UIT HET ARCHIEF Een oorkonde uit 1913 LJ /ST Annette Koster De onafhankelijkheidsfeesten van 1913 De Onafhankelijkheidsboom In het depot van het Noord-Hollands Archief aan de Jans- straat in Haarlem bevindt zich een oorkonde ter herinne ring aan het planten van een ‘Onafhankelijkheidsboom’ bij de viering van honderdjarige onafhankelijkheid van Nederland 1813-1913 in Santpoort. De oorkonde ter herinnering aan het planten van een ‘On afhankelijkheidsboom’ op 26 augustus 1913. Gekalligrafeerd door G. te Winkel. In 1913 was het honderd jaar geleden dat de Fransen uit Nederland verdreven werden en Prins Willem Frederik, de zoon van stadhouder Willem V, in Scheveningen land de en ingehuldigd werd als ‘soeverein vorst’, later Koning Willem I. ‘Honderd jaar Nederlandse Onafhankelijkheid’ werd groots gevierd. Overal in Nederland werden plaatselijke comités opgericht om het feest in de eigen stad of dorp vorm te geven. Ook in Santpoort was een comité opgericht, onder voor zitterschap van de vooraanstaande Santpoorter huisarts A. de Groot. Maar liefst twee dagen werd er feestgevierd. Op 26 au gustus 1913 trokken, na het luiden van de klok, vanaf het Kerkplein in Santpoort-Dorp en vanaf het station in Jan Gijzenvaart twee optochten van schoolkinderen slinge rend door het eigen dorp om samen te komen voor de Bewaar- en naaischool van mevrouw Wüste-von Gotsch aan de Stationsweg (nu Wüstelaan). Beide optochten werden voorgegaan door een muziekkorps. Bij de Bewaarschool waren de burgemeester van Velsen, andere notabelen, het organiserend comité en veel be langstellenden aanwezig. Zeshonderd kinderen (ook die van de Bewaarschool), ‘met oranje getooid’, zongen het lied ‘Wij leven vrij’. De regels van het eerste couplet luid den: “Wij leven vrij, wij leven blij Op Neerlands dierbre grond. Ontworteld aan de slavernij Zijn wij door eendracht groot en blij Hier duldt de grond geen dwingelandij Waar vrijheid eeuwen stond”. 4 Noord-Hollands Archief Bib. nr. 57109Depot 44-002929W Stichting Santpoort najaar 2021 49 Oranjes na.enz., het eestuur: Ll'cei voorzitters Secretaris- Pennir^irieesterd F- it ^^p heden. den. zcsentwint igsten Augustus MCMXIILn onder de- gezegende regeering' van. HareMaj esteit Helena paulin# gloria ^5 Koningin» der IMederlaiTderL», Prinses—varcj, C Nlassau Hertogin» van, Mecklenburg'. enz.enz.enz.., en. onder’ het wijs beleid van TArï ©dVVlllen^Jrederik van Leeuwen».Cbnimissaris der l^oningin, in» de- provincie-^ Moord- Hollandheeft zich op initiatief’ van» den, Edel Achtbaren Heer Mr ©tHcnirilv, verLoreri^ van»Thernaat i Buraerneesta^derapmeento Velsen,en onder het bestuur van de Vereeniginjg’ tot bevordering' van, het vreemden Lingen, - verkeer van, Santpoort en» omstrekenuit de j burgerij eenc commissie gevormd, die' zich_>ten» doel» w stelde de hemderdjarige-' onafhankelij kheicL van het w 4 vaderland Luisterrijk, te- vieren—» door het’ houden j1 -JkL vanJVolksfeesten, en, door het planten-» van, ecru ^Mzy=HANKELyKHElD5BOOM als blijvender herinnering’ aan» do Verlossing in 18 ij k ©ezerboomts geplant voorde bewaarschool.opgericht door Vrouwe O.ÉA.ElWüste_vonCjatsch,. die met denWel£d.^eb. L HeerJ.RWüste' het landgoed .S’paamberg voorde Volks; w feesten, beschikbaar stel^ ©aarvan» is cme oorkonde^ opgemaakt, waarvan, een, afschrift’ in» Looden» verze. gelde bus' door-de- dorpsjeugd onder de wortelsvan den boom werd neergelegd en waarvan, het origirtecL» II ^3 fakkellicht enfanfuranuzielc is overhandigd aardden II WelEdel^eborcn Hearjustus-AudolphWüste’ enVrouwc K Olga ÊmnuL Alexandra Eleonora Wustecvongotsch. II ven'

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 50