St. NicolaasGadeaux Extra aanbieding. Ziet onze Etalages. GARAGE RICH. A. SERNE FIAT AUTOMOBIELEN JOH. DE LAAT REPARATIE-INRICHTING WIM TEEUWEN, Heemstede Tabak-, Sigaren- en Sigarettenmagazijn M. BOHM TROMP, Camplaan 49. NUTTIGE ST. NICOLAAS CADEAUX. voor RIJWIELEN en AUTOMOBIELEN Gekleurde en Witte KLEEDJES Mag. „DE KROON' Amsterdamsche Sinterklaasfeestviering in den ouden tijd. Bestrijding van de aloude St. Nicolaasviering. Dames- en Heerenkapper RAADHUISSTRAAT 21. Groote Sorteering Pijpen met en zonder etui, Tabakszakken en Doozen, Etui met Sigaren- en Sigaretten pijpjes, enz., enz. Voorts kleine kistjes Sigaren vanaf 60 cent. Alle merken sigaretten in doozen van 50 stuks. Abonneert U op dit blad. Moquette Tafelkleeden, 8.15,9.75 Divankleeden, 14 75, 16. HUIZE „MODERN" KEEREN-, REPAREERE1»! EN STOPPAGE-INRICHTINO. Stelt gij er prijs op net gekleed te gaan, laat dan Uw Kleeding oppersen met onze AMERIKAANSCHE PERSMACHINE, vakkundige en hygiënische behandeling, 79 BINNENWEG - HEEMSTEDE - TELEFOON 28058 De nieuwe garage met boxen is geheel centraal verwarmd 16 DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT En menig woning vol Verwachting en Gezangen! De Kinderen vol respect De meisjes vol verlangen! (De Genestet.) Van heel Holland is vermoedelijk wel de stad Amsterdam de plek waar het meest en het oudst het feest van St. Nicolaas is gevierd. Waar men in andere streken van ons land nog b.v. het Carnaval of bevrijdingsfeestdagen had was er in Amsterdam niet anders dan Hartjesdag of Pinkster Drie! Daarom zijn de Amsterdammers van oudsher echte Sinterklaas-menschen geweest. Hun oudste Kerk de z.g. Oude Kerk heette vroeger de St. Nicolaaskerk. En deze naam is later op een Katholieke kerk in de nabijheid tot op vandaag overgegaan. De groot-kramers, de wevers, de snijders naast de schippers en zeevaarders van de O. I. Compagnie noemden hun gilden naai den heiligen Nicolaas. Zij ook hadden in de oude kerk hun kapel. Op Sinterklaasdag hielden verschillende van deze categoriën ter eere van hun bescherm heilige een feestmaal. Zij zonden dan, volgens jarenlange gewoonte, aan den schout en aan den priester, die het gilde-altaar bediende, een taart of een pastei van veertien stuivers! In de 13e, 14e, loe, 16e en 17e eeuw werd de Amsterdamsche Sinterklaas zoowel binnen als buitenshuis met de grootste animo gevierd. De schippers om hun Heilige plezier te doen zorgden er zooveel mogelijk voor op dien dag niet hun schepen in de haven het tegen woordige Damrak te zijn. En de luidruchtig heid was algemeen engroot! Inmiddels werd er niet vergeten naar de kerk te gaan. Tegenwoordig is dit gedeelte van de feest viering totaal komen te vervallen, maar in vroeger dagen was de oude Kerk op het Amster damsche Oude Kerksplein op Sinterklaasdag het volst van geheel 't jaar. In den beginne was er zelfs ter eere van den dag en het feest een groot Sinterklaasbeeld in die kerk. Later, ten tijde van benarde omstandig heden is dit beeld eens versmolten en tot nood munten omgeschapen. Maar nu nog hangt er in een van de kerkekamers van dit godshuis een heel oud en mooi schilderij, voorstellende het borstbeeld van St. Nicolaas! En met steeds toenemende opgewektheid werd het feest van den goeden Sint gevierd. In het jaar 1792 schreef Grabner een Duitsch geschiedkundige over dit feest in zijn „Brie ven over de Vereenigde Nederlanden". Hij schreef o.m. „De opgeschikte winkels - de zwermen kijkers en koopers brengen 'n levendigheid, 'n gevoel van vroolijkheid onder 't volk, dat men anders het geheele jaar niet bespeurd. Ongelukkig ont aard die pret bij den ruwen hoop dikwijls in krakeel en vechtpartijen De Sinterklaasmarkt op den Vijgendam is geslachten lang het levendige middelpunt