De Gemeente-begrooting 1930. 6de Jaargang 29 November 1929. Derde Blad. N°. 48 Verkeerde beschouwingen van Haarlem s Dagblad in den Heemsteedschen Raad rechtgezet. Geen vermindering, maar vermeerdering van schulden. VERSLAG In Haarlem's Dagblad van 26 Nov. j.l. komen eenige beschouwingen over de Heemsteedsche gemeente-begrooting voor, die een totaal ver keerd beeld geven van den financieelen toestand onzer gemeente. Door dit artikel wordt den indruk gewekt, alsof Heemstede opzettelijk schijnbare tekorten in de begrooting aanbrengt, terwijl er in werke lijkheid een batig saldo zou zijn. Zoo schreef het H. D. o.a. „Heemstede heeft de cijfers zoo gegroepeerd dat over 1928 een tekort ontstaan is van 132.202.Daarmede wordt nu de begrooting van 1930 verzwaard. Maar 1928 leverde geen tekort op, want in dat jaar is ƒ210.000.in het fonds voor bijzondere doeleinden gestort. Feitelijk was er dus een batig saldo van bijna ƒ78.000. Dit nu is er geheel naast. De ware toestand is deze: Bij vroegere diensten was een batig slot, dat in 1926 opgeloopen was tot rond 357.000.De begrooting voor 1928 vertoonde aanvankelijk een nadeelig slot van 147.000.Om de begrooting te doen sluiten, werd dit bedrag afgeschreven van het batig saldo van 1926 en de rest, dus 210.000.werd gestort in een te vormen reservefonds. Dit was slechts een naamskwestie. In plaats van: batig slot van vroegere diensten sprak men voortaan van het reservefonds. Vast staat dus, dit zij nog eens herhaald dat de begrooting over 1928 slechts sluitend kon worden gemaakt door 147.000.te putten uit het batig slot van vroegere diensten (voortaan genoemd reservefonds). Ook de be grooting 1929 kon slechts op dezelfde manier sluitend worden gemaakt. Toen werd 110.000. uit het reservefonds genomen. Ondanks bovengenoemde storting van 147.000 ten bate van de begrooting 1928 vertoont de rekening der werkelijke uitgaven nog een tekort van rond ƒ132.000.—, waarmede thans de begrooting voor 1930 wordt verzwaard. Had deze storting dus niet plaats gehad, dan zou de rekening een tekort van ƒ279.000.aanwijzen. Het is dus zoo, dat Heemstede uit het reserve fonds niet meer kan putten (het overblijvende wordt n.l. als kasgeld gebruikt). Vandaar dat het nadeelig slot van den gewonen dienst zooveel hooger is dan verleden jaar, n.l. 132.000. tegen ƒ63.000.in 1929. Dit is reeds een duidelijke aanwijzing, dat de gevraagde schade loosstellingen van Haarlem noodig zijn. Een tweede groote fout in het bewuste artikel behalve de vele kleine, die wy noodgedwongen moeten laten passeeren is deze, dat gezegd wordt „dat de schuldenlast met ongeveer ƒ700.000.a ƒ800.000.verminderd is". Niets is minder waar! Op blz. 5, volgno. 172 is aangegeven dat het nadeelig saldo van den kapitaalsdienst van 1928 niet minder bedraagt dan 1.383.000.wat bij suppletoire begrooting op den dienst van 1929 zal worden overgebracht. Schatten wy, dat daar voor 1929 nog 300.000. bijkoyit, dan komen wij tot een schuld van bijna 1.700.000.voor welk bedrag nog geleend moet wordenDit wordt in meergenoemd artikel van H. D. geheel over het hoofd gezien. Over deze zaken is naar aanleiding van een vraag van den heer Kwak in de laatstgehouden raadszitting gesproken, waarbij wethouder Jhr. v. d. Poll in het kort bovenstaande uiteenzetting gaf. De wethouder voegde er nog aan toe, dat de schuld sinds 1927 niet is verminderd, doch integendeel met ƒ700.000.is vermeerderd! „De Heemsteedsche financiën staan er dus nog niet zoo slecht bij", schrijft H. D. Maar het blad vergeet, dat bij de inkomsten gerekend zijn de bedragen, door Heemstede als schadeloosstelling wegens de annexatie gevraagd, en waarvan tot nog toe geen cent ontvangen is! Met deze in komsten is een sluitende begrooting verkregen; nu gaat het niet aan, door middel van verkeerde voorstellingen, den indruk te wekken, alsof Heemstede deze vergoedingen in 't geheel niet i zou behoeven! van de Gemeenteraadsvergadering van DONDERDAG 28 NOVEMBER 1929. Donderdagavond j.l. vergaderde de Raad dei- gemeente Heemstede, onder leiding van den burgemeester Jhr. J. P. W. van Doorn. