Een extra groote en zeer welgelegen waterrijke kleer ble kerij, genaamt Hoek en Vaart met desselfs hegte, sterk en ruim woonhuijs, bestaande in een groote keuken, daar achter een kamer, en nog een klein slaapkamertje, twee kelders, waskamer, etenhuijs, spoelhuijs, turfschuur, wagenhuijs, loos (loods), hooijhuijs, stallinge voor koei en en paarden, en verder getimmerte. Alsmede vier bleekvelden, tuijn, erf en werf, te zaamen groot 1084 roe den en 97 voeten. Volgens de acte van metingen daar van bij Jan van Leeuwen, geswoore landmeeter binnen Haarlem, op den 22 november 1679 gedaan, staande in de Lekbuurt, aan de Jan Gijsenvaart. Hieruit wordt duidelijk dat op de blekerij koeien werden gehouden voor de melk die in het bleekproces gebruikt wordt. De vier bleekvelden tussen de gietsloten zijn te onderscheiden op de kaart uit 1715. Ook wordt er een uit gebreide inventaris opgemaakt van de inboedel van de blekerij die een overzicht geeft van de kleding, gebruiks voorwerpen, inrichting, gereedschap, de veestapel enz. Gezien de hoeveelheid inventaris blijkt Faas Pieterzoon in betere tijden niet onbemiddeld geweest. Hij heeft ook personeel in dienst; de knechten en meiden slapen op een aparte zolder. De veestapel die voor de melkvoorzie- ning zorgt bij het bleekproces is niet groot. Hieruit kun nen we opmaken dat op een kleerblekerij niet veel melk nodig is bij het bleekproces. Als laatste rest nog de totale schuldafhandeling, waaruit blijkt dat Faas Pieterzoon nog vele schulden heeft bij zijn leveranciers en personen die voor hem gewerkt hebben. Het overzicht biedt veel inzicht in het financieel reilen en zeilen van een blekerij. In het overzicht is een tweedeling gemaakt. Bovenaan staan de schulden die als eerste zullen worden betaald. Naast de gerechtelijke kosten, die gemaakt zijn, worden schuldeisers genoemd zoals een loodgieter, timmer man, metselaar en een stenenkoper. Faas Pieterzoon is blijkbaar ook een tijd niet meer in staat geweest om zijn werknemers te betalen, want zeven meiden en knechten hebben recht op achterstallig loon. Verder is er sprake van verschillende belastingschulden: zoals belasting op wagen (karossengeld) en paarden, hoorngeld (belasting op gehoornd vee), zoutgeld, en ac cijnzen voor zeep, turf en brood. Ook is nog een deel van de boedel voor de minderjarige erfgenamen van Marijtje Corse van der Swil, waarover Faas Pietersz. Berkmans voogd is geweest. De blekerij met de letter C is de blekerij Hoek en Vaart in 1715. J. Morren, naar de kaart door Anthony van Velsen. Origineel Noord-Hollands Archief, Haarlem. e Stichting Santpoort najaar 2021 27 e B B B d *4 r 7 c M e y

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 28