m M. J. F E L I X M. J. FELIX A. W. ROGGEBAND Speelgoederen. Sint-Nicolaas geschenken. j Brandstoffen Belgische AHTHRACIET j Kantoor: BROUWERSVAART 106.1 Garage Aerdenhout. - Tel. 26189 STUDEBAKER en FIAT Automobielen EERSTE HEEMSTEEDSCHE VISCHHAHDEL Kachels en Kachelplaten, Kachels en Kachelplaten, De St. BAVO of I (GROOTE KERKf JAN VAN WIJK. NIEUWE GRACHT 50 HAARDEN- EN KACHELSMID DAG EN NACHT GEOPEND. MEUBELEN Eerste Heemsteedsche Gramophoonhandel Metselaar - Schoorsteenveger I GRINT - SCHELPEN WAAROM ABONNEERT BI] U NIET? I DE SCHAATSEN. ALLERLEI. Wagenweg 31, Haarlem. Telefoon 13097. IfST" MEUBELHUIS N.V. „DE ADELAAR" GROOTE OPRUIMING van PRINSESSEKADE 41 - HAARLEM HUPKENS - Zandvoortschelaan 165 N.V. „DE ADELAAR" GROOTE OPRUIMING van TE HAARLEM I 6 DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT. We stonden naast elkaar in de hal van 't Post kantoor. Ik aan 't loket „Postwissels" en hij aan „Ouderdomsrente", 't Was in 't kalme middag uur en de ambtenaar, die achter 't loketraampje van „Ouderdomsrente" zat, had wel een oogen- blik den tijd, om met zijn twee en zeventigjarig klantje een praatje te maken; wenkte mij, om er bij te komen en mee te luisteren. „Je laat 't oploopen, vader," zei hij. „Dat 's nou drie weken te gelijk. Je schijnt het niet noodig te hebben," grapte de ambtenaar. „Niet noodigmeneer weet wel beter, hi, hi, hi't Is precies voor de huur van m'n doch ters huisje. Gerust, hóór. 't Is mooi weer. Vindt meneer ook niet? Die vorst? Och, weet jullie veel van vorst. Winters uit mijn jonge jaren. Dat waren winters. Van October tot Maart. Zoo'n paar dagen vriesweer, 't zou ook wat. 't Tegenwoordig geslacht weet niet meer, wat winter is." „Moet je nog op de schaatsen?" „Ja, je kan 't al niet jonger doen, hé? Nee, hoor, dat 's gedaan voor mij. Twee jaar geleden heb ik ze voor 't laatst onder gehad." „Toe nou ,,'t Is zoo. Niet gereden, maar toch onder gehad. Met een kwaad gezicht van m'n vrouw toe." „Groot gelijk." „Gelijk heb je en zij ook. Als ze nog leefde, zou ik 't er zeggen. Moet je hooren. Twee jaar geleden, toen hadden we toch ook een paar dagen ijs? Nou, m'n vrouw leefde nog en we woonden in 't Lammerengangetje. 't Is nou ook al on bewoonbaar verklaard en dat was hoog noodig. Toen was 't ook al onbewoonbaar, maar de heeren op 't Stadhuis hadden meelij met ons. Koud was 't er anders, hoor! Geen deur sloot en er was een heel rijtje pannen van 't dak. Deur die weg was 't er frissies, zal 'k maar zeggen. Je stookte je arm. Vader, -zegt m'n vrouw, ik wou dat we 'n klein uitkomsie hadden, want 'k ben glad door m'n centen heen en de kolen zijn op. Heb je niks meer? vraag ik nog. Kijk zelf, zegt ze. Och, dat hoefde ik niet eens te doen, want 'k had met m'n eigen handen 't laatste beetje geschept. In mijn zak had ik nog drie stuivers, 'k Dacht ze haar te geven, maar op 't zelfde oogenblik bedenk ik me. Iets om te verkoopen hadden we niet meer in huis, behalvem'n schaatsen. Hoe komt een mensch er op, hé? Maar ik denk bij me eigen: Van rijen komt toch niks meer. Laat ik zien, dat ik ze kwijt raak. Een gulden ben ze nog wel waard en daar heeft Moeder meer aan dan aan drie stuivers. Want dat geld had ik noodig voor schaatsenband. De schaatsen zelf waren nog best. Friesche doorloopers, dat ging ook nog wel, maar de linten, nou, dat moest 's vernieuwd worden. Ik sta op. Ga je der uit? zegt me vrouw. Ja, zeg ik, je weet nooit, wat je buiten nog opdoet. Och, stumper, zegt zij nog, pas maar op, dat je geen vliegende tering opdoet met je zeventig jaar. Ik naar boven. In de hanebalken zaten m'n schaatsen en ik verstopte ze onder m'n jas, toen ik de straat opkuierde, naar Vroom Drees- mann. Zoo'n juffertje hielp me. Twee el schaat senband, Asjeblieft. Twintig centen. Spijt me wel, zeg ik, maar ik heb maar vijftien centen. Kan u 't niet een beetje krap meten? Nou, als