WILD. WITTE LISSABON PORT SAMOS 5de Jaargang 23 November 1928 N°. 47 TWEEDE BLAD LOSSE BLAADJES. „DE INDUSTRIE" 'T RAEDTHUYS Wed. P. KOOIEN ZOON Verwachting Vervolg Plaatselijk Nieuws. FIJNHOUT- EN IJZERHANDEL - SLIJTERIJ F. H. KLUEN, Raadhuisstraat 46, HEEMSTEDE. - Telefoon 28Z64 Agenda van den Stadsschouwburg te Haarlem. Burgerlijke Stand. PREDIKBEURTEN. VOOR DE KINDEREN. KONING KIKKERDIK EN Z'N ZOONTJE, DOOB G. Th ROTMAN. E EERSTE IEEMSTEE1SCIE T Kort is de donk're dag, die vroeg ons gaat verlaten. Een somber grijs gordijn hangt over alles heen. Maar levendig en druk door alle winkelstraten Spoedt zich de blijde jeugd, als altijd rap ter been. Een dunne nevel doet den horizon venvazen, Een zachte regen maakt de tv eg en spiegelglad. Het deert hen niet. Zij staan verlangend voor de glazen, En drukken eensgezind hun neuzen bijna plat! Dan gaan de lichten op om 't donker te verjagen Nog schooner lijkt opeens de uitgestalde schat! Schoorvoetend gaan zij heen en denken alle dagen: „Als Sinterklaas 't me vroeg, dan wist ik heusch wel wat!" VERGADERING S. D. A. P. Rede van den heer A. H. Gerhard. Ter herdenking van den wapenstilstand had de afdeeling Heemstede van de S, D. A. P. Woensdagavond een openbare vergadering be legd, in Café-restaurant Van Meurs, waar als spreker optrad de heer A. H. Gerhard, lid van de Tweede Kamer. In zijn openingsrede memoreerde de voor zitter, de heer v. d. Mey, dat het 6 jaar geleden was, dat de afdeeling Heemstede werd opgericht, waardoor deze openbare vergadering eenigszins een feestelijk karakter zou dragen. Hij heette den heer Gerhard, die de afdeeling had opge richt, hartelijk welkom en dankte in 't bijzonder de leden, die de oprichting hadden medegemaakt. Spr. gaf vervolgens het woord aan den heer Gerhard. Deze begon met op te merken, dat niet zonder reden thans, na 10 jaar, aan den wapenstilstand wordt herinnerd. Het feit, dat dit noodig is, bewijst wel, dat de oorlogsjaren langzamerhand in het vergeetboek geraken. De wapenstilstand heeft echter nog steeds geen vrede gebracht, en Spaarnwouderstraat 108, HAARLEM. Tel. 15020. SOORTEN SPECIAAL ADRES VOOR ALLE FIJN HOUT. Ruime sorteering in SIER- en PORTRETLIJSTEN. Billijke berekening voor het INLIJSTEN van alle maten PORTRETTEN en GRAVURES. Complete sorteering In alle GEREEDSCHAPPEN voor Batikken en Scliabloneeren, Zaag- en Snijwerk, Tarso-werk, Timmergereedschap, enz. Meubelbeslag in de meest moderne uitvoering. KURKPLATEN-, MATTEN EN ZOLEN, MEDICIJN-, BIER-, WIJN- EN THERMOSFLESCH-KURKEN. TOUWWERK en KOORD in diverse maten. ACCU-LAADSTATION. BILLIJKE PRIJZEN. SNELLE EN SOLIDE AFWERKING. daarom is het goed zich den loop der gebeurte nissen nog eens voor oogen te stellen. Spr. gaf vervolgens een overzicht van de economische toestanden vóór den oorlog. Het was de tijd van het aangroeiende imperialisme. De winsthonger en de daarmee verbonden machtsbegeerte nam met den groei der pro ductiemogelijkheden toe, waardoor tenslotte het maatschappelijk leven in een razende hel was verzonken. De toename der productiemogelijkheden deed omzien naar nieuwe afzetgebieden, die men vond door kolonisatie. Dit leidde