Ontheffing bebouwingsplan Heemsteedsche Dreef. I 2e. te bepalen, dat dit besluit in werking zal treden op den lsten Mei 1931. Goedgekeurd. B. en W. stellen voor, op het beroepschrift van H. M. Fockens (naar aanleiding van een afwijzende beschik king van B. en W. op zijn aanvrage om een bouw vergunning) afwijzend te beschikken, doch toe te staan den bouw van één blok van vier woonhuizen op een perceel aan de westzijde van de Heemsteedsche Dreef. De heer De Boer deelt mede, dat hem ter oore is gekomen, dat de nevenbewoners zich zeer wel met de i door B. en W. voorgestelde bebouwing kunnen vereenigen. De heer Audretsch stelt daartegenover, dat hij persoonlijk heeft vernomen, dat deze menschen liever 2X2 woningen zouden zien dan 1X4. De heer Rijk es wijst op den veranderden toestand daar ter plaatse door den bouw van het pompstation, zoodat men den heer Fockens wel ter wille mag zijn. Spr. zal zijn stem niet aan het voorstel van B. en W. geven. De heer Van U n e n zegt, dat het cardinale punt hier is de goedkeuring van de omwonenden, die in hun rechten worden gekort. Deze vinden het goed, dat er één blok komt. Was dit niet het geval, dan zou spr. zijn stem ook niet aan het voorstel van B. en W. geven. Wethouder Dr. Droog geeft toe, dat de aanvraag om afwijking van het bebouwingsplan goed gefundeerd is, doch spr. vindt het niet raadzaam, dat de afwijking wordt toegestaan. De heer Van Unen is van meening, dat als B. en W. toch al een blok van 4 woningen in plaats van 3 toestaan, dat dit net zoo goed 2X2 kan zijn. De heer Audretsch pleit eveneens voor een be bouwing van 2X2. Tenslotte wordt een voorstel uit den Raad aan- j genomen om den heer Fockens toe te staan op het bewuste terrein 2 dubbele woningen te bouwen in plaats van 1 blok van 4. t Wijziging der Algemeene Politieverordening. B. en W. stellen voor, le. na artikel 45 der Algemeene Politieverordening een nieuw artikel op te nemen, luidende: Artikel 45a. Iedere eigenaar van een weg, die met zijn gedoogen voor het publiek verkeer openstaat,» moet deze, na schriftelijke aanmaning van Burgemeester en Wet houders en binnen den daarbij bepaalden tijd in behoor lijken staat brengen en onderhouden, voorzoover dit naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders in verband met de openbare orde en veiligheid wenschelijk wordt geacht. Verhuur van tuingrond aan den Glipperweg. B. en W. stellen voor, onderhands te verhuren tot 1 Januari 1931 aan: a. de Wed. P. de Jong, alhier, het terrein dat zij reeds eerder in huur heeft gehad, ter geraamde grootte van 160 R.R.2 voor een huurprijs van 32. b. H. A. Hooreman, alhier, het terrein, dat hij reeds eerder in huur heeft gehad, ter geraamde grootte van 42 R.R.- voor een huurprijs van ƒ8.40; c. P. H. Kuiper, alhier, alsvoren, ter geraamde grootte van 131 R.R.2 voor een huurprijs van ƒ26.20; d. J. de Vries, alhier, alsvoren, ter geraamde grootte van 102 R.R.2 voor een huurprijs van ƒ20.40; e. H. J. Koelemeijer, alhier, alsvoren, ter geraamde grootte van 65 R.R.2 voor een huurprijs van ƒ13. f. N. J. S. Westerhoven, alhier, alsvoren, ter ge raamde grootte van 22 R.R.2 voor een huurprijs van ƒ4.40. Goedgekeurd. Rondvraag. De heer V r i n g deelt mede, door inwoners van de gemeente opmerkzaam te zijn gemaakt op de ingrijpende verandering die in Groenendaal plaats heeft. De water del is een ruïne geworden, de omgeving is geen bosch meer, maar bouwterrein en veel gezonde boomen zijn gerooid. Als het een park moet worden, is spr. daar ten sterkste tegen. Het moet een natuurmonument blijven en wat er op dit oogenblik gebeurt, is vreeselijk. De heer Audretsch licht deze woorden nader toe. By schending door baldadig publiek moeten we onze ziel in lijdzaamheid bezitten, maar schending door adviseurs, die er een park van willen maken, moet tegen gegaan worden. Het vorige jaar kostte het bosch ƒ33.000.en als het zoo door gaat, zal er zeker een ton mee gemoeid zijn. Spr. zal een voorstel doen het bosch te behouden in den