FRANS NETSCHER. De Gids voor Santpoort en omstreken 4 Begin januari 1906 was de ‘Vereeniging voor bevordering van het vreemdelingenverkeer voor Santpoort en om streken’ een feit. Frans Netscher werd voorzitter, Dr. A. de Groot, een zeer gerespecteerde huisarts in Santpoort, vicevoorzitter. In 1906 bracht de vereniging de ‘Officiële Gids voor Santpoort en omstreken’ uit, samengesteld Frans Netscher (1864-1923) was letterkundige en publicist. Van 1891 tot 1900 was hij hoofdredacteur van de Kampioen, het orgaan van de ANWB. In 1900 kwam hij in Santpoort wonen. door Frans Netscher.2 Uit de inleiding blijkt dat ook hier het aantrekken van nieuwe inwoners een belangrijke doelstelling was. De Gids noemde Santpoort ‘bij uitstek gunstig gelegen’ en met ‘grootsteedsche faciliteiten’. Santpoort was aantrekkelijk voor iemand die een rustig gelegen villa zocht, maar eveneens voor personen die hun tijd in de buurt van Amsterdam door wensten te brengen. Ook belastingtechnisch was vestiging in Santpoort gun stig: de Gids begon met een vergelijkend staatje van de belastingen geheven in Santpoort en elders. Santpoort kwam daar voordelig in naar voren. Twee en halve blad zijde werd gewijd aan “Wat den dokter van den Gezond heidstoestand zegt”. Ongetwijfeld geschreven door de al eerdergenoemde huisarts A. de Groot. Een groot voor deel van Santpoort was de ‘gezonde lucht’. “Een frisse zeewind blaast alle mogelijke ziektestoffen weg.” Boven dien was Santpoort een malariavrije gemeente: “mensen die zich koortsig voelen raken dat te Santpoort kwijt.”3 Het drinkwater was er goed. “Men heeft er geen water leiding; deze is echter in een niet te ver verschiet wel te verwachten. Overigens zal ’t zakwater u meestal water geven van uitstekende kwaliteit, dat zelfs in sommige ge vallen vanwege ’t staalgehalte een zekere geneeskrachti ge werking bezit.” Belangstellenden zouden in Santpoort gemakkelijk een huis kunnen huren in bijvoorbeeld Park Duinlust. Ook waren overal nog bouwkavels beschikbaar. Wel moest men oppassen dat door te veel bouwen de schone omge ving van Santpoort aangetast zou worden, zoals volgens de initiatiefnemers in Bloemendaal gebeurd was. Naast het aanprijzen van Santpoort als vestigingsplaats was de Gids voor Santpoort ook bedoeld om de aantrekkings kracht voor ‘vreemdelingen’ te vergroten. Uitgebreid najaar 2020 Stichting Santpoort 2 In het Noord-Hollands Archief is de Officiële Gids voor Santpoort en omstreken, uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te vinden. In de Gids staat het jaar van uitgave niet vermeld. Volgens de catalogus van het NHA dateert de gids uit 1926. Dit is om meerdere redenen heel onwaarschijnlijk. De Vereeni ging was in 1926 zieltogend en werd in hetzelfde jaar opgeheven. Vergelijking met de samenvatting van en citaten uit de Gids uit 1906 in het Haarlem’s Dagblad van 9 april 1906 maakt het vrijwel zeker dat het hier om de eerste gids uit 1906 gaat. In dit artikel wordt daarvan uitgegaan. 3 Tot na de Tweede Wereldoorlog kwam malaria voor in Nederland, vooral in de kustprovincies. Vanaf het begin van de twintigste eeuw werd er serieus gewerkt aan de bestrijding. Pas eind vijftiger jaren was de malaria volledig verdwenen. Volgens de Gids was Santpoort malariavrij, omdat er geen stilstaand water was.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 5