Het bezoek van Keizer Napoleon Napoleon Bonaparte (1769-1821). Schilderij vanJacques-Louis David (1812). In 1810 werd Nederland deel van Frankrijk. De financiële druk en de repressie namen daarmee alleen maar toe. Het departement (provincies bestonden niet meer) beval dat de schout van Velsen de titel ‘Maire’ moest dragen. In het najaar van 1811 bezocht Napoleon Nederland. Over al in Nederland ontving men Napoleon op de voorge schreven wijze. Met erepoorten en vlaggen op torens, pu blieke gebouwen en molens. De burgerij werd gevraagd om ook te vlaggen en alles zoveel mogelijk te versieren met bloemen en guirlandes. Overigens was er wel vrees voor de veiligheid van de Keizer. Zo werd het verboden om bloempotten in de vensters te hebben. Stel je voor dat er mee gegooid zou worden. Bij een tour door Noord-Holland kwam Napoleon met zijn gevolg ook door ‘Velsen ende Zandpoort’ zoals de gemeente in die tijd heette. In de Velserkerkbuurt was te genover de buitenplaats Meershoef een erepoort opge- De Keizer was erg tevreden over de toespraak. Vervol gens ging hij met zijn gevolg naar Santpoort. Ook daar was een ereboog. Aan de ene kant stond: ‘Nap Gall Imp Armis suspicis consioloque potens’ oftewel: ‘Napoleon keizer van Gallië. Machtig lei der door inzicht en wapenen’. Aan de andere kant dezelfde tekst als in Velsen: ‘La Reconnaissante Commune de Velsen en Zand poort a Son Auguste Souverain Nap le Grand’: ‘de dankbare gemeente Velsen ende Zandpoort aan zijn doorluchtige soeverein Napoleon’. Helaas is er geen afbeelding van de erepoort in Sant poort. Ook weten we niet waar de poort gestaan heeft. Men zegt wel dat Napoleon ontevreden was dat er in Santpoort geen toespraak gehouden werd en daarom een week later de naam ‘Velsen ende Zandpoort’ veran derd heeft in alleen ‘Velsen’ (Commune de Velsen). Maar dit lijkt een verkeerde veronderstelling. Deze beslissing was al veel eerder genomen als onderdeel van de veran- richt met Latijnse opschriften over de grootheid van Na poleon. De ‘Maire’ van Velsen sprak tot de Keizer: “Deeze gelukkige dag voltooid het geluk der Gemeente Velsen ende Zandpoort. Zij verbleijde sig aan een grootmoedig Vorst de hulde hunner Liefde, Eerbied en Gehoorzaam heid aan te bieden.”3 Reconstructietekening van de erepoort bij Meershoef voor Napoleon in 1811. Opschrift: Quisquis erat magnus Napoleone Minor, d.w.z. al wie aanzienlijk was, was toch de mindere van Napoleon. Getekend door Bert Bus. Beeldbank Noord-Hollands Archief najaar 2021 Stichting Santpoort 44 3 Oostrom, A. van, ‘200 jaar na het bezoek van Napoleon aan Kennemerland’ Leden bulletin 35 van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland (2011). In Calkoen, H.J. Velsen, Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats in Kennemerland (IJmuiden, 1967) staat de Franse versie. M

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 45