We gaan naar Santpoort F Annette Koster De opkomst van het toerisme in Nederland Wie kent niet het liedje “We gaan naar Zandvoort, al aan de zee” uit 1915, gezongen door Louis Davids? Zo populair als Zandvoort zou Santpoort niet worden, maar ook ons dorp probeerde in het begin van de twintigste eeuw een graantje mee te pikken van de toename van het toerisme. In het laatste kwart van de negentiende eeuw nam de welvaart in Nederland toe en vooral vanaf het begin van de twintigste eeuw kregen grotere groepen van de be volking beschikking over meer vrije tijd. Dit gold nog niet voor de lagere klassen, maar voor de middenklasse en de maatschappelijke bovenlaag. In 1919 werd de vrije zater dagmiddag ingevoerd. Families gingen vaker op reis of maakten uitstapjes waarbij gewandeld of gefietst werd. Ook kwamen er meer buitenlandse toeristen, vooral na de Wereldtentoonstelling van 1883 die Nederland voor mensen uit de hele wereld op de kaart zette. Heel belangrijk was natuurlijk de enorme uitbreiding van mogelijkheden om te reizen door de komst van stoom schepen, de trein en de tram. Ook de fiets raakte in hoog tempo ingeburgerd. In 1883 werd de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (A.N.W.B.) opgericht. De ANWB stimuleerde niet alleen het recreatief fietsen, maar richtte zich ook op het verbe teren van voorzieningen voor wandelaars en automobi listen. Verenigingen voor bevordering van het vreem delingenverkeer In veel dorpen en steden zagen vooral de horeca en de lokale middenstand hoe zij profijt zouden kunnen heb ben van de toename van het bezoek aan hun regio. Zij richtten verenigingen op die zich bezighielden met het zo aantrekkelijk mogelijk maken van stad of dorp om zo meer bezoekers te trekken. Men sprak in die tijd niet over het stimuleren van ‘toerisme’ maar over het bevorderen van ‘het vreemdelingenverkeer’. In 1885 werd in Valkenburg de ‘Vereeniging het Geuldal’ opgericht, de eerste ‘VVV’-achtige vereniging in Neder land. De naam VVV ging men pas jaren later gebruiken. In Haarlem werd in 1891 ‘de Vereniging tot verfraaiing van Haarlem en omliggende gemeenten en tot bevor dering van het vreemdelingenverkeer’ opgericht. Be gin twintigste eeuw kwamen er in Beverwijk, IJmuiden, Bloemendaal en Heemstede dergelijke verenigingen tot stand. Ook Santpoort was er vroeg bij. In oktober 1905 organiseerden Frans Netscher en G.J.Groenewegen een bijeenkomst in café De Wijman1 “om plannen te bera men teneinde de welvaart in de gemeente Santpoort tot hoogeren bloei te brengen door vermeerdering van het vreemdelingenverkeer”, aldus het verslag in het Haar lem’s Dagblad. Er waren maar liefst veertig aanwezigen, onder wie een vertegenwoordiger van de stoomtram Haarlem-Alkmaar en een lid van de gemeenteraad van Velsen. Op deze bijeenkomst werd besloten tot de op richting van een vereniging. Opvallend is dat het niet alleen over het bevorderen van het toerisme ging, maar vooral ook om het aantrekken van forensen. Er moesten huizen gebouwd worden en daarnaast moesten er ‘dege lijke pensions’ komen en hotels. Deze dubbele doelstel ling komt men ook bij de andere verenigingen voor be vordering van het vreemdelingenverkeer tegen. Naar het voorbeeld van Haarlem stelden de initiatiefnemers voor een gids samen te stellen waarin alles wat Santpoort aantrekkelijk maakte aan bod moest komen. De trotse bezitters van een auto voor hotel Velserend in 1921. Voor de auto wellicht de kelner van het restaurant. De bevordering van het vreemdelingenverkeer naar Santpoort in het eerste kwart van de twintigste eeuw ËëWST Stichting Santpoort najaar 2020 3 Beeldbank Noord Hollands Archief 1 We komen de naam ook tegen als De Weijman, de Weiman en de Wijman.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 4