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken. De voorzitter deelt mede, dat de verdeeling der functies onder de wethouders heeft plaats gehad. Wethouder v. d. Poll is voorzitter van de commissie van het grondbedrijf, Dr. Droog van Openbare Werken en Plantsoenende burgemeester van gemeentebedrijven en onder wijs. Ingekomen is o.a. een brief d.d. 26 November 1929 van Mevrouw H. BigotKuss, waarin wordt medegedeeld, dat zij tengevolge van gemis aan samenwerking met het bestuur van de afd. Heemstede der S. D. A. P. heden haar ontslag neemt als raadslid. De voorzitter wijdt een woord van dank aan Mevr. Bigot voor wat zij in het belang der ge meente heeft gedaan. (Teekenen van instem ming bij den Raad). Voorts een brief van den voorzitter van Ged. Staten, waarbij in overweging wordt gegeven de Algemeene Politieverordening te wijzigen overeenkomstig de in dit schrijven gemaakte opmerkingen. Burgemeester en Wethouders stellen aan den Raad voor de algemeene Politieverordening op nieuw in haar geheel vast te stellen met inacht neming van deze opmerkingen. Wordt z. h. s. goedgekeurd. Verhuur woning Hoofd O.L. School, Voorweg. B. en W. stellen voor onderhands te verhuren aan het Hoofd der Openbare Lagere School aan den Voorweg de woning, gelegen onmiddellijk naast deze school, tegen een huurprijs van 300.per jaar. De heer Kwak informeert, waarom de huur op dat bedrag wordt vastgesteld. De voorzitter antwoordt, dat dit in ver band staat met de geschatte huurwaarde vol gens de Personeele belasting. Wordt z. h. s. aangenomen Benoeming lid Commissie van Toe zicht op het Lager Onderwijs. Tot lid van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs wordt benoemd de heer J. Th. M. Steinhoff. Beschikbaarstelling gelden school- meubelen NicBeetsschool. B. en W. stellen voor, aan het bestuur der vereeniging Bijzondere Protestantsche School te Heemstede de benoodigde gelden uit de ge meentekas toe te staan voor het aanschaffen van schoolmeubelen. Z. h. s. aangenomen. Onderhandsche verhuur van een strook grond langs de Zandvaart. B. en W. stellen voor, aan den heer Th. G. van der Asdonk een strook grond te verhuren, ge legen langs de Noordzijde der Zandvaart, tegen een huurprijs van vijftien gulden per jaar. Z. h. s. aangenomen. Afwijking Bouivland Adriaan Pauw laanKoediefslaan. B. en W. stellen voor, op verzoek van de N.V. Grond- en Bouwbedrijf, afwijking toe te staan van het bouwplan Adriaan PauwlaanKoe- dief slaan, voor zoover betreft de zijdelingsche open ruimten der geheel links en geheel rechts ontworpen perceelen van het bouwcomplex aan de oostzijde der van de Spiegellaan. Z. h. s. aangenomen. Verordening op de sluiting van barbiers winkels en kapperssalons. B. en W. stellen voor: een verordening op de sluiting van barbierswinkels en kapperssalons. (Zie Laatste Nieuws). De heer Rij kers wijst op het verschil tus- schen de 73-urige werkweek en de 53 uur werk tijd, die het personeel in de salons mag aan wezig zijn. Voorts zag spr. liever op de winkels aangegeven, wanneer zij geopend mogen zijn, dan wanneer zij gesloten moeten zijn. De heer Van Unen vindt deze