Dl ST. MUJMUIE'S B. A. CASSEE ZONEN SIGARENMAGAZIJN F. OOSTERHOORN Zn. g Schouwtjeslaan 23,1 Flacons EAU DE COLOGNE. KLEINE MEUBELEN, VAN HUIS JANSEN Bestelt Uw AUTO A. A. MOOREN ZIJLSTRAAT 83 TIN- en KOPERWERK, alles zeer geschikt als CADEAUX WAAR HET ER OP AANKOMT NEEMT MEN TELEFUNKEN! In Heemstede en Omstreken vert. door Techn.-Bureau A. A. VAN AMERONGEN, Havenstraat 8. Tel. 28072 AANNEMERS BEËED. MAKELAARS. Nieuwbouw, Verbouwingen Onderhoudswerken. DAMES! BIJ DE TAXI-ONDERNEMING 1 I „BOSCH EN VAART" zR. F. ROOlJERS,Gedipl. particulier verpleegster. DROGISTERIJ G. M. BRUHL Luxe en Orthopedische Schoenmakerij Speciaal adres voor fijne reparaties. JOH. PORTEOIES Zandvoortschelaan 135 Heemstede. TELEFOON 26261. lepenlaan 8 - Heemstede RAADHUISSTRAAT 6 Tel. 28090. Voor ST. NICOLAAS hebben wij wederom in voorraad: Big Ben Pijpen Camden Pijpen Lindbergh Pijpen Welard Pijp City de Luxe Pijp. F. OOSTERHOORN ZOON. FEUILLETON. HET DINER. DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT. VON BRUCHEN FOCK AVOND. Op Maandag 26 November a.s. zal in de Kapel „Nieuw-Vredenhof", Van Oldenbameveldtlaan, een Von Bruchen Fock-avond worden gegeven ten bate van het Schulddelgingsfonds van ge noemd gebouw. Aan dit concert wordt in de eerste plaats medegewerkt door den componist, den heer G. H. G. von Bruchen Fock zelf, die zijn piano-composities zal voordragen. Voorts zal een kwartet, bestaande uit de dames E. E. Jonk- ling en de heeren P. C. Wagenaar en J. Lagas, liederen ten gehoore brengen. De toegangsprijs is van dien aard, dat het voor niemand een be letsel zal zijn van dit mooie concert te profi- teeren en iets voor het Schulddelgingsfonds te offeren. In de pauze zal voor het goede doel thee geschonken worden. Voor Heemstede zijn nog kaarten te verkrij gen bij Mevrouw Korff, Achterweg 11 en bij den heer van Wouw, Kerklaan; te Haarlem bij den heer H. J. Gulik, Schouwtjesplein. ALGEM. NEDERLANDSCHE VROUWEN VREDEBOND AFDEELING HEEMSTEDE. Een propaganda-vergadering. Hedenavond om 8 uur zal de Alg. Ned. Vrou wen-Vredebond, afd. Heemstede, een propa ganda-vergadering houden in het gebouw van deh Protestantenbond aan de Postlaan. Als spreker zal optreden Ds. Padt uit Zandvoort, terwijl voorts medewerking zal worden verleend door het Heemsteedsch Dames-Zangkoor, onder leiding van Mej. Cor Igesz. VERKEERSONGEVALLEN. Tegen een trampaal gereden. Zondagavond ongeveer half twaalf fietste de 29-jarige H. B., wonende alhier, op den Leidsche- vaartweg. Daar hij in eenigszins gebogen houding tegen den wind in reed, bemerkte hij niet, dat midden op den weg een mast van de bovenleiding der tram stond, waar hij recht op aan reed en met kracht tegen aanbotste. De schok was zoo hevig, dat het voorwiel van de fiets geheel ineengedrukt werd. Met een gapende wonde aan het hoofd werd de wielrijder door een particulier per auto naar het ziekenhuis ge bracht. Het is niet de eerste maal, dat op den rijweg staande palen een ernstig ongeluk veroorzaken. Ook de directie van de tram ziet zeer goed in, dat de palen voortdurend gevaar opleveren en heeft dan ook reeds eenige jaren geleden een plan overwogen om de tramsporen beide langs de Leidschevaart te leggen en hiervoor de mede werking' van de gemeentebesturen van Haarlem en Heemstede gevraagd. Wij herinneren aan het plan, indertijd in een raadsvergadering ter- sprake gekomen, om een haag en een voetpad langs de beide tramsporen aan te leggen, wat door den Raad werd goedgekeurd. De uitvoering van dit plan stuitte echter af op de tegen werking van Haarlem, met het gevolg dat de verkeersobstakels sindsdien reeds menig slacht offer hebben gemaakt en er nog wel meer zullen maken, als aan dezen ongewenschten toestand niê£^spoedig een einde wofc-dtr&emaal4. - Maandagavond