tot botsingen, die tenslotte tot den wereldoorlog voerden. Een be trekkelijk kleine aanleiding was daartoe vol doende, n.l. het doodschieten van den aartshertog van Oostenrijk, op zichzelf een betreurenswaar dig feit, doch tegenover den grooten wereldbrand van weinig belang. Niemand, aldus spr., had dan ook in 1914 die geweldige gevolgen verwacht, die de zooeven genoemde oorzaak met zich zou brengen. Sterker, niemand had in die dagen een klaar begrip van wat stond te gebeuren. Men kende den oorlog niet en in de harten der volkeren leefde de hoop, dat het socialisme, gesterkt door het eenige jaren te voren gehouden congres te Bazel, de macht had den oorlog tegen te houden. Het jaar 1914 leerde wel anders! Uitvoerig schetste spr. daarop den ontwikke lingsgang van het socialisme en de wijzigingen in de internationale toestanden gedurende den loop van den oorlog en herinnerde aan de ver gissing van Troelstra tijdens de woelige Novem berdagen van 1918, toen volgens spr. de heer- schende klasse ,,als was te kneden was", plotseling democraat werd en de 8-urige arbeids dag, het vrouwenkiesrecht benevens sociale wet ten invoerde. Zoo bang als de bourgeois-klasse in 1918 was, zoo wraakzuchtig is zij nuvandaar, dat de S. D. A. P. sinds 1920 een verdedigende houding moest aannemen, om niet te verliezen, wat reeds is veroverd. In dit verband betreurde spr. de verbrokkeling van de arbeidersklasse terwille van het geloof. Hij besloot zijn rede met op te merken, dat de democratische geest gelegenheid om er de goede stemming in te brengen met hun geheel nieuw repertoire, dat leuk en ernstig, kortom afwisselend was en de aanwezigen meermalen tot een spontaan applaus aanleiding gaf. Vooral levensliedjes als „het Schofje" en „Oude luidjes" van Flora sloegen in. I)e heer Gommers, lid van het hoofdbestuur, sprak daarna een ernstig woord om de aan wezigen aan te sporen mede te werken voor den groei van het R.K. Werkliedenverbond in het algemeen en van de bouwvakarbeiders in het bijzonder. Hij schetste de ziekte onzer tegen woordige maatschappij, waarvan de hoofdpijler, de naastenliefde ondermijnd wordt, zoodat een ineenstorting onvermijdelijk is, als niet spoedig hulp komt. Vervolgens gaat spr. na, wat de bond in de laatste 10 jaar heeft gedaan. O.a. werd door de afdeeling in die jaren ƒ38.000. aan werkloozen uitgekeerd. Uitvoerig werd de macht van het liberalisme besproken en na gegaan welke middelen konden worden aan gewend om dit met kracht te bestrijden. Met een opwekking aan buitenstaanders- om in de gelederen van den bond te treden, besloot spr. zijn toespraak. Hierop volgde een aardige verrassing. Een van de leden der adspirantenafdeeling, zegde in dichtvorm dank aan het bestuur voor m moeizaam wérk. Aan den voorzitter werd een foto der leden in lijst aangeboden. Nadat de humoristen nog verschillende num mers ten beste hadden gegeven, togen zij huiswaarts en nam Warmers Jaszband hun taak over. Nog langen tijd bleef men gezellig bijeen. NE». VEREEN. TOT AFSCHAFFING VAN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN. Afd. HeemstedeBennebroek. CDonderdag, 15 Nov. j.l., had de afdeeling