De tijden veranderen 1991 duidelijk dat het door zou gaan. De Wijkcommissie van het COB en Santpoorts Belang zouden samen in een deel van het gebouw komen. Er kwamen twee leslokalen, een grote zaal, een keuken, een kantoor en een ruimte voor het COB. ’t Brederode Huys werd de nieuwe naam, maar de oude namen werden niet vergeten. Eén leslokaal kreeg als naam ‘De Zwijger, het andere ’t Praethuys (nu de Prater). De grote zaal werd de Poorterszaal: toegankelijk voor ie dere (al dan niet Sant-)poorter. Poorters was ook de be naming voor burgers uit de tijd van Brederode, zo luidde de toelichting in het Programmaboekje 1993/1994. Op 29 april 1993 vond de feestelijke opening plaats. Men was blij met de ruimte, maar het eerste jaar was niet makkelijk. Men moest wennen, het was niet meer zo ‘intiem’ als het oude Praethuys, maar vooral waren er kinderziekten: een slecht functionerende verwarming, problemen met de riolering en daardoor overstromende toiletten en tot overmaat van ramp ook nog een inbraak. Toen de vereniging de beschikking gekregen had over het Brederode Huys leek het even alsof er ruimte genoeg was. Activiteiten die eerst in andere gebouwen gehou- De volgende decennia: Santpoorts Belang groeit door Er is een opvallend verschil tussen de vrijwilligers bij Santpoorts Belang nu en die in de begintijd. De mensen die Santpoorts Belang opgebouwd hebben, waren vaak relatief jong: dertigers, veertigers en begin vijftigers. De vrouwen die een stuwende kracht vormden in de jaren tachtig zeiden later van zichzelf: “we waren maar een paar eenvoudige huisvrouwen”. En in 1981 als het gaat over het vele werk voor het bestuur (Het bestuur bestaat dan uit vier dames en drie heren): “Deze heren hebben overdag hun werkkring en kunnen zich dan niet Op 29 april 1993 werd het multifunctionele gebouw feestelijk geopend door twee wethouders van de gemeente Velsen: dhr. A.A. van Beelen en dhr. H.J. van Spanje. Hier samen met de voorzitter van Santpoorts Belang Hans de Jonge. den werden, konden nu allemaal naar het Brederode Huys. Toch bleef het woekeren met de ruimte. Het pro bleem van wachtlijsten bleef bestaan. In 1994 waren er ongeveer tachtig vrijwilligers en ver meldde men trots dat Santpoorts Belang “de grootste sociaal-culturele vereniging in Velsen is zonder beroeps- krachten”.5 Er kwamen steeds meer cursussen en andere activitei ten. In 1999 bijvoorbeeld waren er 88 cursussen. Het cursusaanbod werd ook breder. Neem het cursusjaar 2006/2007: er waren toen acht verschillende cursussen ‘Beweging’ van conditiegym tot Tai-Chi, zes verschillende cursussen fotografie en ict. Het aandeel kunst en cultuur was groot geworden: cursussen (kunst)geschiedenis, wereldgodsdienst, filosofie en verder nog cursussen mu ziek, talen, creatief. Er werden maar liefst twaalf lezingen gehouden. Daarnaast waren er nog filmavonden. Van af 1995 vertrok er drie keer per jaar een Kunstbus naar tentoonstellingen, theatervoorstellingen en concerten. In het voorjaar kwam er een zaden- planten en stekjes- beurs. De Open Tafel, twee keer per maand, bleef onver minderd populair. Van de biljarttafel werd druk gebruik gemaakt. In 2000 werd het COB door de gemeente Velsen opgehe ven. De wijkcommissie van het COB, die medegebruiker was van het Brederode Huys, fuseerde met Santpoorts Belang. Soms gaven subsidies gedoe met de gemeente. De laat ste jaren is men in rustiger vaarwater gekomen. tag 1 Stichting Santpoort najaar 2020 41 Fotoarchief Santpoorts Belang 5 De Duivelssteen 53 (februari 1994) 23 Vanaf november 1993 heet het blad ‘De Duivelssteen’ en wordt alleen nog maar verspreid onder de leden. Het jaarlijkse Programmaboekje wordt huis aan huis verspreid in het gebied van de Woongemeen schap Santpoort-Zuid.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 42