verorde ning totaal overbodig. Instelling daarvan zal hiertoe leiden, dat straks de kruideniers, de sla gers, de bakkers, enz. ook om een verordening vragen. De heeren v. d. E r f en D e Boer verde digen het voorstel van B. en W. De heer Van Unen houdt vast aan het standpunt, dat de kappers deze zaak onder el kander hadden moeten regelen De heer De Boer zou een kleine wijziging willen aanbrengen in den tijd waarop klanten nog na sluitingsuur kunnen mogen worden ge holpen. Spr. zou willen voorstellen, dat ieder die op het sluitingsuur in de zaak is, nog kan worden geholpen. De voorzitter beantwoordt de verschil lende sprekefs. De gemeente heeft zich met deze zaak bemoeid op verzoek van de kappers zelf en het gemeentebestuur verleent gaarne medewer king, aangezien de controle daardoor zeer ver gemakkelijkt wordt. Langer dan een kwartier na sluitingstijd geopend blijven kan niet worden toegestaan, in verband met het aantal beschik bare uren. De zaak mag 73 uur open zijn, maar het personeel mag slechts 53 uren werken. De heer Kwak vindt de wijze waarop deze verordening is ontstaan, zeer toe te juichen. Hier wordt geen dwang uitgeoefend, maar een regeling vastgesteld op verzoek van en in 't be lang van de menschen zelf. Na nog eenige discussie wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer Van Unen wordt geacht tegen te stemmen. Verhooging vergoedingen Vrijwillige Brandweer. B. en W. stellen voor, de Verordening op de Vrijwillige Brandweer te wijzigen als volgt: a. Aan de leden van het korps worden de vol gende jaarlijksche vergoedingen toegekend: Aan den Opperbrandmeester 150.aan de Brandmeesters ieder 100.aan den Secre taris 50.aan de Spuitgasten ieder 10. b. Aan de reserve-chauffeurs wordt toege kend voor elke week, dat zij zich beschikbaar moeten houden, eene vergoeding van 7. De heer v. d. Erf stelt voor, ook het perso neel buiten het kader een verhooging van 100 toe te kennen. Dit voorstel wordt ondersteund door de heeren Kwak en v. d. Linde. De voorzitter deelt mede, dat de ver goeding van de spuitgasten van dien aard is, dat geen verhooging werd noodig geacht. Des noods zou overwogen kunnen worden om de jaarliiksche vergoeding van 10.op 15. té brengen. De vergoedingen van het kader zijn verhoogd, omdat wegens uitbreiding van de ge meente en de brandweer hun bemoeiingen ook zijn uitgebreid. De heer v. d. Erf wijst er op, dat de ver goeding van 0.70 per uur dikwjjls nog niet eens de loonderving dekt. Spr. vindt een ver hooging van de jaarlijksche toelage met 5. wel wat zuinig. De voorzitter wyst naar aanleiding van eenige opmerkingen op het vrijwillige van de brandweer, welk element bij de besprekingen wel wat in het gedrang komt. De vergoedingen mogen geen karakter dragen van salarissen. Het voorstel van den heer v. d. Er f, om de vergoedingen voor de spuitgasten te verhoogen tot 20.wordt in stemming gebracht en aan genomen. Tegen stemden de heer Van Unen en de beide wethouders. Aanschaffing ladderwagen. B. en W. stellen voor, een crediet te verleenen groot 6525.voor de aanschaffing van een Magirus-autoladderwagen voor de Brandweer. De heer R ij kers zou de levering willen op dragen via den Chevrolet-dealer in onze ge meente. De heer v. d. Erf heeft bezwaar tegen de kosten, daar hij het noodzakelijke van een lad derwagen niet inziet. Spr. vraagt of het niet mogelijk is een aanhang-ladderwagen aan te schaffen. De heer De Boer vreest voor al te grooten nasleep van den auto-ladderwagen, als perso neel, garage, enz. De heer Kwak wyst er op, dat er zeer zeker gebouwen in de gemeente zyn, waarbij een ladderwagen goede