Het Rooms-Katholieke Armenhuis, destijds aan de Brederoodseweg. Nu: Vlugthouenstraat 14-16-18. Bronnen schreef dat hij wel wat oranje linten gezien had. De pre fect dreigde daarop met het zenden van troepen. Maar in november 1813 kwam aan de Franse heerschappij een einde. Willem Frederik, de zoon van de laatste stad houder landde in Scheveningen en werd ‘soeverein vorst’ en vanaf 1815 Koning Willem I. In december 1813 werd de proclamatie van Willem I afgekondigd in de kerken. Ook in Santpoort zal ongetwijfeld feest gevierd zijn. Er kwam een nieuw gemeentebestuur in Velsen en de ‘Maire’ werd weer schout. In 1825 werd de schout omgedoopt tot bur gemeester. De Bataafs-Franse tijd had vooral in de laatste periode, tijdens de toenemende onderdrukking van de Fransen, veel ellende gebracht. Maar er zijn ook veel veranderin gen ingezet die de basis zijn geweest voor de ontwikke ling van Nederland naar een moderne democratische eenheidsstaat. Aar, J.v.d., Rolle, S. Santpoort, Twee dorpen in de scha duw uan Brederode (Velsen, 1991) Calkoen, H.J. Velsen, Grepen uit de geschiedenis uan een oude woonplaats in Kennemerland (IJmuiden, 1967) Geurts, G.A. ‘De veldtocht naar Rusland onder keizer Napoleon 1’ www.militaire spectator. Oostrom, A. van, ‘200 jaar na het bezoek van Napoleon aan Kennemerland’ Leden bulletin 35 uan het Histo risch Genootschap Midden-Kennemerland (2011) Rolle, S. ‘Van Rechthuis tot Raadhuis van 1640-1966’ in: H.Gemser, S.Schaafsma red. Een kerk en drie huizen (Velsen, 1975) 40-44 ‘Nederlandse militairen in Franse dienst’ https://www. historici.nl/resource/database-nederlandse-militai- ren-in-het-leger-van-napoleon Foto: Florian uan der Horst najaar 2021 Stichting Santpoort 48

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 49