wilde een van Haarlem komen de bestelauto den ingang van Groenendaal aan ZIJN GEREED BIJ RUIME KEUZE IN BILLIJKE PRIJZEN Het luchtschip „Graf Zeppelin" bezit een Telefunken radio-installatie. Hoe deze ook in de moeilijkste oogenblikken betrouwbaar functionneerde, heeft ieder kunnen gadeslaan. Neemt dus Uw radio-installatie, luidspreker en radio-lampen van Telefunken. Brochures daarvan worden gratis toegezonden door: hTELEFUNKEN - DEN HAAG - Vert. door Siemens Halske A. G. den Heerenweg inrijden en gaf daartoe een teeken met den richtingaanwijzer, wat te laat werd opgemerkt door den bestuurder van een luxe-auto, die de bestelauto achterop reed. Het gelukte dezen bestuurder nog juist vóór de bestelauto te passeeren, doch daardoor kwam.de luxe-auto op het linksche rijwielpad te rijden. De 15-jarige L, alhier, die juist op dit oogenblik uit de tegenovergestelde richting kwam aan rijden, geraakte daardoor in botsing met-Jtle auto en werd van de fiets geslingerd, waardoor hij een wond aan het hoofd en kneuzingen aan de heup bekwam. Hij werd in het café „De Konijnenberg" binnengedragen, waar hij voor- loopig werd verbonden. Per ziekenauto werd-hij daarop naar de Mariastichting te Haarlem ver voerd. De politie onderzoekt deze zaak. TEGEN EEN OMGEWAAIDEN BOOM GEREDEN. Door den storm woei Vrijdagavond een boom om, welke dwars over den Heerenweg kwam te liggen. Tijdens het opruimingswerk kwam de heer D. met zijn auto aanrijden die het roepen en de teekens van de daarbij aanwezige personen niet opmerkte, met het gevolg dat hij tegen dien boom reed, waardoor zijn auto aan de voor zijde werd beschadigd. Persoonlijke ongevallen kwamen daarbij niet voor. PLUIMVEETENTOONSTELLING. De nationale pluimvee- en konijnententoon- stelling, welke Zaterdag en Zondag a.s. alhier in de groote zaal van het R.K. Verenigings gebouw georganiseerd wordt door de pluimvee- en konijnenvereeniging „De Eendracht", be looft dit jaar een groot succes te worden. Pit verschillende provincies van ons land zijn reeds inzendingen toegezegd. In totaal zullen er 425 nummers zijn, waar onder een groote collectie Orphingtons. Een bijzondere attractie zal wel zijnffiien schitterende collectie Angorakonijnen uit hst hoenderpark van den heer Sibeyn te Amstelvee i, iets wat op een tentoonstelling maar voorkomt. Tijdens de tentoonstelling zal Mevr. -Sibeyn een demonstratie geven van de verzorging der dieren, vooral wat betreft het schoonhouden. In een aparte af deeling komen de konijnen, die dit jaar weer opgefokt zijn door de school kinderen. Deze dieren zijn door de leden der vereeniging aan de kinderen verstrekt. Verder zal er zijn een fraaie collectie post- en sierduiven, o.a. een groote collectie postduiven van de postduivenvereniging „De Gevleugelde Vrienden". Vervolgens een 8-tal nummers kalkoenen, ver schillende soorten eenden, enz. Een 12-tal bekers en vele luxe-voorwerpen en medailles zijn tot Vrijdagavond ter bezichtiging gesteld in de étalage van den heer Happexak, Binnenweg 189. JAARVERGADERING „DE GEVLEUGELDE VRIENDEN". Dinsdag 27 Nov., des avonds om 8 uur, houdt I de Postduivenvereeniging „De Gevleugelde Vrienden" haar j aai-vergadering in Café v. d. Heuvel. De agenda vermeldt, behalve jaar verslagen en bestuursverkiezing, uitreiking der eereprijzen. Meesterlottelaan 12. Telefoon 15468 Het bekende ADRES voor permanent wave f 7.50, Watergolf a f 0.90, Onduleeren a f 0.50, Knippen f 0.40 is thans BAAN 43, Dameskapsalon „GALLIA". Aanbevelend, H. HUYBENS, Dameskapper. ajiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 1 (voorheen Standplaats „Bosch en Vaart") 1 Telefoonnummer 14665. Aanbevelend, J. R. GRAAL. 1 1 iw Nette Wagens en coulante bediening. 