diensten zou bewijzen. Verschillende andere leden spreken zich op dezelfde gronden uit vóór of tegen aanschaffing. De voorzitter beantwoordt de sprekers. De eventueele levering zal gaan via den Chevro let-dealer. Spr. is van oordeel, dat de ladder wagen beslist noodig is. De tegenwoordige lad ders zyn onhandelbaar en onpractisch. Dit deel van- het brandweermateriaal dient in goeden staat te zijn. De heer Breed is van meening, dat, als er vóór deze vergadering een groote brand had plaats gehad, waarbij menschenlevens te be treuren waren, het voorstel van B. en W. er met vlag en wimpel door zou gaan. Spr. zal vóór het voorstel stemmen. Op een vraag van den heer V a n U n e n deelt de voorzitter mede, dat de autospuit te lang is om er nog een uittrekbare ladder achter te kop pelen. Het voorstel wordt tenslotte met 14 stemmen aangenomen. Tegen stemde de heer v. d. Erf. Verhooging jaanvedden ambtenaren. B. en W. stellen voor: I. de salarisgrenzen van den Directeur der gemeente gas-, duinwater- en electriciteits- bedrijven te bepalen op ƒ5500.6100. II. de salarisgrenzen van het Hoofd van den Dienst van Openbare Werken te bepalen op 4400.—5000.— III. de salarisgrenzen van den Controleur dei- gemeente financiën te bepalen op 4400. ƒ5000.— IV. de salarisgrenzen van den Opzichter te bepalen op 2600.3200. V. de toelage voor kleeding en uitrusting aan den Inspecteur van Politie te bepalen op 175. per jaar. De heer De Boer had het beter geacht, als dit voorstel eerst eens in een geheime zitting was bekeken, teneinde zich een meening te kun nen vormen, of deze verhoogingen noodig zijn. De heer v. d. Erf vindt het eigenaardig, dat de salarissen nu moeten worden verhoogd, terwijl altijd is gezegd, dat deze goed waren. Ook vindt spr. het vreemd, dat, als verhooging noodig is, deze wordt toegekend aan de hoofden alleen, die reeds de best-betaalde krachten zijn. Spr. zou dit voorstel voorloopig willen aanhouden. De heer V r i n g verdedigt de verhooging voor den directeur vaii Openbare Werken. De heer Kwak wenscht deze zaak aan te houden tot de begrooting en evenals de heer v. d. Erf een commissie van advies te benoemen. Spr. wenscht niet den schijn op zich te laden alsof de lagere ambtenaren worden vergeten. De voorzitter geeft te kennen, dat het dikwijls billijk is, dat hoofden van dienst een verhooging krijgen, daar zij de verantwoorde lijke persoon zijn. Bekwame leiders zyn hun geld waard De heer v. d. E r f merkt op, dat, als de werk zaamheden zich uitbreiden ,dit ook op het lagere personeel drukt, zoodat dit personeel ook voor verhooging in aanmerking dient te komen. De voorzitter bestrijdt dit. Bij uitbreiding van werkzaamheden komt er werkvolk bij, maai de taak van den directeur wordt zwaarder. In stelling van een commissie van onderzoek vindt spr. onnoodig. Wethouder Dr. Droog is van dezelfde meening. In vergelijking met de salarissen in het particuliere leven, dienen de salarissen van de hoofden der verschillende bedrijven verhoogd te worden. Wethouder v. d. Poll pleit voor de salaris- verhooging van den Controleur der gemeente- financiën. De heeren Audretschen VanUnen ver klaren zich vóór de voorgestelde verhoogingen. Het voorstel van B. en W. wordt tenslotte in stemming gebracht en aangenomen met 11 tegen 4 stemmen. Toetreding als lid der Centrale Ver. tot behartiging der Maatschappelijke belangen van zenuw- en zielszieken. B. en W. stellen voor, de gemeente met ingang van 1 Jan. 1930 te doen toetreden als lid dei- Centrale Vereen, ter behartiging der Maat schappelijke Belangen van Zenuw- en Ziels zieken, tegen een jaarlijksche contributie van 50.