van de feestviering buitenshuis geweest. Nog voor het laatste kwart der vorige eeuw- zag men er karren waarop Sinterklaasgoed, vrijers en vrijsters en kleingoed, netjes op kleine, witte tafellakens rondrijden of stil staan, 'n Kaars op 'n bajonet in het midden der kar, verlichtte al de z.g. Sinterklaasjes en gaf 'n heiligen schijn. Het „Verkoophuis" op den Vijgendam werd toen aantrekkelijk om Sinterklaas-geschenken te koopen. Nu kan men nog slechts op de markten Sinterklaasjes van den wagen koopen. Het hoek huis van Dam en Damrak inmiddels bewaart in een gevelsteen, voorstellende Sinterklaas met de kinderen in een tobbe, nog heugenis aan de oude Sinterklaasmarkt op den Dam, maar vooral op den Vijgendam. Dientengevolge heet het café daar ter plaatse nog altijd „De Bisschop" alwaar ook de steen bij de verbouwing van het perceel gemetseld is in den muur van den opgang naar het café. De groote Sinterklaas-figuur boven den ingang is van dezen tijd. Maar de gevelsteen is eeuwen oud en dateert uit den tijd toen op dezelfde plek het z.g. „Suikerhuis" meer dan 400 jaar geleden werd gebouwd. De St. Nicolaasstraat daar vlak in de buurt tusschen Nieuwendijk en N.-Z. Voorburgwal herinnert ook nog aan de periode toen het Sinterklaasfeest buiten op den Dam en Vijgen dam gevierd werd. Op den hoek van deze straat aan de zijde van de Nieuwendijk stond n.l. in de eeuw dat Amsterdam nog geheel Roomsch was, een heilig St. Nicolaasbeeldje. Op St. Nicolaasdag trokken heele processies van Amsterdamsche school kinderen aan dit beeld voorbij en zongen dan liedjes, die toepasselijk waren op den dag. Zooals onze kinderen nu nog doen. Met den beeldenstorm van 1566 verdween het beeldje. Maar de naam van het straatje bleef tot op vandaag. Schilders en dichters en beeldhouwers in alle eeuwen en alle christelijke landen hebben den ouden grijzen bisschop, den kindervriend altijd verheerlijkt. In ons land van Bredero tot De Genestet toe Van de eerste bestaat de zoo mooie vertelling van Moeder Geertruyt. En van De Genestet is vooral bekend het groote gedicht „De St. Nicolaas-avond"! En J. P. Hasebroek, de schrijver van het bekende boek „Jonathan", heeft zijn liefde voor het Sinterklaasfeest-vieren laten uitspreken door Jonathan in de woorden: ...„Ik heb veel en velerlei feesten gevierd. Ik heb aangezeten in de zalen door vendelpracht, lichtkranzen en bloem festijnen opgeluisterd. Ik heb mijn tong met kostbare lekkernijen en nog kostbaarder wijnen gestreeldMaar nei-gens ooit heb ik de ge noegens van mijn klatergouden Decemberfeest weergevonden Verbod en Keur voor den „Klaasdag". In de geschiedenis van de Sinterklaasfeest viering van ons land en in hoofdzaak te Am sterdam is een strijdperiode geweest die meer dan honderd vijftig jaren geduurd heeft. Weinig menschen zijn hiervan op de hoogte. Zij die telkenjare het festijn van de verrassingen en voor den gek houderij vieren, weten niet dat het er met de mogelijkheid tot feestvieren nu en dan slecht heeft voorgestaan. Het Sinterklaasfeest heeft meerdere felle tegenstanders gehad. En waren deze een weinig meer gelukkig geweestWe zouden ver moedelijk het feest niet meer kennen! De strijd tegen het feest van Sinterklaas was in wezen een kerkelijke strijd. Alleen was de feestviering van dezen naamdag tot motief ge kozen naast vele andere omdat ze daar voor gelukkige motieven bood. Het was een strijd van de sterker wordende hervormden na den Luthersehen strijd tegen het nog overmachtige Katholieke kerkgezag en het wereldsch stadsbestuur. Voor het eerst na den Beeldenstorm in 1566 en daarna na de Reformatie in 1578 deden gereformeerde predikanten en ouderlingen harts tochtelijke pogingen het heerschende gebruik van St. Nicolaasfeest afgeschaft te