Hf ‘Revolutie’ in Santpoort Naast deze legale burgercompagnieën werd in Santpoort een patriottisch exercitiegenootschap opgericht. In 1787, toen Willem V de touwtjes weer stevig in handen had, werd dit patriottisch exercitiegenootschap ontbonden en ontwapend. De Velserkerkbuurt was minder patriot tisch gezind, daar bestond een dergelijk exercitiegenoot schap niet. In 1795 brak een nieuwe periode aan. De Fransen waren in 1792 een oorlog begonnen met Oostenrijk en Pruisen on der meer om hun revolutionaire ideeën te verspreiden. In 1793 verklaarden zij ook oorlog aan de stadhouder en trokken zij op in noordelijke richting. Een garnizoen van gevluchte Patriotten maakte deel uit van dit leger. In de winter van 1794/95 trokken zij over de grote rivieren en werden door de achtergebleven Patriotten met enthousi asme ontvangen. Stadhouder Willem V vluchtte naar En geland. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd de Bataafse Republiek. Overal dansten de mensen om de Vrijheidsboom, een symbool voor de nieuwe tijd die aangebroken was. In het hele land moesten oude Oranjegezinde bestuurders aftreden en kwamen daar meer democratisch gezinde burgers voor in de plaats. Ook in Santpoort en Jan Gijzenvaart werden vrijheids bomen geplaatst. In Velsen-dorp en Santpoort werden patriottische burgersociëteiten opgericht, met de mooie namen ‘Broederschap’(Velsen) en ‘Tot nut van het Vader land’ (Santpoort). De sociëteiten bestreden elkaar om de leiding van de ‘revolutie’. Er moest een nieuw patriottisch gezind bestuur komen. Het proces verliep niet zonder rumoer. De Santpoorters grepen de gelegenheid aan om onder het juk van Vel- sen uit te komen door een totaal nieuw bestuur te eisen waarin zij evenredig vertegenwoordigd zouden zijn. Uit eindelijk werd tijdens een massale bijeenkomst in de En- gelmunduskerk een bestuur van ‘ware representanten van het Bataafse volk’ gekozen. De Santpoorters bereik ten dat de vertegenwoordigers van het stadhouderlijk gezag, de oude schout en schepenen, hun plaats afston den aan nieuwe ‘burgerlijke’ schout en schepenen. Ook eisten zij een veroordeling van de bestuurders die in 1791 de wapens van het in 1787 verboden exercitie genootschap verkocht hadden. Onder de vlag van de Santpoortse burgersociëteit werd opnieuw een exercitie genootschap opgericht. De Santpoorters verzochten het gemeentebestuur om legalisering. Zij wilden een burger- schutterij voor het hele ambacht, het exercitiegenoot schap van Santpoort zou een van de twee compagnieën worden. Het voorstel werd aangenomen. De omwenteling had ook nadelige kanten voor de bewo ners van Velsen. Men had last van doortrekkende troe pen en moest inkwartiering van Franse soldaten dulden. Er werd zelfs een afvaardiging naar Den Haag gestuurd met een verzoek om vrijstelling van inkwartiering. Veranderingen ten tijde van de Bataafse Repu bliek Een van de eerste wapenfeiten van de Bataafse Repu bliek was het vastleggen van de ‘Rechten van de Mensch en Burger’. Het ging om vrijheid, gelijkheid en invloed van de burger op de regering. Ook in Santpoort streden de Het vaandel van de burgercompagnie ‘Pro Aris et Focis’ van Velsen-dorp. Een geharnaste arm met een kromzwaard in de hand komt uit een wolk. Rechtsboven het Agnus Dei (Lam Gods) met daaronder de naam Velsen. Het vaandel van de compagnie van Santpoort is helaas niet bewaard gebleven. Er zal ongetwijfeld ‘Santpoort’ op gestaan hebben. De omwenteling van 1795 FT V’V najaar 2021 Stichting Santpoort 42 Museumcollectie Velsen nr. 51 Noord-Hollands Archief

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 43