Mensen en organisatie Financiën najaar 2020 Stichting Santpoort 38 In september 1980, nog voor de officiële opening, start ten vier cursussen: een teken- en schildercursus, Hinde- loopen-schilderen, Engelse conversatie voor ouderen en een leeskring. Ook kwam er een koffie- en praatochtend en een kaart- en spelmiddag. De cursussen liepen vol; al snel was splitsing van groepen nodig. Heel succesvol was het bridgen. Na korte tijd moesten de bridgers uitwijken naar de Pedagogische Academie ‘Da Costa’ schuin tegen over ‘t Praethuys. In augustus 1981 verscheen het eerste Programmaboek je. Men kon zich toen inschrijven voor elf verschillende cursussen. Daarnaast werden eenmalige activiteiten aangekondigd als een filmmiddag voor kinderen, een fietspuzzeltocht, een kienavond en een klaverjasdrive. Het aantal cursussen breidde zich voortdurend uit. In het Programmaboekje van 1983/84 stonden er al zeventien vermeld: onder andere vier verschillende talencursussen gen en musea trok veel belangstellenden. Vanaf het begin was Santpoorts Belang betrokken bij het Sinterklaasfeest, georganiseerd samen met de winke liersvereniging Santpoort-Zuid, en Koninginnedag, lange tijd samen met de Oranjevereniging Santpoort-Noord. Santpoorts Belang draaide geheel op vrijwilligers. Het bestuur, de technische dienst, de organisatie van cursus sen, koken, verzorgen van planten, het rapen en nieten van ‘Rond de Duivelssteen’, alles werd gedaan door vrij willigers. Van meet af aan was er een belangrijke rol voor de gastvrouwen, die er voor zorgden dat ‘t Praethuys en later het Brederode Huys altijd ‘bemand’ waren. Door veel mensen werd er veel tijd in gestoken. De vergade ringen van het bestuur duurden lang, vaak tot na mid dernacht. Volgens betrokkenen was het een vrolijke boel. Soms ging het rapen van De Duivelssteen door tot in de vroege ochtend. Naarmate de vereniging groeide, groei de ook het aantal vrijwilligers. De vereniging begon in 1980 met een krediet bij de Mid- denstandsbank en een kleine startsubsidie van de Stisa. Santpoorts Belang nam vanaf 1981 de organisatie van Koninginnedag op zich. Jarenlang werd het feest georgani seerd samen met de Oranje verenigingSantpoort-Noord. Een talentenfestival ontwikkelde zich tot een populair muziek festijn met optreden van lokale bands: Koninginnepop, dat uiteindelijk als zelfstandige organisatie verder ging. Elkjaar organiseert Santpoorts Belang het Sinterklaasfeest in Santpoort-Zuid. In 2004 arriveerde Sinterklaas in een bakfiets. Fotoarchief Santpoorts Belang (Frans, Duits, Engels en Spaans), creatieve cursussen, yoga en kunstgeschiedenis. Naast cursussen werden er vanaf 1981 excursies georganiseerd. Eerst in de nabije omgeving, bijvoorbeeld naar Mellona en het psychia trisch ziekenhuis Meer en Berg, later naar Texel, de Delta werken enzovoort. Ook het bezoeken van tentoonstellin- .•V-W ‘Mi Archief Santpoorts Belang g <>o

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 39