HeemstedeBennebroek der Ned. Ver. tot Af- sch' 'fing van Alcoholhoudende dranken een •pen bare vergadering belegd in het gebouw Reoboth" aan de Schoollaan te Bennebroek. Eerst, declameerde mevrouw Meeter eenige moois gedichten. Vervolgens hield de heer Wijnen. Limonade GROOTE SOR IN GEDISTILLEERD - Iso-Barometrische Bier Tapinrichtïng ER ING Aanbevelend per Flesch f 1. r n e r Flesch F 0.9 O. in de menschen steeds meer wakker wordt, zoodat misschien uit de vreeselijke ramp, die de wereld vier jaar lang in ellende heeft doen zuchten, tenslotte nog heil voor de menschheid zou geboren worden. De avond werd verder gevuld met zang van Mevr. StakmanNebst van Zeist en pianospel van Mevr. May, afgewisseld door declamatie en tableaux, terwijl vanwege de feestelijke herden king van het 6-jarig bestaan der afdeeling aan de aanwezigen thee werd aangeboden. R.K. BOUW VAK ARBEIDERSBOND „ST. JOSEPH". Feestvergadering. De afd. Heemstede van den R.K. Bouwvak arbeidersbond hield Zaterdagavond j.l. een feestvergadering in het R.K. Vereenigingslokaal. Het bestuur had zich de medewerking ver zekerd van de bekende Rotterdamsche humo risten Kees Klare en Bram Flora en „Warmers Jaszband". Om kwart voor 8 opende de voorzitter, de heer N. J. v. d. Linden, deze feestvergadering met den chr. groet en een kort propagandistisch woord, vooral voor de jeugdafdeeling die hier een reden van bestaan blijkt te hebben. Hierna kregen de heeren Klare en Flora de AaMerink uit Amsterdam een rede over den strijd tegen het alcoholisme. Spreker vergeleek het streven naar verbetering van woningbouw, onderwijs, etc., met het werk van de drank bestrijders. Ten aanzien van vele economische en maatschappelijke voorwaarden is sinds 25 a 30 jaren geleden belangrijke verbetering te con- stateeren. Zoo ook is een flinke vermindering van het alcoholgebruik waar te nemen. Nu zal niemand er aan denken, om niet meer te trachten het onderwijs op hooger peil te brengen en den woningtoestand in gunstigen zin te wijzigen. Ten opzichte van deze factoren zegt men dus niet: „Zoo, nu is er iets bereikt en verdere verbetering daar zien we vanaf." Vlzoo rusten de strijders voor de geheel onthouding evenmin, al is de toestand te dezer zake ook in de laatste 25 a 30 jaar zeer zeker tot heil der menschheid verbeterd. Spreker herinnerde voorts aan het alcoholleed en zeide, dat feitelijk wel het zwaarste weegt, Prima kwaliteit. Billijke prijzen Gierstraat 39, HAARLEM. Telefoon 10153. de invloed, die het alcoholisme heeft op de kinderen, die dikwijls een stempel dragen van het alcoholmisbruik van vader, of van beide ouders. Nadat Mevr. Meeter nog een paar gedichten had ten beste gegeven, sloot de voorzitter deze leerzame vergadering. Dienstbode „Het heeft vannacht vreeselijk ge stormd, professor." Prof.: „Waarom heb je mij dan niet geroepen? Je weet, dat ik niet sla pen kan als het stormt?" (Passing Show.) WEEKAGENDA. Zaterdag 24 November, 8 uur: Het Schouw- tooneel, „Haar andere man", Blijspel in 4 tafreelen, door Larry E. Johnson. Zondag 25 November, half drie: Afseheids- Matinée Jan Kubelik, aan den Vleugel Prof. Otto Hasa. 8 uur: Het Schouwtooneel, „Een