De eerste ‘Rond de Duivelssteen’ De naam Een eigen gebouw Het stuk eindigde met: Het was een eenvoudig blaadje, getypt en gestencild. Bovenaan de eerste bladzijde stond: Contactblad voor de woongemeenschap van Santpoort-Zuid. Het ging dus niet meer om beide ‘Santpoorten’. Het blad werd huis aan huis verspreid in Santpoort-Zuid. De werkgroep, nog steeds bestaande uit de eerder ge noemde inwoners van Santpoort-Zuid, meldde in de in leiding dat men in onderhandeling was met de gemeente over een geschikte ruimte en ook dat er een eerste acti viteit werd opgezet: ‘Meer Bewegen voor ouderen’. Deze activiteit zou starten in de ‘Duinpan’, een ruimte in de kerk ‘De Hoeksteen’, op de hoek van de Willem de Zwij- gerlaan en de Duinweg of Duivelslaan. De activiteit werd georganiseerd samen met het Centraal Orgaan Bejaar denbeleid Velsen (COB). Vergrijzing is blijkbaar niet alleen een probleem van nu, het speelde toen ook. Maar het ging niet alléén maar om de ouderen. Op de vraag of er een buurthuis moet ko men, antwoordt mevrouw B: In het blad maakte een ‘Gesprek over de heg’2 tussen een zekere meneer A en mevrouw B op een speelse manier duidelijk waarom er iets moest gebeuren. Mevrouw B: De nieuwe plannen waren wezenlijk anders dan wat men beoogd had met de in juni 1978 opgerichte Vereniging Santpoorts Belang. Daarom zat de werkgroep op 12 februari 1980 opnieuw bij de notaris Eric Boeser, die vanaf deze periode een be langrijke rol ging spelen in de vereniging. Het idee om een overkoepelend orgaan voor verenigingen en instellingen te zijn werd verlaten. Het werd nu een vereniging van en voor de inwoners van Santpoort-Zuid. Of zoals men vanaf 1981 in het Programmaboekje schrijft: men wil het onderlinge contact tussen bewoners bevor deren door ontspannende, creatieve en culturele activi teiten te organiseren. De oproep om versterking in de Duivelssteen nr. 1 had succes gehad. Er was nu een zeskoppig bestuur. Hans de Jonge en Map van den Heuvel waren er bijgekomen. De naam ‘Rond de Duivelssteen’ verwees naar een be kend punt in Santpoort-Zuid, de grenspaal bij de spoor wegovergang, die de Duivelssteen genoemd wordt van wege de op een duivel lijkende afbeelding op de steen. Op het titelblad van het contactblad prijkte een Duivels- steen, getekend door Kees van Beerendonk, een van de inwoners van Santpoort-Zuid die al in dit vroege stadium bij het initiatief betrokken werd. De volledige naam op het titelblad was: ‘Rond de Duivelssteen, in het end van Velsen’. In ‘Gesprek over de heg’ werd er ook al aan gere fereerd: men had het gevoel dat Santpoort-Zuid er maar een beetje bij bungelde, een blinde vlek in de gemeente Velsen. Nu moest er snel een ruimte komen. In februari waren er twee opties: de Bewaarschool van mevrouw Wüste, waar de bibliotheek gevestigd was geweest en de goe derenloods van het station Santpoort-Zuid. Het werd de De (her)oprichting van de vereniging Santpoorts Belang (1980) “Als we met z’n allen de schouders onder het werk zetten, komt er vast iets goeds uit de bus. Misschien ontmoeten wij elkaar dan spoedig in ons eigen Sant- poortse Praathuis.” “Ja, rustig is het hier wel. In sommige opzichten wat tè rustig. Neem nu bv. de bejaarden hier. Santpoort is aardig aan het vergrijzen. O ja, er wordt van over heidswege goed voor ze gezorgd, Ze hebben allemaal goed te eten, ze verkommeren niet meer. Maar wat hebben ze dan nog? Velen zijn zo eenzaam Waar men wel behoefte aan heeft, is menselijk con tact. Er wordt in de Gemeente wel het een en ander georganiseerd, maar als inwoner van Santpoort-Zuid val je daar een beetje buiten. We zitten in zo’n uithoek hè.” “Natuurlijk, maar niet alleen een praathuis voor de ouderen. Ook voor de jongeren, waar ze zich kunnen vermaken b.v. met dansen, disco en verschillende an dere dingen tot lering ende vermaak.” Stichting Santpoort najaar 2020 35 2 Rond de Duivelssteen 1 (nov.1979) 2,3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 36