t Na zijn dood Bidprentje Nijssen in 1941. Weekblad voor Bloembollencultuur 31-5-1957 Stichting Santpoort najaar 2021 Op 26 mei in 1957 overleed Nijssen. Hij werd begraven op het Sint-Engelmunduskerkhof in Driehuis. Hij keerde dus weer terug tot zijn moederkerk. Zoveel aandacht zijn bestuurlijk leven trok, na zijn dood was dat anders. Geen artikel over zijn verscheiden, geen verslag van zijn begrafenis of een overlijdensadvertentie van zijn kinderen. Het bleef bij een bidprentje. Verder een paar vermeldingen in verslagen van vergade ringen die de krant haalden. Wel besteedde het Week blad voor Bloembollencultuur aandacht aan zijn overlij den. In het nummer van 31 mei 1957 schreef de secretaris van de afdeling Schoten-Velsen, A. T(abernal) een in me- moriam. J.P. Nijssen was als het oudste lid van de afdeling daarvan kortstondig voorzitter geweest en een trouw bezoeker van vergaderingen. Hij was een “goed adviseur, die steeds in staat bleek te zijn op een rustige en kalme sierselen van de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uit. Begin april 1958 riep notaris Anten via een advertentie mensen die iets te vorderen hadden aan de ‘onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalaten schap’ van Nijssen zich voor 1 mei 1958 te melden. De zelfde notaris meldde later, dat op verzoek van de erven ‘na bekomen rechterlijk bevel’ op 12 september 1958 het woonhuis en de (bollen) schuur zouden worden verkocht in café ‘Zomerlust’ aan de Hoofdstraat in Santpoort. De schuur was toen in gebruik als lijstenwerkplaats. Met dank aan Peter van Schie die veel informatie ver strekte. Na zijn dood ging zijn weduwe wonen aan de Frans Net- scherlaan 9, de kerk stond iets verderop, op nummer 12. wijze zijn zienswijze naar voren te brengen. Evenals zijn naaste familieleden zullen wij hem node missen.”5 JACOBUS PETRUS NIJSSEN Eroom aandenken aan CBG Centrum voor familiegeschiedenis IJmuider Courant 2-11-1956 5 21 Lid R.K. Kerkbestuur Drager gouden Erekruis: Pro Ecclesia et Pontifiee Ridder Orde van Oranje Nassau Echtgenoot van JOHANNA ELISABETH FRANCISCA BORST, Kfduivnaar van IDA MARIA BON ARIL'S, eerder weduwnaar van AFRA GROOT. Geboren te Velsen, 22 Februari 1861, overleed hij te Santpoort 26 Mei 1957, gesterkt door de Genade middelen van de H. Kerk. Zijn laatste rustplaats vond hij op het St. Engelmunduskerkhof te Driehuis 31 Mei d.a.v. tot de dag van zijn medeverrijzenis met Christus. Vanaf zijn jeugd was hij een rustig en gelijkmatig mens, bezield met geloof en Gods vertrouwen. Hij deed alles in de overtuiging, dat 't ijdel zou zijn er aan te beginnen, als de Heer het huis niet bouwt. Als een voortreiTclijk echtgenoot en wijze vader be stuurde hij zijn huisgezin. Als kerkmeester bouwde hij mee aan het buis van God. In de vergaderingen beoefende hij rechtvaardigheid en goedheid en waren zijn oordelen billijk en juist, zodat iedereen naar zijn woord luisterde. Zo was zijn verdienstelijk leven een waardige voorbereiding voor zijn zalig sterfuur. Dankbaar berdenken wij hem in ons gebed en vragen voor hem: Genadige Heer Jezus, geef de ziel van uw dienaar Jacobus het loon des hemels en moge het eeuwig licht hem verblijden, Maria, Moeder van Altijdd. Bijstand, bid voor ons. (300 dagen otlaat) - Ónze Vader - Wees Gegroet HIJ RUSTE IN VREDE. AMEN.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 22