Het 11e Régiment Huzaren In het leger van Napoleon Vier mannen uit Velsen waren lid van het 11e Regiment Huzaren. Het bestond uit ongeveer 1100 man. Deze wa ren voornamelijk afkomstig uit het Nederlandse grond gebied. Een van hen was Henry Jean Stoop1, geboren in Velsen in 1793. In 1812 was hij dus nog maar 19 jaar oud. Het 11e Regiment Huzaren maakte deel uit van de hoofd macht van het leger van Napoleon dat in juni 1912 Rus land binnentrok. Elke eenheid had rantsoenen bij zich, maar moest ook zelfvoorzienend zijn door eten van de bevolking te vorderen, wat lastig was in het dunbevolkte gebied. Het leidde vaak tot plunderingen. De tactiek van de verschroeide aarde, waarbij de Russen de gewassen op hun akkers in brand staken, maakte het allemaal nog erger. Hoe verder het leger kwam, hoe langer de aan voerlijnen. De grensrivier (de Memel/Njemen) tussen het door Napoleon gecontroleerde gebied en Rusland was 1900 km van Parijs verwijderd. Naar Moskou moest het leger nog ruim 1000 km overbruggen. Bij de overtocht over de Njemen bezat het 11e Regiment 600 paarden, een maand later, na verschillende confrontaties met de Russische legermacht, nog maar 350. Veel cavale risten reden verder op gevorderde Russische paardjes die eigenlijk niet geschikt waren. Half augustus, na ver schrikkelijke artilleriegevechten bij Smolensk, waren er nog maar 50 paarden over. In september trok het leger verder naar Moskou, na de slag bij Borodino aan de Mos- kwa bestond het 11e Regiment Huzaren nog maar uit 46 man. Op 14 september bereikte Napoleon Moskou, de stad was verlaten en stond in brand. In oktober besloot Napoleon terug te gaan: het leger was gedecimeerd, er was honger en ziekte en de winter naderde. De terugtocht was ver schrikkelijk, voortdurend Russische aanvallen, sneeuw en ijs, gebrek aan voedsel. De overgebleven Huzaren van het 11e Regiment waren ingedeeld bij een Regiment Gre nadiers. Het is onduidelijk hoeveel uiteindelijk de tocht overleefd hebben. Wat het lot van Henry Jean Stoop was weten we niet, maar we vrezen het ergste. De verschrikkelijke overtocht over de Berezina in 1812. De brug was aangelegd door een Hollands regiment. School plaat van Jan Hoynck van Papendrecht (1911). dering van de staatsinrichting en de omschrijving van de departementen. In de Velserkerkbuurt en Santpoort waren, net als in ande re dorpen en steden, de mensen massaal toegestroomd om de keizer te zien. Historici denken dat er soms sprake is geweest van dwang, maar ook dat nieuwsgierigheid en misschien ook bewondering voor de machtige keizer een rol gespeeld heeft. Naast de onvrede over de zware belastingen, het conti nentale stelsel en de strenge controle op smokkel wekte de invoering van de dienstplicht voor het Franse leger grote beroering. In 1811 werd deze ingevoerd voor jongens vanaf twintig jaar. Of men daadwerkelijk in het leger terecht kwam hing af van een aantal factoren, zoals lichamelijke ge schiktheid en de resultaten van de loting. Ongeveer 53000 Nederlandse mannen hebben in de periode 1797-1814 gestreden onder Franse vlag. Een deel daarvan heeft deelgenomen aan de ‘Grande Armée’, het grote leger van 600.000 man dat Napoleon samenstelde voor zijn tocht naar Rusland in 1812. Maar weinigen heb ben deze veldtocht overleefd. De militairen stierven aan krijgsgeweld, honger, kou en ziekte. In het databestand van ‘Nederlandse militairen in Franse dienst’ zijn 43 mi litairen te vinden die geboren zijn in Velsen.4 Hoeveel 4 Of deze soldaten, die geboren waren in Velsen, toen zij in dienst gingen nog in Velsen woonden is maar voor een deel na te gaan. In die tijd was de mobiliteit minder groot dan nu. Een voorbeeld: van de acht soldaten in het 125e Régiment Infanterie woonden vier in Velsen, de andere vier in de nabije omgeving Spaarndam, Bloemendaal, Heem stede. De drie in het 123e Régiment woonden allen in Velsen. Stichting Santpoort najaar 2021 45 1 De namen werden door de Fransen vaak ‘verfranst’. Waarschijnlijk heette hij Hendrik.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 46