ik dan eens een baantje met haar reed, zou ze 't maar doen en ik kreeg mijn band. Toen naar den Zuidvliet. Voorzichtig langs den kant. Ja, nou zal je me uitlachen, maar toen dacht ik al aan vroeger, hoe 'k daar ook gereden had, veertig, vijftig jaar geleden en hoe ik daar m'n Kobus, die nou ook al weer tien jaar dood is, nog rijden heb geleerd. En voortdurend reden ze me daar maar voorbij. Ik begon er hoe langer hoe meer plezier in te krijgen en voordat ik 't wist, had ik m'n schaatsen aan. Rare, ouwe kerel dat ik was. Want ik was te bang 0111 op te staan en toen ik stond durfde ik niet uitslaan en toen ik uitsloeg ging ik meteen tegen den grond, 'n Hoop menschen er 0111 heen. Ik liet me naar den kant sjouwen en bedankte de menschen, toen ik m'n schaatsen al weer afgedaan had. Ze reden verder en ik bleef als een gek mensch zitten. Komt me na een tijdje Frans Verpoorten, die een paar huizen van me vandaan woonde, voorbij. Ziet mij en komt natuurlijk op me af. Ben je nou niet goed zegt hij, om nou nog te gaan rijden? Neen, Frans, zeg ik, 't is me er maar om te doen, die dingen kwijt te raken. Wat vraag je er voor? zegt Frans. Nou, zeg ik, een gulden is niet te veel, hé Misschien wil ik ze wel hebben, zegt Frans. Maar zijn ze goed? Ik in m'n onnoozelheid zeg: Je kan ze eerst probeeren. 't Zijn echte Friesche door loopers. Frans neemt de schaatsen en bindt ze onder, 'n Oogenblik later was ie weg, den kant van den molen op. Dat duurde vijf minuten, een half uur, een uurik denk nog: Hij zal kameraden opge schommeld hebben. Vanavond zie 'k hem wel weer. En ik naar huis. M'n vrouw zat al te wachten. De kachel was uit. Wat ben je lang weggebleven zegt ze. 'k Heb zaken gedaan, zeg ik, grappig op mijn manier. Ik heb m'n schaatsen verkocht voor een gulden. Ze kwam heelemaal bij. „Haal dan gau v vijf kop kolen," zegt ze. ,,'n Snipper turf is er nog wel." Tut, tut zeg ik, 'k heb het geld nog niet. Dat krijg je morgen van Frans Verpoorten. Dat viel dus tegen. We gingen maar naar bed met een paar koffieboonen in onzen mond, omdat koud water toch ook niet smaakte. Maar nou den volgenden morgen. Kom ik Frans tegen. Lekker gereden? Gereden? O. Ja, welzeker, lekker gereden. En m'n schaatsen - Hè? M'n schaatsen? x O ja, je schaatsen. Ja, die heb 'k verkocht aan Bas Engels. Dat was toch de bedoeling, hè Juist. En de centen? Janou ja, 't was koud gisteren, hè? De centen Die heeft Van Dokkum uit de Zwarte Hond! En meteen schoof ie de deur van zijn huis binnen. Bram Een keizerlijke gril. Paul I, keizer van Rusland, had soms eigen aardige grillen. Op zekeren morgen maakte hij een rijtoer, toen hij een vaandrig tegenkwam, wiens gezicht hem beviel. Hij riep hem bij zich. Wat ben je? vroeg de keizer. Ik ben een vaandrig in een der regimenten van uwe majesteit. Gij liegt, zei de keizer, gij zijt luitenant. Stap in mijn rijtuig. Stralend van vreugde gaf de nieuwe luitenant gevolg aan het bevel. Honderd meter verder, vroeg de keizer op nieuw1: Wat ben je? Dank zij uw goedheid ben ik luitenant, was het antwoord. Gij liegt weer: gij zijt kapitein. Zoo liet de keizer den jongen man elke hon derd meter „liegen" en toen ze het keizerlijk paleis genaderd waren was de vaandrig van een half uur geleden generaal. De keizer verhaalde zijn avontuurtje met den jongen met veel pleizier. Ik heb me vanmorgen best geamuseerd. Je hadt het gezicht moeten zien van den vaan drig, dien ik eiken honderd meter bevorderde, het was om je éen kriek te lachen. Morgen ga ik met een generaal uitrijden. Dien zal ik eiken honderd meter degradeeren, zoodat hij als gewoon soldaat uit mijn rijtuig zal moeten stappen. De geschiedenis verhaalt niet of de keizer woord heeft gehouden. Hij was er echter maar al te goed voor in staat! Je moest het goed begrijpen. Haar verloofde is een van die menschen, die meer geld hebben dan verstand, hoor