Teleurstelling en opluchting Blekerij Berckenrode De plaatselijk door de natuurlijke begroeiing vruchtbaar geworden zandbodem oefende vanzelfsprekend een grote aantrekkingskracht uit op ‘onze Santpoortse voor gangers’. Het waren boeren die hier leefden gedurende het laatste deel van de Nieuwe Steentijd, Brons- en IJzer tijd, met andere woorden van ruim 2000 vóór Christus tot aan het begin van de jaartelling. Op heel veel plaatsen zijn onder Santpoort-Zuid dan ook de door hen in cultuur gebrachte arealen aangetroffen, waaronder ook rondom Blekersduin. Echter, binnen het huidige areaal zijn hun prehistorische nederzettingen, met gebouwsporen en bijvoorbeeld waterputten, karrensporen enzovoorts niet aangetrof fen. Dit komt overeen met het algemene beeld zoals de booronderzoeken vooraf hadden aangegeven. De lagen waren weliswaar kenmerkend homogeen, ook qua kleur, door begroeiing vastgelegde landschap steeds opnieuw op ruime schaal werd overstoven. Begroeid, dan wel juist zonder begroeiing en dus stuivend: onder ons rust een permanent levend landschap. maar onmiskenbare sporen van menselijke ingrepen in de vorm van ploegen of spitten bleken schaars. Van de handvol plekken die de schrijver kon waarnemen, ver toonden slechts enkele overtuigend bewijs. Zo kwam in het zuidelijke deel het spoor van een greppelvormige ver graving voor, met in de nabijheid primitieve ploegsporen. In het uiterste noorden van de ontgraving, ter hoogte van de huidige inrit, bleken de lagen beter bewaard gebleven. Hier tekende zich het menselijk ingrijpen dan ook duide lijk af. Dat van de bijbehorende boerderijen binnen de huidige ontgravingen geen restanten zijn aangetroffen, was voor de archeologisch onderzoekers in enige mate teleurstel lend. Tegelijk zorgde het ook voor opluchting, want voor de projectontwikkeling was het zowel qua tijd als kosten een welkome meevaller. Uit oude kaarten is af te leiden dat de gebouwen van ‘de Blekerij van Berckenrode’, het huidige Blekersduin, zich concentreerden aan de uiterste noordoostkant van het plangebied. In aanloop naar de huidige projectontwik- Bodemprofiel met prehistorische duinzandafzettingen afgewisseld met donkere begroeiingslagen waarin plaatselijk sporen van menselijke activiteit. Foto: WimBosman en cultuurlagen - “he - Prehistorische Stichting Santpoort najaar 2020 51 I Tuinbouw Moesbedden “w| Moderne Tijd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 52