111111111111111mimi PÉDICURE, MANICURE, MASSAGE. BRONSTEÊWEG 52 HEEMSTEDE. Ass. Apoth. Binnenweg 143, Heemstede. - Telef. 28258 Onder Rijkstoezicht gedipl. SCHOENHERSTELLER Bekroond op de Vaktentoonstelling 1927 te Rotterdam /Een keur van assortimentkisten, Huifkar en andere fa.brika.ten, in prijzen vanaf f 2.50 tot f 30.00. Sigaren- en Cigarettenpijpjes, in natuursteen en imitatie tot en met f 17.50 per stuk. Houten Pijpen vanaf f 0.15 tot f 12.50. Etuipijpen, in Hout, Calsiné, Meerschuim en Goudron, diverse prijzen. Import en andere Cigaretten in groote en kleine verpakkingen. Tabakspotten, Asckbakken, Sigarenkokers, Cigaretten-étuis, enz. f 2.00 f 2.50 f 1.50 f 3.75 f 3.75 ALLE DEZE PIJPEN MET VOLLEDIGE GARANTIE. Diverse tabakken ook geïmporteerde soorten. De beste droogflesch ABSORBIQUB goed voor levenslang gebruik f 3. Wij voeren in Sigaren steeds alleen die fabrikaten, dewelke een goede reputatie genieten. Speciaal in After-dinners offreeren wij een keur van goede merken tot en met den prijs van f 0.50 per stuk. Onze groote voorraden zijn U een voortdurende garantie, dat U in onze Magazijnen enkel een belegen en geurige sigaar zult aantreffen. Beleefd aanbevelend, i) Toen baron Van Voorthuyzen dien middag de ambtenaren ter Gemeente-Secretarie van Beek bergen uitnoodigde tot een diner ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als burge meester der gemeente, vermoedde hij niet, dat hij met deze invitatie twee zijner ambtenaren in een lastig parket bracht. Inderdaad, een zeer lastig parket. Ongemerkt was dit jubileum natuurlijk niet voorbijgegaan. In 't algemeen zal zooiets niet spoedig gebeuren, maar in Beekbergen ware het een pure onmogelijkheid geweest. Want baron Van Voorthuyzen had in die kwarteeuw metter daad getoond, de plichten die op de schouders van een burgervader gelegd zijn, volkomen te verstaan. Beekbergen, vóór 25 jaar niet veel meer dan een dorp, was onder zijn voortvarende leiding voortdurend uitgebreid. Toen, nu alweer vijftien jaar geleden, de spoorweg van Groot huizen naar Strips zou worden aangelegd, en Beekbergen als tusschenstation dreigde te worden vergeten, was hij in persoon de zaak zijner gemeente wezen bepleiten en met succes. Ik weet wel, dat er menschen waren, die onder elkaar zeiden, dat de burgemeester zóó nog mooi afgekomen was van dien strook grond, waar nu het station op gezet was, maar dat waren van die albedillers, die eeuwig en erfelijk sterretjes bij de maan zien en zelf, bij die laatste veiling van landerijenenfin, daar zal 'k maar van zwijgen. Hoe 't zij, Beekbergen had door Burgemeester Van Voorthuyzen dan toch zijn station en iederen dag stopte de trein er driemaal. Als dat nu alleen geweest was om dien anderhalven man en een paardekop op te nemen en uit te laten (ik mag wel voorzichtig in mijn uitdrukkingen zijn, want de dochter van den Gemeente-secre taris, die in Groothuizen op de H. B. S. ging hoorde daar ook toe) dan zou dat station voor de Spoorwegen een leelijke strop zijn geweest, maar thans eerst bleek het wijs beleid van den burgemeester. Want met de spoor kwam de tierigheid, de fleur, als ik het zoo eens zeggen mag. Daar had je in de eerste plaats de zuivel fabriek, die vlak tegen 't station opgebouwd stond, juist op 't gedeelte, dat nog van dien grond u weet wel overgebleven was. Dat had natuurlijk wel wat voeten in de aarde gehad, voordat die fabriek er stond, maar toen op dien eersten Mei, nu dertien jaar geleden, de burgemeester als president-commissaris het be drijf had geopend, had iedereen, tot zelfs de uit gever van het Beekbergsche Nieuws, die waar lijk anders toch geen blad voor den mond nam, zijn initiatief geroemd en zijne verdiensten als eerste burger der stad breed uitgemeten. Ik hoor hem nog zeggen in zijn openingsrede: „Zooals in deze centrifugator de melk naar alle kanten rondgeslingerd wordt, zoo zal door deze en andere nijverheidsinrichtingen de roem van Beekbergen verspreid worden". Door deze en andere, vat ge? en „de roem van Beekbergen"! Enfin, zóó heet de pakjesboter uit de fabriek nóg. In iedere stad kunt ge ze koopen en wat dat andere betreft, zeker, er waren andere inrich tingen verschenen. Die scheepswerf, waar de neef van den burgemeester nu alweer twaalf en een half jaar directeur van is, hoorde er toe, evenals het hotel annex lunchroom, waarin knappe koppen (ge begrijpt nu wel onder wiens leiding) het burgerlogement „De Pauwstaart" hadden verdoopt. O, ik zou best nog een paar staaltjes van de uitbreiding van Beekbergen kunnen noemen, maar ge wilt wel van mij aan nemen, dat het stadje er heel wat op vooruit was gegaan, en dat de eer daarvan zoo goed als geheel toekwam aan den burgemeester. Baron Van Voorthuyzen bewoonde een groot heerenhuis aan de Veerstraat, de voornaamste straat. Ge kent dat soort huizen wel. Drie ramen rechts en drie ramen links van de deur, die met veel snijwerk versierd is. Boven zeven ramen en daarboven een breede kroonlijst. Een hard- steenen stoep met steenen paaltjes, verbonden door steenen kettingen, vóór 't gebouw. Daar woonde baron Van Voorthuyzen. Hij was er ge boren als zoon van den toenmaligen burge meester. Zijn ouders, die hem de concurrentie van broertjes en zusjes hadden willen besparen aldus de achterklap ter plaatse hadden hem een groote aanhankelijkheid zoowel voor de plaats zijner inwoning als het huis zijner ge boorte ingeprent en het was waarschijnlijk aan hun doorluchtig voorbeeld te danken, dat de wijde, wijde wereld nooit voldoende bekoring- voor hem had gehad, om hem verder van huis te lokken dan de boerderijen zijner pachters, die hij dikwijls bezocht, of de woning van zijn jager, gelegen aan den ingang van een bosch, waar hij jachtterrein had. Even na zijn gouden ambtsjubileum was de oude baron Van Voort huyzen overleden en door den zoon opgevolgd. De gedachte zelfs, dat een ander zijn plaats zou kunnen innemen, was voor een rechtgeaarden Beekberger platweg ketterij geweest. Baron Van Voorthuyzen trachtte een goed burgemeester te zijn. Ik deelde u daarvan reeds iets mede. Het verklaart, dat het zilveren ambts- feest van den burgemeester in Beekbergen naar den eisch herdacht was. De klok van half negen was nog maar net koud, toen de aubade der schooljeugd begon en op een uur, waarop anders geen fatsoenlijk ingezetene meer op straat zou durven verschijnen anders dan in geval van brand of ziekte, werd er gehost en gejoeld dat 't een aard had. Verschoor, de veldwachter, an ders toch een oppassend huisvader, die als ver tegenwoordiger van 't gezag immer 't goede voorbeeld gaf, is zelfs dien dag onder water geweest. Maar aan alles komt een eind, ook aan een jubileum van een burgemeester en zoo zaten dan den volgenden morgen klokslag negen uur de heeren van de Secretarie weer op hunne kruk ken. Want de burgemeester was een man van ouderwetsche stiptheid, iemand, die met minu ten rekening hield en zelfs in zijn eigen jubi leum geen aanleiding vond, den volgenden dag met vastgestelde regelen te breken. Dat wisten de heeren wel en zij hadden er rekening mee ge houden. Wel was het den meesten aan te zien, dat zij den vorigen avond deel hadden genomen in de feestpret, maar zij waren er althans. Behalve dan Kees Knop, eerste ambtenaar ter Secretarie van Beekbergen. Kees Knop had het laat gemaakt, misschien wel ?t laatst van alle maal, want toen hij zijn kamers opzocht, was er niemand meer op straat te bekennen, 't Was twee uur. (Wordt vervolgd.) 5de SE mlrn

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1928 | | pagina 2