—. Z. h. s. aangenomen. Exploitatie Zwemvijvers en Badhuis. B. en W. stellen voor, de overeenkomst met de Vereeniging tot Exploitatie van een Bad- en Zweminrichting, gevestigd te Heemstede, be treffende de exploitatie van de zwemvijvers, op te zeggen en een Commissie te benoemen, die zich naar de door hen te stellen regelen met de exploitatie van de zwemvijvers en het bad huis zal belasten. De heer Van Unen vraagt of de exploi- teerende vereeniging zelf heeft gevraagd, dat de gemeente het beheer op zich zou nemen. Spr. is van oordeel, dat de exploitatie wel aan de vereeniging had kunnen worden gelaten. Wethouder Dr. Droog antwoordt, dat deze regeling is ontworpen, om de meest geschikte menschen in het bestuur van de zwemvijvers te kunnen behouden. Het bestuur is thans zóó, dat spr. het gaarne intact houdt. Als het bestuur van de thans exploiteerende vereeniging wisselt, zal het bestuur van de zwemvijvers daarvan geen invloed ondervinden. Het voorstel wordt vervolgens zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Waterlevering door Haarlem. B. en W. stellen voor, met het Gemeente bestuur van Haarlem een overeenkomst aan te gaan inzake de levering van duinwater door Haarlem aan Heemstede. (Zie Laatste Nieuws). De heer v. d. Erf vindt den prijs van 36 ct. te hoog. Wethouder Dr. Droog is dit met den heer v. d. Erf eens. De voorzitter zet uiteen, dat de prijs van 36 ct. moet beschouwd worden als een boete. Verondersteld wordt, dat niet meer dan 400 M3. zal worden afgenomen. Het voorstel wordt z. h. s. aangenomen. Kasgeldleening 1930. B. en W. stellen voor, in den loop van het jaar 1930 promessen of andere schuldbrieven uit te geven tot een zoodanig bedrag, dat op geen enkel tijdstip van het jaar een bedrag van twee millioen gulden zal worden overschreden. Z. h. s. aangenomen. Plaatsvervangende Hoofden Openbare Scholen. B. en W. stellen voor, te bepalen, dat aan een onderwijzer, welke als plaatsvervangend Hoofd van eene openbare school voor lager of voor uitgebreid lager onderwj^ is aangewezen, eene belooning zal worden uitgekeerd, berekend naar 100.per jaar. Z. h. s. aangenomen. Rondvraag. Boomplantdagen. De heer v.d. Linden vraagt, of in het ver volg bij boomplantdagen aan de raadsleden een uitnoodiging kan worden gezonden. De voorzitter zegt dit toe. De heer Kwak vraagt inlichtingen omtrent de begrooting 1930, naar aanleiding van een artikel in Haarlem's Dagblad. Wethouder v. d. Poll geeft een uiteenzet ting (zie elders in dit blad). Haarlem's Dagblad was absoluut er naast met deze beschouwingen. De vingers hebben spr. gejeukt om er tegen in te schrijven, maar hy heeft het gelaten, omdat waarschijnlijk zijn artikel niet zooals het redac- tioneele artikel op de eerste pagina zou worden geplaatst en zeker niet met de koppen, die spr. er boven zou willen zetten, als antwoord op de tendentieuse beschouwingen van H. D. Spr. kan niet begrijpen, dat een dagblad zoo maar klak keloos artikelen plaatst, die kant noch wal raken, zonder eerst eens beter te controleeren en te informeeren, temeer, daar de begrooting in dit opzicht alle aanwijzingen geeft. De heer Kwak vindt dit gegoochel met cijfers, om stemming tegen Heemstede te maken, verschrikkelijk en betreurt het, dat daar niets aan te doen is. V entverbod. De heer v. d. Erf informeert of B. en W. al onderzocht hebben, of een ventverbod wensche- lijk is. De voorzitter zegt, van meening te zijn, dat deze zaak reeds afgedaan was. Hij zal dit eens nagaan. Hierna wordt de openbare vergadering ge sloten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1929 | | pagina 9