Sfei-'- F z.. 'zo- keling was het de vraag in hoeverre daarvan nog sporen en resten bewaard zouden zijn gebleven. En ook: hoe dat vooraf met voldoende zekerheid aan te tonen. Van wege de aard van de eventuele sporen en het intensieve gebruik in de latere tuinderijperiode was inspectie door middel van grondboringen op voorhand weinig kansrijk. Bovendien was een proefsleufonderzoek ter plaatse van de winkelingang en de inrit naar de parkeerplaats uit praktische overwegingen van bedrijfsvoering uitgeslo ten. Ook hier werd de oplossing gevonden in het begelei den van de onvermijdelijk uit te voeren graafwerkzaam heden. Wat direct opviel, was de beschoeiing die overal was aan gebracht. De oevers waren steeds versterkt met planken wanden, gezekerd met diep ingeslagen paaltjes. Het was noodzakelijk gezien de uit los stuifzand opgebouwde on dergrond. Het plaatselijk aanbrengen van plaggen op de bodem was een andere wijze om verspoeling van zand en daarmee dichtzanden van de sloot tegen te gaan. Door de wijze van ontgraven werden vooral de diepste delen van de al lang geleden opgevulde gietsloten zicht baar, ook al kwam op een enkele plek toch nog een door snede voor optekenen beschikbaar. De bij dit artikel afgebeelde opgevulde sloot behoren de tot de zuidelijke groep van bleekvelden waarin de blekerij van Berckenrode was opgedeeld, stelde aan de onderzoeker lastig te beantwoorden vragen. Deze bleek namelijk ingegraven in een laag zeer humeuze, zwarte grond die vele malen ‘op de schop’ is geweest. Bepaald Aansnijding van de westoe ver van diepe gietsloot en/of secundaire zandvaart. A - Ongeroerde duinzanden. B - Vaartbodem met stapel plaggen tegen verspoeling. C1+2+3 Oudste zandvulling in fasen (blekerijtijd). D - Donkere laag met brokken toont geleidelijke opvulling. E - Opvulzand van definitieve demping. F - Donkere deklaag uit tuinderijperiode. Alhoewel de blekerijsporen zich dus in het noorden con centreerden, kwamen verspreid over het gehele ontgra ven areaal nauw samenhangende sporen voor, en wel in de vorm van de gietsloten.2 Horizontale aansnijding van onderste deel van een opgevul de gietsloot. Zandig onderin, hogerop/middenin modder laag. Rechts is de planken beschoeiing zichtbaar. ■r Foto: VWm Bosman najaar 2020 Stichting Santpoort 52 2 Gietsloten zijn de schoon watervoerende smalle watergangen van waaruit de blekersknecht met de houten hoosspaan het bleekgoed kon nathouden (het hozen). Foto: Wim Bosman SANBE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 53