Strandvlakte, strandwal, of toch anders...? Het begeleid afgraven 49 voor de bouw onvermijdelijke graafwerkzaamheden. In goed overleg is er immers altijd wel ruimte en tijd voor een basale vorm van documenteren te vinden. Mochten er gaandeweg alsnog belangwekkende vondsten tevoor schijn komen dan zou er gelegenheid worden geboden om het noodzakelijke minimum aan wetenschappelijk verantwoorde documentatie en vondstenberging uit te voeren. Tijdens de ontgravingen voor de parkeerkelder onder het nieuwe winkelcomplex vond in de maanden juni en juli van 2018 de oudheidkundige begeleiding plaats, uitgevoerd door bureau Synthegra. Gestart werd in het zuidelijke terreindeel waarna werd gewerkt in de richting van de in- en uitrit van de parkeergelegenheid. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, bleef de personele bezetting minimaal en werd er zoveel mogelijk bijstand en ondersteuning door vrijwilligers verleend, onder meer door leden van de vrijetijdsarcheologen (verenigd in de Archeologische Werkgemeenschap Nederland/AWN) uit zowel Velsen als Haarlem. Ook de schrijver van dit artikel kon enkele malen assisteren waardoor dit globale verslag het resultaat is van zowel de eerste voorlopige formele onderzoeksresultaten als de heel beperkte eigen waar nemingen. Voor de definitieve conclusies is het wachten op de officiële publicatie van het opgravingsrapport van bureau Synthegra. Bodemprofiel met laagopbouw van de strandvlakte onder Santpoort, 2,45 - 3,50 m beneden NAP. Zandige getijafzettingen over- spoeld door een washover tijdens kustdoorbraak Ondanks dat de oudste vrijkomende grondlagen pas in een laat stadium van de afgravingen werden blootge legd, begint hier Santpoorts eerste echte avontuur. Want zolang de bodem nog ongeschonden is, bevinden zich de oudste afzettingen onderop; nieuwe aardlagen sta pelen zich immers bovenop de al bestaande. Vanwege dit principe zijn aan de variaties binnen de stapeling bo demlagen de ontwikkelingen in de tijd goed af te lezen. Benieuwd dus naar de oorspronkelijke kustafzettingen als getuigen van het allereerste Santpoortse landschap werd van deze kortstondige en unieke mogelijkheid ge bruik gemaakt om ver in de tijd terug te kijken, met in het achterhoofd de vraag: Bevindt zich hier de te verwachten strandvlakte tussen twee opeenvolgende kustlijnen in, óf lag hier toch een strandwal? Bij de maximaal vrijkomende diepte van circa 2,50 tot 3,75 meter onder huidig ‘gemiddeld zeeniveau’ (NAP/ Normaal Amsterdams Peil) kwam een uitermate boei end zandpakket tevoorschijn. Wat meteen opviel was enerzijds de rijkdom aan fijne structuren en anderzijds het geringe aantal schelpen, althans veel minder dan je bij het strand van een oude kustlijn mag verwachten. Van een actief strand met branding en schelprijke zand banken was hier in het verleden duidelijk geen sprake. Deze veronderstelling overtuigt nog meer, wetende dat de zeespiegel op het moment dat dit zand werd neer- Foto: Wim Bosman Stichting Santpoort najaar 2020 Subhorizontaal gelaagd 350 Horizontaal vlak 2,45 m beneden NAP Subhorizontaal gelaagd strandvlakte zand Golfribbels op Stormlaagje (schelpen) binnen subhorizontaal pakket Ribbel-complex, ook klimmend, zuidwaarts naar links Begroei-niveaus (doorworteling), toenemend Stormlaagje (schelpen) 1 Kleilaagjes (vaak dubbel), rustig, getijden Drijfzand 'Convolute Laminatie' Washover (doorbraak zee) r.„_ .Golfribbels, op top ran... Klimmende ribbels, toenemend in drift Snelle sedimentatie uit suspensie Aanwas naar noorden rechts

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 50