ik ver tellen. Ja dat geloof ik wel. Maar dat moet je nu niet zóó opvatten, alsof hij véél geld heeft. Dat ging vanzelf. Dame (tot tandarts) Brengt gij uw patiënten voor het trekken der kiezen ook onder verdoo- ving? TandartsWeineen, mevrouw, dat is volstrekt niet noodig. Onder het trekken verliezen ze vanzelf het bewustzijn. „Karei, je zult me een nieuwen spie gel moeten koopen. Hier ben ik uitgegroeid!' (London Opinion.) Zorgvol. Vader: Waarom heb je gisterenavond in de vestibule je laten omhelzen door den jongen Kareisen Dochter (verlegen)Omdat ik bang was, dat hij kou zou vatten, als hij het in den tuin deed. Ons modern dienstpersoneel. Ik geloof, dat ik hoorde bellen, zei mevrouw tegen Jansje, en deze parel der dienstmaagden antwoordde Dat is een goed geloof. Ga dan open doen, opperde mevrouw, - het zal bezoek zijn. Doet u het maar, vond Jansje, u kent die menschen zooveel beter. Golfspeler, na een off-day": „Nou, die kerel, die zei, dat ik zelfs nog geen hooiberg kon raken, had het toch mis." (Passing Show.) Met gelijke munt betaald. Een ongehuwde dame van middelbaren leef tijd, die als vrij scherp en bits bekend stond, zei eens in een gezelschap tot een kapitein: Kapitein, u dient al zoolang en nog nooit heb ik een enkel wapenfeit van u vernomen. Ja, juffrouw, antwoordde de kapitein fijntjes, zooals u bij ondervinding weet, kan men oud worden zonder eenige verovering gemaakt heeft in kachels en haarden een STADSCHE sorteering aan te bieden tegen zeer billijke prijzen. Zoowel in den verkoop van kachels en haarden, als in het vakkundig plaatsen en repareeren blijft FELIX van dorpsche soliditeit. Specialiteit in centrale verwarming, eiectrische-, gas-, kolen- en gecombineerde gas- en kolenverwarming. VRAAGT PRIJSOPGAAF VOOR LANGE AFSTANDEN OOK PER DAG EN MAAND. Aanbevelend, A. DE BOER, Zandvoortschelaan 139. WILT U Wpf DEGELIJKE EN GOEDKOOPE MET VOLLE GJ RAN TIE Kijkt U dan eens in het Badhuisstraat 9, Haarlem. Telefoon 13316. Wij hebben groote keuze in Buffetten van f 45. Dressoirs f 35.Ameublementen met leer en spor ten f 35.Ameublementen met moquette f 40. Slaapkamer- en Kantoor Meubelen, Karpetten. Gordijnstoffen, Mooie Schilderstukken, zoowel in zwarte als vergulde lijst, enz., enz. UW ADRES VOOR: Gramophoons, Platen, Veeren, Mondorgels Naalden, is de Borneostraat 23 HEEMSTEDE. REPARATIE-INRICHTING. GROOTE SORTEERING. A. G. G. M. GIORGIS EN ZOON Ridderstraat 18 - HAARLEM Telefoon 13310. CAMPLAAN 35. TEL. 28345 DAGELIJKS VERKRIJGBAAR TONG, TARBOT, SCHOL, SCHELVISCH, KABELJAUW, STOOF- en BAKPALING, ZOUTEYISCH en STOKVISCH. Versche gepelde Garnalen, gerookte Zalm en verder alle soorten gerookte visch. Beleefd aanbevelend, J. BOUWMAN. Tevens aanbrengkantoor van GEND LOOS. 20 °/o korting 20 korting BINNENWEG 163 TELEF. 28378 is het goedkoopste adres van HEEMSTEDE EN OMSTREKEN. 20 korting wegens vergevorderd seizoen. EN VERDER ALLES BENEDEN STADSPRIJZEN. 20 °jo korting 20 °/o korting TELEFOON 14892 KOOPT NU RËEDS UW 20 °/o korting 20 °/0 korting BINNENWEG 163 TELEF. 28378 is bet goedkoopste adres van HEEMSTEDE EN OMSTREKEN. 20 korting wegens vergevorderd seizoen. EN VERDER ALLES BENEDEN STADSPRIJZEN. 20 °/o korting 20 °/o korting ijniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiji EEN FRAAI PLAATWERK UITGAVE VAN DE N.V. DRUKKERIJ v/h. DE ERVEN LOOSJES GED. OUDE GRACHT 88 HAARLEM 5 IN DIT WERKJE WORDT HET WERELDBEROEMDE BOUW- 5 WERK OP AANGENAAM LEESBARE WIJZE BEHANDELD. muiliin ËMIIIIIIIllllllllllllllllllIlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIHUg PRIMA B Telefoon 10748—26080. In M.M. Hiermede bericht ik U dat de zaak VERPLAATST is van LEI DSCH EVAART 104 naar Beleefd aanbevelend, M. v. d. VLUGT, Modes voorheen Maison DRIESSEN IS EEN KWARTJE PER MAAND TE VEEL VOOR DIT BLAD?

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1928 | | pagina 8