krijgen. De ergste grief aanvankelijk voor de uiterst fanatiek geloovige Gereformeerden, was dat het feest grootendeels op den openbaren weg ge vierd werd. Want vooral op Dam en omgeving, waar de beroemde en gezochte Sinterklaasmarkt gehouden werd kon het bar druk toegaan. Dat was hun 'n gruwel En ieder jaar trouw vervoegden zich de predi kanten bij Burgemeesteren van Amsterdam en deden hun beklag en drongen aan de markt te verbieden. „Weg met den Klaasdag"! riepen ze Eerst in het jaar 1613 kwam het eerste teeken van succes! Op den 5en December van dit jaar n.l. werd van de puie van het oude stadhuis op den Dam (dat is dezelfde plek waarop tegenwoordig de koningin staat, wanneer zij Amsterdam be zoekt en zich den volke vertoont) de stee-klok geluid! En hierby werd afgekondigd: Dat het van nu af verboden zou zijn gelijk dat tot vorige jaar mogelijk was om op den Dam en omgeving op 6 December in het openbaar eetbare waren te verkoopen! Wie er zich tegen van den „Gysbreght" van Vondel die door dezen voor een aanvankelijken Klaasdag was ge schreven 'n maand uit te stellen... D.w.z. te verbieden. Vermoedelijk hierdoor is de opvoering van dit drama in de latere jaren steeds om en de bij Nieuwjaar gebleven inplaats van in het begin van de maand December. In den grond gaf het alles niets. De zucht tot feestvieren binnen en buitenshuis op Klaasdag was ingeworteld en ging er niet uit! Maar elk jaar gingen de predikanten volgens besluit van den Kerkeraad naar het Stadhuis om de Burgemeesteren te „begroeten" maar in werkelijkheid om te verzoeken„de super- stitueuze insolentiën en de grove exhorbitantiën, afgodische abuysen ende stoutigheden, welke op St. Nicolaï-dag plegende te geschieden te voorkomen* en redres in de ydelheden van ge noemden dagh en avond te nemen De wereldlijke heeren ontvingen de kerkelijke heeren doorgaans minzaam. In het jaar 1657 betuigden ze zelfs „dat zy met droefheyd hadden gezien, dat het erger was geweest dan nog voor dezen En in het jaar 1661 kreeg Dominus Clerquins zelfs de voldoening, dat de kramen welke tersluik en ondanks het bekende plakkaat waren opge slagen, op bevel van de Heeren van de Gerechte weer werden omver geworpen! Daartegenover: Toen de H.H. predikanten en Ouderlingen het volgend jaar kwamen om te „begroeten" werden ze minder welwillend ont vangenToen zij n.l. na de gebruikelijke wenschen weer eens verzochten de feestviering van Klaasdag op den Dam tegen te gaan, ant woordden de Burgemeesters„dat zij het vieren van den Klaasdag goed keurden dat de kerkelijken alle vrijheid hadden zorg te dra gen voor 't geene strekt tot meerdere stichting verzette, diens waren zouden worden in beslag genomen en hem of haar een boete worden op gelegd van „Dertigh Stuyvers"! Zelfs werd verboden den volgenden dag de Sinte-Klaas koeken en geschenken openlijk over de straat te dragen of thuis te brengen, tenzij men zich een gelijke boete wilde getroosten! De ouders waren voor hun kinderen en meesters en mevrouwen voor hun dienstboden aansprakelijk! Zoo luidde de „Keur ende Verbod voor het vieren van den Klaasdag"! Het hielp niemendal In dubbel aantal kwamen de Amsterdammers verzot als ze waren op hun lol-dag naai den Dam en kochten er de Klaas j ens en slikkerdemikjens Ende ze vierden den Heilige dat het 'n aard had Jaren ging het weer goed, schoon de kerkelijke strijders geen jaar lieten voorbijgaan. Maar de overheid kreeg op de burgerij geen vat! Men vierde feest en was vroolijk en daarmee uit! Maar in het jaar 1638 was het mis! Den vorigen „Klaasdag" had Amstels burgerij wat al te erg de bloemetjes buiten gezet en waren de perken der toelaatbaarheid overschreden! De predikanten lieten niet op zich wachten en het resultaat was, dat er op 