Een sterk groeiend ledenbestand Een luxeprobleem: teveel belangstelling Een sociaal ondersteunende functie Stichting Santpoort najaar 2020 39 Maar het jaar daarna was de schuld al verdwenen, dank zij een eenmalige subsidie van het Julianafonds en van de voormalige Oranjevereniging. Van het begin af was de opvatting: wij willen een vereniging zijn van vrijwilligers, dus geen beroepskrachten, en we willen zo min mogelijk afhankelijk zijn van subsidies. Ook moesten de kosten van het lidmaatschap laag zijn, want die moesten geen drempel vormen om lid te worden. Men was vooral heel zuinig. Zoveel mogelijk zelf doen en heel voorzichtig met uitgaven. Zo werd de aankoop van een computer en printer aanvankelijk uitgesteld, omdat deze toch duurder waren dan geraamd. Ook als er naaimachines gekocht moesten worden voor een cur sus kocht men er niet teveel tegelijk: laten we eerst maar eens met één of twee machines beginnen. Men deed het niet helemaal zonder subsidie. Zo was er vanaf het begin subsidie van het COB voor bepaalde acti viteiten, waardoor Santpoorts Belang een aantal cursus sen aan 60+ers goedkoper kon aanbieden. De vereniging gaf ook invulling aan haar sociale rol. Er kwam een ‘rijdienst’ voor ouderen die slecht ter been wa ren, zodat ook zij aan de activiteiten konden deelnemen. In november 1981 werd een eerste gezamenlijke maal tijd georganiseerd. Aanvankelijk werd er gekookt op een tweepitsgasstelletje, later kwam er een tweedehands gasfornuis met oven. Hoe provisorisch het er aan toe ging, laat het verhaal over een boerenkoolmaaltijd zien. De boerenkool werd in ‘t Praethuys klaargemaakt; pre cies op tijd kwam een van de echtgenoten van de vrijwil ligers met een wasketel vol thuis opgewarmde worsten. De gasten moesten een eigen bord en bestek meene men. Later werd er bestek voor ‘t Praethuys aangeschaft. De zorg van het bestuur ging zo ver dat in de Duivels- steen meerdere malen oproepen stonden om te bellen naar het bestuur, als men iemand kende die ziek was en aandacht of verzorging te kort kwam. Het bestuur zou dan zijn best doen snel behulpzaam te zijn. In het Praethuis was ook het wekelijkse spreekuur van een maatschappelijk werkster. Wijkagent Wellink, die zo nauw betrokken geweest was bij de start, hield er eveneens spreekuur. En dat niet al leen. Hij schreef ook regelmatig een stukje in ‘Rond de Duivelssteen’. Daarin vertelde hij over zijn werk als wijk agent, gaf tips bijvoorbeeld voor de begeleiding van een paardrijdend kind, schreef over geluidshinder, preventie van diefstal en fietsverlichting. Toen in 1987 het insti tuut wijkagent door de overheid werd afgeschaft (“een hoogst ongelukkig besluit”, aldus De Duivelssteen), nam Santpoorts Belang feestelijk afscheid van hem. De oproep begin 1980 om lid te worden was niet zonder gevolg gebleven. In november 1980 waren er al 200 leden. In juni 1981 waren het er 300 en in december 1986 700. Men was trots, “bijna nergens in den lande wordt zo’n aantal gehaald door een ‘dorpsclubje’“3, maar toch... het boekje werd bezorgd op 2300 adressen, een aantal van 1200 leden zou ook mogelijk moeten zijn, vond men. Dat werden het er niet, maar wel werd in 1994 het 1000e lid verwelkomd. Santpoorts Belang richtte zich op de woongemeenschap Santpoort-Zuid. Maar wie precies behoorden tot die woongemeenschap? De grens tussen Bloemendaal en Santpoort-Zuid was (en is) ingewikkeld; kronkelig, soms dwars over straten en door percelen heen. Maar dat niet alleen: een deel van Bloemendaal-Noord behoorde voor de postbezorging bij Santpoort. Voor de initiatiefnemers was het duidelijk: het ging niet alleen om Santpoort-Zuid, maar ook om een deel van Bloemendaal-Noord. Dat stuk hoorde ook bij de Woongemeenschap Santpoort-Zuid. Toen de vereniging haar activiteiten startte, wist men nog niet hoeveel belangstelling er zou zijn. Voor de zekerheid werden de activiteiten opengesteld voor iedereen. De le den hadden geen voorrang bij de aanmelding voor een cursus. Ze hadden inspraak, dat was alles. Maar al gauw bleek dat er voldoende, vaak zelfs te veel inschrijvingen waren. Nu ontstond er een probleem: het kwam voor dat een cursus vol was met deelnemers die geen lid waren en ook niet uit Santpoort afkomstig wa ren. Daarom werden in de zomer van 1983 de Statuten gewijzigd. In ‘Rond de Duivelssteen’ werden de nieuwe regels als volgt voorgesteld: “Dat een Santpoorter, die ook nog lid is: a.h.w. in de gou den koets zit, en dat niet-Santpoorters, die ook nog geen lid zijn, bij wijze van spreken in de bezemwagen zitten. Blijft over: wél Santpoorter en géén lid en niet-Santpoor- 3 Rond de Duivelssteen 26 (april 1985) 4

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 40