De doodsstrijd van een wasserij Heibel om de afbraak van een villa houding tussen de directeur en de omwonenden goed. Van beide kanten is er begrip voor de moeilijkheden. De directeur heeft er dan ook geen moeite mee om aan een paar klachten tegemoet te komen. Er worden populieren ingekort en de blinde muur achter de woningen wordt gemaskeerd met beplanting. Voor verdere uitbreiding hoeven de omwonenden niet bang te zijn: de beschikba re ruimte is op. De wasserij maakt een bloeitijd door, maar in 1990 pak ken zich donkere wolken samen boven het bedrijf, dat in Santpoort inmiddels is gespecialiseerd in verhuur en rei niging van linnen in de gezondheidszorg. Tot de klanten kring behoort het Provinciaal Ziekenhuis in Bloemendaal en het Zeewegziekenhuis in IJmuiden. Door beddenre ductie in de ziekenhuizen en het inkrimpen van bejaar dentehuizen is het aanbod van werk sterk teruggelopen. Het personeel reageert gelaten, men wist dat dit er aan zat te komen. Hokatex Gezondheidszorg B.V. is dan een zelfstandig onderdeel van Hotex Nederland. Het is de be doeling dat 110 van de 160 werknemers ontslagen zullen worden. Het personeel bestond dan voor 80% uit Turkse vrouwen. Het merendeel is niet lid van een vakbond. On danks de lage organisatiegraad gaan de vakbonden het FNV en het CNV zich inzetten voor het personeel. Voor het CNV was dit het regionale bestuurslid Mastenbroek uit Santpoort. Ook een bureau voor rechtshulp zet zich in. Er wordt een sociaal plan gemaakt; een deel van het personeel kan mogelijk overgeplaatst worden naar an dere vestigingen. Volgens directeur Beems maakt de vestiging tonnen verlies per jaar en zijn er slechte voor uitzichten. Hokatex in Santpoort is het slechtsdraaiende onderdeel van het bedrijf. “We zouden liever sluiten, maar uit sociaal oogpunt hebben we dit niet gedaan”. In 1990 verliest Hokatex het Provinciaal Ziekenhuis als klant door de hoge prijzen. Wekelijks werd er 6500 kilo was goed van dit ziekenhuis gewassen. In hetzelfde jaar wordt er een geheim onderzoeksrapport gemaakt. Volgens dit rapport komen de problemen bij Hokatex door slecht management. Er worden verliesge vende contracten afgesloten. De overname van de wasse rij is een mistaxatie, Hokatex wist niet dat het bedrijf een rotte appel was. Er staat een verouderd machinepark, de inrichting is niet efficiënt. De investeringen voor de mo- dernisatie drukken als een zware last op het bedrijf. De service aan de klanten loopt terug en er zijn spanningen tussen het personeel en de leiding. Verder is sprake van een veelvuldige directiewisseling. De loonkosten worden met 7% teruggebracht terwijl het loon van de directie stijgt met 6,45%. De spanningen bij het personeel lopen in 1989 een keer zo hoog op, dat het volledige kantoor personeel de deur uit loopt. De vakbonden accepteren de 110 ontslagen niet. Eind 1990, begin 1991 komt men toch tot een principeakkoord: het aantal personeelsleden dat ontslagen zou worden wordt teruggebracht tot 81. Daar naast zal het management in de Santpoortse vestiging vervangen worden. De achtereenvolgende directies wor den voor een groot deel verantwoordelijk gesteld voor de problemen. Maar de ontslagprocedure blijft problemen geven, rechtszaken, weigering van de ontslagen door het Arbeidsbureau. Oktober 1991 kan men uiteindelijk er een punt achter zetten. Maar de problemen zijn nog niet voorbij. In dezelfde maand oktober dreigt voor de wasserij in Santpoort toch de sluiting. Ondanks de teruggebrachte transportkosten en de modernisering van de machines dreigt er een ver lies van 1,2 miljoen gulden. Het percentage ziekteverzuim bedraagt 48%. Er volgt nog een korte opleving door een brand bij de wasserij in Alkmaar. Het werk wordt tijdelijk verplaatst naar Santpoort. Vervolgens gaat al het werk naar de nieuwgebouwde, gemoderniseerde wasserij en wordt de wasserij in Santpoort in 1994 gesloten. De grond en bedrijfsgebouwen worden gekocht door een Zwitser se projectontwikkelaar. Deze laat de gebouwen slopen en vervuilde grond reinigen. In 1999 komen de plannen gereed om op het terrein een woonwijk te bouwen on der de naam “Blekershoek”. In deze woonwijk komen de Hendrik van der Graaflaan, vernoemd naar een van de eigenaren van Hoek en Vaart, en de Hoek en Vaartlaan. De woonwijk komt in het begin van deze eeuw gereed. De redelijke relatie die tussen de heer Klein Heerenbrik en de omwonenden in 1977 bestond, wordt in 1987 ern stig verstoord. Klein Heerenbrink heeft de meest noorde lijke villa gekocht van het rijtje dat in 1897 was gebouwd. Naar zijn zeggen wilde hij de villa verbouwen. Bij inspec tie bleek alles verrot. Hij besluit om de villa te slopen, iets Stichting Santpoort najaar 2021 33

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 34