Colofon De Stichting Santpoort DE ZANDPOORT nr. 34, 2020 1. 06 - 12071901 Rekeningnummer: NL 16 INGB 0003606774 Stichting Santpoort 2020: Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen en afbeeldingen uit deze uitgave is vooraf schriftelijke toestemming van de redactie vereist. Afbeelding voorzijde: Garenblekerij Garenvreugd, aquarel door J. Scheepers 1946. Familiearchief Van Hooff. Afbeelding achterzijde: Blekersduin: overzicht van de opgraving tijdens de aanleg van de nieuwe inrit bij de Dekamarkt, juni 2018. Een onder zoeker meet met een GPS-systeem de noordelijke beschoeiing van de oudste zandvaart in. Rechts achter hem doemen de contouren van vier wastobben op. De drie onderzoekers in het midden staan op de opvulling van de oude vaart. Deze opvulling wordt op de voorgrond doorsneden door een buisleiding die voor afvoer zorgde. Foto: Wim Bosman De Zandpoort is een uitgave van: De Stichting Santpoort Oog voor het verleden, blik op de toekomst. Visie en Missie De Stichting Santpoort heeft een tweeledige en nevengeschikte missie: Werkwijze De missie van de Stichting wordt in drie werkwijzen uitgewerkt: 2. Gesprekspartner voor stakeholders De Stichting beoogt een preventieve werkwijze in plaats van achteraf plannen proberen te corrigeren. De Stichting wil daarom vooraf gesprekspartner zijn in de fase van planontwikkeling en zorgdragen dat alle betrokkenen zich bewust zijn van de kwaliteiten van Santpoort en omgeving. 3. Bewustmaking en interactie met omgeving Actieve communicatie via: Enkele nieuwsbrieven per jaar Jaarlijkse uitgave van “De Zandpoort” Facebookpagina Krantenpublicaties en ook Schoolprogramma’s en lezingen Waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te behouden, te beschermen, en waar mogelijk te herstellen. 2. Het behartigen van algemene belangen met betrekking tot het woon- en leefmilieu in de meest brede zin: onder wijs, bouwen, ruimtelijke omgeving, milieu, winkelaanbod etc a. Alert toezicht op plannen en ontwikkelingen b. Zo nodig volgt ingrijpen: overleg, beïnvloeding stakeholders, inspraak, lobby, bezwaar en beroep etc. Ingrijpen is mede afhankelijk van menskracht, tijd, inschatting succes etc. Uitwerking De Stichting beschermt en versterkt het landschap en de ruimte in en rond Santpoort door plannen (die een ruim telijke ingreep beogen) kritisch te beoordelen en zo nodig actie te ondernemen. Dit doet de Stichting door actief mee te denken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld visies, omgevingsplannen, bestemmingsplannen, landschapsbeleid- en beheerplannen De Stichting reageert (pro)actief op mogelijke bedreigingen voor een goed en aangenaam woon- en leefmilieu De Stichting bevordert monumentenbeleid door historisch onderzoek en zij rapporteert hierover in verschillende situaties zoals in “De Zandpoort” Daarnaast door het aanvragen van de monumentenstatus of bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch element bedreigd wordt. Oog voor het verleden, blik op de toekomst Bestuur Stichting Santpoort Remi van Kleef, voorzitter Joost Veer, secretaris Guus van ’t Hof, penningmeester Trudy van der Zande, algemeen bestuurslid Nancy Bromet, algemeen bestuurslid Ton van der Wiel, algemeen bestuurslid 1. Kritisch volger van plannen en ontwikkelingen Plannen die een ingreep beogen in het landschap of een cultuurhistorisch element of het woon- en leefmilieu in gene rieke zin betreffen worden kritisch beoordeeld. Redactie: Jos Diekstra Annette Koster Lay-out: Hans Scholte Druk: StyleMathót, Haarlem Contact website: www.stichtingsantpoort.nl email: stichtingsantpoort@gmail.com facebook: Stichting Santpoort

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 58