Verkavelaar Voetballer en sporter Kerkbestuurder Oprichter van coöperaties Nijssen was betrokken bij de oprichting van verschillende coöperaties. De Staatscourant van 30 december 1905 vermeldde dat J.P. Nijssen en vier anderen ‘de Vereeniging Coöperatie ve Boerenleenbank te Driehuizen’ opgericht hadden. De bank kreeg toen de naam ‘Driehuizen-Velsen’ en ging vanaf 1951 als ‘Boerenleenbank Santpoort’ door het le ven. In februari 1956 werd het 25-jarig bestaan van deze bank gevierd. Nijssen was tweede voorzitter en werd ge huldigd als één van de vijf oprichters van de bank. In 1913 richtte Nijssen met zes anderen een ‘Coöperatieve Vereeniging tot aankoop van benoodigdheden voor het tuinbouwbedrijf’ op. De vereniging werd gevestigd in Santpoort en Nijssen werd voorzitter. In 1919 besloot de afdeling Driehuis van de Katholieke Land- en Tuinbouw bond (LTB) ten behoeve van haar leden een coöperatie op te richten voor de aankoop van veevoer of ‘dezelfs grondstoffen’ gecombineerd met het ‘uitoefenen van het maalderijbedrijf’. De vereniging kreeg de naam R.K. Coö peratieve Vereeniging ‘Sint Joseph’ en was een instelling van de LTB-afdeling, met daarin naast Nijssen ook zijn broer Piet. Op 16 mei 1954 vierde voetbalclub ‘Velsen’ feest. Ze was kampioen geworden van de derde klasse. Nijssen kwam als erevoorzitter zijn gelukwensen aanbieden. Hij behoorde met een aantal anderen tot de oprichters van de voetbalclub ‘Houdt Braef Stand’(HBS). Dat ge beurde op 14 juli 1922 in café ‘De Tuinman’. Nijssen werd voorzitter en bleef dat tot 1953. De clubkleuren waren rood en blauw en dat bleef zo. Alleen de naam werd op verzoek van de Bond veranderd in ‘Santpoort’. In 1945 fuseerde de club met de voetbalclub O.I.V. (Ons Ideaal Voorop) uit IJmuiden tot de RKVVV ‘Velsen’. Nijssen was een ijveraar voor katholieke sportbeoefening en was ja renlang bestuurder en voorzitter van de RK sportvereni ging ‘Santpoort’. Tot 1932 kerkte het gezin van Nijssen in de Sint-Engel- munduskerk in Driehuis en werd hij lid van het kerkbe stuur. In 1931 behoorde hij tot een aantal parochianen die, tegen de wil van de pastoor van Driehuis, bij de bis schop ging pleiten voor een eigen parochie in Santpoort. In augustus 1931 werd J.A. Goossens door de bisschop benoemd als eerste pastoor van de nieuwe parochie. Goossens wist op korte termijn geld bij elkaar te bren gen en op 4 april 1932 werd de eerste steen van de kerk gelegd. Op 27 oktober 1932 wijdde bisschop Aengenent de kerk in. Deze kreeg de naam ‘Onze Lieve Vrouw Van Altijddurende Bijstand’. Nijssen kwam in het kerkbestuur en bleef daarin tot zijn dood. In augustus 1951 vierde pas toor A. Goossens zijn 40-jarig priesterjubileum. Nijssen haalde als voorzitter van het huldigingcomité en nestor van de zogenaamde Naaldkerk de pastoor feestelijk in. In november 1956 reikte pastoor Goossens Nijssen de ver- hoopte, “dat... Nijssen als een der ‘ambassadeurs van het Nederlandse tuinbouwvak’ nog veel goeds mag doen”.3 Het was niet zijn enige activiteit in de gemeente Velsen. In de oorlog had het bestuur van de polder Velserbroek die uit de dertiende eeuw dateerde, bij de provincie een ver zoek tot ruilverkaveling ingediend. Van de 467 bunder, voornamelijk grasland, kwam 400 hectare voor ruilver kaveling in aanmerking vanwege het slechte wegennet, de ouderwetse ontwatering en de lange smalle percelen. Die waren soms 20 meter breed en één kilometer lang en veehouders hadden soms op tien plaatsen land. Op 18 augustus 1948 riepen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland belanghebbenden op tot een stemming over de ruilverkaveling ‘De Velserbroek’, gelegen in de gemeenten Haarlem en Velsen. Verrassend genoeg bleek het polderbestuur tegen. Men vond de ruilverka- velingrente van 12,50 gulden per hectare te hoog! Toch werd de ruilverkaveling aangenomen met 82 tegen 53 stemmen. De wegblijvers, die werden geacht voor te zijn, gaven de doorslag. Op 1 april 1949 werd Nijssen voorzitter van de plaatselijke commissie voor deze ruilverkaveling. Men ging aan de gang en de Oude Tocht nummer 6 die eeuwenlang als een ‘wonderlijke’ rivier door de Velser- broek kronkelde, werd volgegooid en rechtgetrokken.4 Het voordeel van deze verkaveling was duidelijk: zo had de veehouder die op tien plaatsen land had, nu drie nieu we percelen, waarvan een huiskavel. 4 Haarlem’s Dagblad 17-1-1950 najaar 2021 Stichting Santpoort 20 3 IJmuider Courant 17-8-1939

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 21