3 December 1638 een nieuwe „Keur" werd afgekondigd door Burge meesteren en Schepenen van Amsterdam. Hierbij werd verboden: Het staan met kramen of kruiwagens op den Vijgendam tot het verkoopen van poppengoed, snoeperijen en andere eetbare waren Het was dus de bedoeling het stroomen van het feestvierend volk naar de plek des onheils tegen te gaan en het voortbestaan van den al- ouden marktdag den kop in te drukken. Om radicaal te zijn mochten zelfs de bewoners van den Dam en van de Ganzenpoort van de Nes en alle omliggende straten - hun pothuysen, vensterwinkels en stoepen aan niemand voor het doel van verkoopen van eetwaren verhuren of leenen. Deden zij het toch, dan liepen'ze kans door 's Heeren dienaars of provoosten der aal moezeniers te worden beboet voor 25 zilveren guldens, hun waren ontnomen en naar het aal moezeniersweeshuis te zien gebracht Dat was de zegepraal voor dit jaar van de gereformeerde predikanten en Ouderlingen. Zij brachten het zelfs dat jaar zoover de opvoering der gemeente, maar dat zij aan II.H. Ed. Achtb. moesten overlaten de voorzorgen te nemen voor de openbare orde van hare stad Nog jaren lang hielden niettemin de kerkelijke overheden den strijd vol. Jaar in jaar uit kwamen zij bij burgemeesteren van de Stad met het vei-zoek uit Christelijke overweging het Sinterklaasfeest op Dam en Vijgendam tegen te gaan In het jaar 1672 deden zij dit vooralom de byzondere bekommerlycke tijden" In het jaar 1674 probeerden zij de viering te verhinderen, omdatKlaasdag op een bede dag viel en in 1678, omdat hij op een Zondag viel En ofschoon in den loop der tijden de begroe tingen langzaam een einde schijnen te hebben genomen, heeft de kerkelijkheid ten leste toch in haar ernstig streven gezegevierd. Want ofschoon de viering van het feest van den Heiligen Nicolaas tot op heden bestaat, is zij werkelijk geheiligd tot een intiem binnens- kamersfeest. De „ontaarde pret bij den ruwen hoop en dikwijls krakeel en vechtpartijen tijdens de openbare markt op den Vijgendam" bestaat sedert jaren niet meer en heel het uiterlijke lol- uitvieren op straat op "Sinterklaas is langzaam verstorven Dr. B. POSTALE LOGICA. Het porto voor een binnenlandschen brief is nu 6 cent tot 20 gr.12 cent tot 40 gr.voor een brief naar West-Indië (zeepost) en naar Bel gische of Duitsche grensplaatsen tot 20 gr. ook 6 cent, maartot 40 gr. 11 cent. Zoodat een brief van 40 gr. van Amsterdam naar Weesp nog een cent duurder kost dan naar b.v. Esschen of Paramaribo. (Ilbl.) BERKENRODESTRAAT 50. TELEFOON 14827. Wat wij Uw aanbieden voor het a.s. ST. NICOLAAS. Voor zulke lage prijzen is niet te gelooven. O.a. Mijters vanaf 15 cent. Mantels voor St. Nicolaas en knecht vanaf 60 cent. Staffen niet krul 50 cent. Witte Baarden 60 cent. Maskers niet baanl vanaf 35 cent. Knecht Masker vanaf 10 cent. Verschillende surprises om te lachen, grap en scherts, etc. vanaf 10 cent. Nu allen naar Raadhuisstraat 34. Aanbevelend, J. J. BOS, Humorist. Telefoon 28037. ZOOALS A. HUISKAMP'S Manufpcturenhandel. Binnenweg 5 Heemstede. f 0.29, f 0.39 tot f 2.98. BORDUURKLEEDJES. Vanaf a.s. ZATERDAG tot ti DECEMBER ontvangt iedere kooi er bij bedrag van 4,00 een kleurecht Tafel- _kleedje cadeau. O O m c iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiNiiii iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimii KLEINE HOUTSTRAAT 12-14 HAARLEM. COLBERT-COSTUUM Oppersen f 1.75, ontvlekken DEMI 1.75, WINTERJAS 1.75, PANTALON 0.60, DAMESMANTEL 1.75, De goederen worden gehaald en gebracht zonder prijsverhooging. POSTLAAN 9 HEEMSTEDE Tel. 28636. f 2.90 2.90 2.90 1.00 2.90 Stallingen vanaf f7.50 per maand - Modern ingerichte werkplaats

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1929 | | pagina 10