Colofon De Stichting Santpoort DE ZANDPOORT nr. 35, 2021 Doelstelling De Stichting Santpoort heeft de volgende tweeledige doelstelling: 1. 06 - 10585120 Werkwijze Rekeningnummer: NL 16 INGB 0003606774 Meer informatie is te vinden op onze website https://www.stichtingsantpoort.nl Op de website kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrief of u aanmelden als lid van de stichting. Stichting Santpoort 2021: Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen en afbeeldingen uit deze uitgave is vooraf schriftelijke toestemming van de redactie vereist. Afbeelding voorzijde: Een blekerij aan de voet van de ruïne van Brederode. Beeldbank Noord-Hollands Archief. Afbeelding achterzijde: Het vaandel van de burgercompagnie ‘Pro Aris et Focis’ van Velsen-dorp. Museumcollectie Velsen nr. 51 Noord-Hollands Archief. De Zandpoort is een uitgave van: De Stichting Santpoort Oog voor het verleden, blik op de toekomst. Santpoort is een bijzonder dorp, het is een dorp vol verhalen en geschiedenis. Het is een parel in het duingebied van Kennemerland. De kwaliteit omvat zowel het landschap als de bebouwing. Juist de eeuwenlange verbondenheid van landschap en bebouwing bepaalt haar schoonheid, die bij ruimtelijke ontwikkelingen weloverwogen keuzes verdient. Natuurlijk volgen wij ook visies, herinrichtings- en bouwplannen, omgevings- en bestemmingsplannen, beleidsplannen over landschap etc. Wij proberen zo vroeg mogelijk in de trajecten van plan- en besluitvorming, gesprekspartner te zijn van overheden, ontwikkelaars en belanghebbende Santpoorters. Nieuwe plannen beoordelen we kritisch en zo nodig ondernemen we actie wanneer het landschap, een cultuurhistorisch element of het woon- en leefmilieu in algemene zin bedreigd wordt. Wij hebben als stichting vanuit onze doelstellingen een vrij breed werkterrein. Om het voor ons behapbaar te houden, moeten we selectief zijn met kiezen waar we wel en niet actief in zijn. Hierbij hanteren we als criteria dat we ons niet inzetten voor louter particuliere maar alleen voor algemene belangen en dat we niet zelf als stichting actief hoeven zijn als er al andere mensen of groepen actief zijn die de betreffende belangen net zo goed of zelfs beter kunnen behartigen. Bewustzijn en kennis van het bijzondere in onze leefomgeving maakt dat je er meer van kunt genieten. Je gaat dan van zelf ook zuinig om met dat wat je waardevol vindt. Dat geldt natuurlijk ook voor de mensen in de gemeenteraad en het gemeentebestuur. Daarom is bewustmaking en communicatie over waardevolle historische, culturele en landschap pelijke achtergronden belangrijk in onze werkwijze. Het behoud, de bescherming en waar mogelijk het herstel van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort 2. Het behartigen van de algemene belangen met betrekking tot het woon- en leefmilieu in Santpoort. Oog voor het verleden, blik op de toekomst Bestuur Stichting Santpoort Ton van der Wiel, voorzitter Joost Veer, secretaris Jeroen Hermens, penningmeester Trudy van der Zande, algemeen bestuurslid Nancy Bromet, algemeen bestuurslid Redactie: Jos Diekstra Annette Koster Lay-out: Hans Scholte Druk: StyleMathót, Haarlem Contact website: www.stichtingsantpoort.nl email: bestuur@stichtingsantpoort.nl facebook: Stichting Santpoort

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 54