Moeder", Tooneelspel in 3 bedr., door Cor Hermus. Optreden van Mevr. Esther de Boer- -van Rijk. Maandag 26 November, 8.15: Juhsny's Russisch Theater, „Der Blaue Vogel". Dinsdag 27 November, 8 uur: Volksvoorstelling te geven door Het vereenigd Tooneel, Dir. Verkade en Verbeek, „Nora", Tooneelspel van Hendrik Ibsen met Else Mauhs als Nora. Ondertrouwd: J. H. v. d. Pols en G. Mostert; J. L. Heeremans en D. M. H. v. Rooden; H. Leuven en A. Redeker. Getrouwd: A. E. Zwarter met A. J. Vosse; G. Berkhoff met H. M. Besangon. Bevallen: II. J. L. HelslootBurm z.C. E. Petersenv. Overmeeren d. Overleden: W. Wessels 34 j.; G. A. Huender 55 j.G. S. v. Krieken 68 j.Th. F. J. Harm 66 j.; J. M. Wullems 70 j. Ondertrouwd: Th. J. Weijers en A. Band. Getrouwd: H. Leuven met A. Redeker; J. H. M Pels. met G. Mostert. Bevallen: A. HuisKam^- j T, naarHuisman z.M. C. Braamv'. Dril dU J. Pollé—de Goijer d.; H. I,. M. Jansen— Peeters z. Overleden: Jac. v. Steijn 33 j. ongeh. ZONDAG 25 NOVEMBER. NED. HERV. KERK (Wilhelminaplein). Voorm. 10 uur: Ds. Korff. KAPEL NIEUW-VREDENHOF (Johan van Oldenbarneveldtlaan). Voorm. 101/2 uur: Ds. Briët. In beide diensten zal bij den uitgang gecol lecteerd worden voor Evangeliesatiewerk in eigen gemeente. GEREFORMEERDE KERK aan de Koediefslaan. Voorm. 10 uur: Dr. J. H. Bavinck. Nam. 5 uur: Dezelfde. Collecte voor de Diaconie. NEDERL. PROTESTANTENBOND. AfdHeemstedeBennebroek 'sAv. 7 uur: Dr. P. D. Tjalsma, van Gouda. 1. 41. Maar o schrik! Daar werd, midden onder het feest, de deur opengeworpen en daar ver scheende Marter! De groote vijand van eenden, kippen en konijnen! „Ha!" riep hij, „nu heb ik jullie in eens allemaal! Wat zal ik smul len!" Foei, wat een ontsteltenis! Krijn Langoor, het konijn, sprong zoo maar pardoes over de heele tafel heen. 42. Gelukkig had Dr. Snufneus ook nog een geheime gang laten graven, die een eind verder in het land uitkwam. Daar vluchtte het heele gezelschap door weg en de marter keek op zijn neus. Maar de arme Pierewiet kon zoo gauw niet wegkomen en zat sidderend onder de tafel. O, wee, daar zag de Marter hem. Hij pakte hem bij zijn eene been en trok hem van onder de tafel. 43. „Och, mijnheer de Marter, laat U mij alsjeblieft leven!" jammerde Pierewietje. Maar hij moest met den Marter mee en knéchtje bij hem worden. Den heelen dag moest hij in het hol van den Marter zitten, maar 's avonds, als het donker werd, moest hij mee op roof uit. Terwijl dan de Marter de kippen en konijnen uit de hokken van de menschen stal, moest Pierewiet op den uitkijk staan en daarna moest hij den buit helpen dragen. Op zekeren avond zei de Marter: „Ziezoo, Pierewietje, nu gaan we een grooten slag slaan. Maar 't is een gevaarlijke onderneming." Na een langen tocht bereikten ze een groot donker huis; maar de vensters waren nog licht. „Sst, hier is het", fluisterde de Marter. „Kruip jij achter dit boschje en houd de voordeur in 't oog." Dit zeg gende, verdween hij om den hoek van het huis, terwijl Pierewietje, sidderend van angst, alleen in het donker achterbleef en tusschen een bosje planten wegkroop. 44.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1928 | | pagina 3