BSE Spannende tijden Jan Gijzenvaart. Gezicht op de Bloemendaalsestraat- weg naar het zuiden, met brug over de Jan Gijzen vaart. Kopergravure van Cornelis van Noorde (1763). In Kennemerland waren velen niet erg Prinsgezind. Toen stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina een tour door Noord-Holland maakten en twee dagen op Beec- kestein logeerden, wilden de schout en schepenen ei genlijk de vlag niet uitsteken. Na 1780 nam net als in andere delen van de Republiek de spanning toe. In Velsen en vooral in Santpoort kreeg het plaatselijke bestuur moeilijkheden met een aantal niet-Oranjegezinde inwoners. In 1784 gaven de Staten van Holland en West-Friesland opdracht aan de plaatselijke besturen om een lijst te maken van de weerbare mannen tussen 16 en 60 jaar oud. Via loting werd bepaald wie on der de wapenen moest. De lotelingen zouden regelmatig moeten oefenen in het hanteren van wapenen ‘tot de verdediging van hun Vaderland’ en om de ingezetenen te beschermen tegen ‘geweldadigheeden van Vyandelyke Troepes’.2 In 1785 werden door de schout en het gerecht van Velsen twee buurtcompagnieën opgericht, een voor Velsen (dorp) en een voor ‘Sandpoort’. De compagnie van Velsen droeg de naam ‘Pro aris et focis’ (voor altaar en haardstede, wat zoiets wil zeggen als: voor huis en haard). Er was sprake van rivaliteit tussen beide dorpen en dus had de compagnie van Santpoort waarschijnlijk een eigen naam. Veel animo was er niet voor deelname aan deze burgercompagnieën. Na enige jaren werden ze opgeheven. het verdwijnen van de blekerijen voor toenemende ar moede. uit verschillende dorpen waarvan de Velserkerkbuurt (nu oud-Velsen) en Sandpoort of Zandpoort (nu Sant- poort-Noord) de grootste waren. Verder waren er klei nere woonkernen als Jan Gijzenvaart (Santpoort-Zuid), Driehuis (ook wel Driehuizen), de Hagelingerbuurt en de Hofgeest. Soms bestonden deze kernen slechts uit en kele huizen. Zelfs de grote dorpen waren trouwens niet heel omvangrijk, in 1795 had het hele ambacht Velsen rond de 1400 inwoners.1 Het ambacht Velsen was een heerlijkheid van de ‘Heer van Velsen ende Sandpoort’. Eind achttiende eeuw was de Heer een vrouw: Margaretha Lievina van Hoeufft mocht zich ‘Vrouwe van Velsen ende Sandpoort’ noe men. Zij had benoemingsrechten en moest verordenin gen goedkeuren. Ze had kortom veel macht. In de praktijk werd het ambacht bestuurd door de door haar benoem de schout en schepenen. In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was de achttiende eeuw een periode van economische stag natie en in sommige sectoren zelfs van achteruitgang. Hiervan was in Santpoort en Jan Gijzenvaart aanvankelijk geen sprake. In de achttiende eeuw kwamen er steeds meer buitenplaatsen van Amsterdamse kooplieden, die voor veel werkgelegenheid en afzet zorgden. Maar vanaf het midden van de eeuw zorgde de neergang en daarna Beeldbank Noord-Hollands Archief Stichting Santpoort najaar 2021 41 2 J. van der Aar, S. Rolle, Santpoort, Twee dorpen in de schaduw van Brederode (Velsen, 1991) 45 1 Het zijn schattingen, er wordt ook een inwonertal van 1200 genoemd. Bij het historisch onderzoek naar de geschiedenis van Santpoort is het lastig dat informatie over Santpoort afzonderlijk soms moeilijk ‘uit te lichten’ is uit de gegevens over het ambacht of de gemeente Velsen als geheel. Ook wordt de aanduiding Velsen soms gebruikt als het eigenlijk over alleen de Velserkerkbuurt gaat. In dit artikel wordt Velsen gebruikt voor het ambacht en meestal Velserkerk buurt (of Velsen-dorp) als het over het huidige oud-Velsen gaat.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 42