legt hij de tuin aan die zich uitstrekt tot aan het bollenland dat Hendrik heeft aangekocht. Hierbij wordt ongeveer op de plaats van een voormalige wel en gietsloot aan de rand van de Moolenduinen een landschappelijke waterpartij aange legd. Deze waterpartij ligt hier nog steeds. Hendrik Tuimelaar geniet niet lang van deze aanleg. Hij verkoopt zijn villa en een deel van het bloembollenland in KB Bij BB Foto:J. Morren, 2008 Stichting Santpoort najaar 2020 31

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 32