Van Patriotten naar Napoleon Annette Koster Santpoort aan het eind van de achttiende eeuw De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden maakte aan het eind van de achttiende eeuw een onrustige perio de door. Het bestuur van het land was complex. Enerzijds was er stadhouder Willem V, die als opperbevelhebber van leger en vloot en door zijn vele benoemingsrechten veel macht had. Anderzijds was er de gesloten regenteno ligarchie die het voor het zeggen had in de provincies en de steden. Vooral de regenten uit de machtige provincie Holland stonden lijnrecht tegenover de stadhouder. In de laatste decennia van de eeuw ontstond er een beweging, voornamelijk van hervormingsgezinde burgers, die naar meer invloed op het bestuur streefde. Zij noemden zich Patriotten. De Patriotten kwamen steeds meer tegenover Stadhouder Willem V en zijn aanhangers, de Prinsge- zinden, te staan. De regenten, de oude bestuurders van de Republiek, waren verdeeld, sommigen steunden de patriotten, anderen de stadhouder. In veel steden en dorpen richtten de Patriotten exercitiegenootschappen op: georganiseerde groepen bewapende burgers. Dat was voor die tijd niet heel bijzonder, men was vanouds bekend met schutterijen. Bijzonder was wel dat de exer citiegenootschappen opgericht werden om democrati sche idealen te realiseren. Het conflict liep halverwege de jaren ’80 uit op een burgeroorlog. Met hulp van de Prui sische koning kreeg Willem V in 1787 tijdelijk de touwtjes weer in handen. Een deel van de Patriotten vluchtte naar Frankrijk, waar in 1789 een revolutie uitbrak. De Franse koning, Lodewijk XVI, werd afgezet en de burgers namen de macht over. De idealen van de Franse Revolutie, Vrij heid, Gelijkheid en Broederschap, waren dezelfde als die van de Patriotten. Het huidige Santpoort-Zuid en -Noord behoorden eind achttiende eeuw tot het ambacht Velsen. Dit bestond De Hoofdstraat in Santpoort ca. 1800. Rechts het speelhuisje van Velserhooft en in het midden Herberg De Groene Valk. In de verte molen De Sandhaes. Door W. Hendriks. BeeldbankNoord-HoiiandsArchief Santpoort in de Bataafs-Franse tijd. najaar 2021 Stichting Santpoort 40

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 41