oorspronkelijken vorm en hoopt, dat alle leden van den raad eens in Groenendaal zullen kjjken. De heer Kwak twijfelt er aan of het advies van den heer Audretsch goed is, gezien de ervaringen opgedaan met den Haarlemmerhout, die door de verwildering een kweekplaats van muggen werd. De heer Van Unen is er van overtuigd, dat B. en W. Heemstede niet leelijker willen maken en dat de 1 adviseur een bekwaam man is. Spr. is er nog niet zoo ongerust over, dat het bosch verknoeid wordt en heeft het volste vertrouwen in het college van B. en W. en den adviseur. De heer v. d. Erf wijst op de verbetering van den Haarlemmerhout. Iets dergelijks gebeurt nu in Groenen daal. Ieder die zich deskundig noemt, is het daarom nog niet, en volgens spr. is de raad niet het aangewezen college om te beslissen, wat er in Groenendaal al of niet moet gebeuren. De heer R ij k e s informeert of het mogelijk is, dat i door de deskundigen een klein rapport wordt opgesteld, i wat in de eerstkomende maanden in Groenendaal zal j geschieden, opdat de incompetente raad eenigszins op de hoogte wordt gesteld. Wethouder Dr. Droog beantwoordt de verschillende i sprekers. Spr. is er van overtuigd, dat over eenigen tijd zal blijken, dat Groenendaal mooier wordt gemaakt. Er is reeds een rapport opgemaakt van de a.s. verande- I ringen in Groenendaal en verschillende deskundigen waren van oordeel, dat het plan zeer goed is. Een park zal van Groenendaal nooit gemaakt worden. De methode, door den adviseur der gemeente gevolgd, is zeer goed. Alleen de doode bomen te rooien is een verkeerde ouder- wetsche manier. Zoo komt het jonge hout niet tot ont- v 'kkeling. De beplanting is zorgvuldig overwogen. Vroegere voorspellingen van den heer Audretsch zijn niet altijd uitgekomen en spr. heeft daarom meer ver trouwen in de adviezen van den adviseur. Het rapport dat indertijd door de Blleker is opgesteld, zal spr. gaarne aan belangstellenden toonen. De heer Audretsch wijst op enkele onjuistheden in het betoog van wethouder Dr. Droog. De Oostenrijksche dennen, door den wethouder bespro ken, zjjn zeer goed verzorgd en spr. heeft nooit gezegd, dat deze niet zouden groeien bij een dergelijke ver zorging. Het doel van spr. is slechts er op te wijzen, dat Groenendaal in een park wordt veranderd. Spr. doet een voorstel, dat met de veranderingen in Groenendaal een eind zal worden gemaakt en het onderhoud zich tot het rooien van dood hout zal bepalen. Dit voorstel wordt niet ondersteund. De heer V r i n g vraagt, of aan het voetballen op het Res Novaplein een eind kan worden gemaakt. De voor- zitter zegt, daar aandacht aan te schenken. De heer v. d. Erf wijst op den slechten toestand van Glipperweg en Kadijk. Wethouder Dr. Droog antwoordt, dat de Glipperweg verbeterd wordt en dat dit ook met de Kadijk zal ge beuren. De heer Van Unen vraagt, of er nu al of niet op- j centen op de Gemeentefondsbelasting zullen worden geheven. De voorzitter deelt mede, dat door B. en W. geen voorstel tot het heffen van opcenten zal worden gedaan. De heer Audretsch vestigt de aandacht op tie Lanckhorstlaan. Er staat een bij avond onzichtbaar en onleesbaar naambordje, wat tot vruchteloos zoeken naar j huisnummers aanleiding geeft. Spr. zou willen voor stellen, de deelen van tie I.anckhorstlaan te nummeren. Wethouder Dr. Droog wijst erop. dat hieraan vele consequenties zijn verbonden. Als de laan niet spoedig kan worden doorgetrokken, zal echter aandacht aan het voorstel van den heer Audretsch worden geschonken. De heer Kwak wijst op het gebrek aan grond voor i arbeiderswoningen (coöperatieve bouw). Wethouder Dr. Droog deelt mede, dat het uit breidingsplan in dien geest zal worden gewijzigd. De heer Kwak geeft nog den wenk deze terreinen te projecteeren op grond behoorende aan de gemeente, teneinde billijke prijzen te verkrijgen. De heer R ij k e s dankt B. en W. voor de veranderde zitplaatsen in den Raadsvergadering en voor de open baarmaking van de telefoonnummers der Openbare Scholen. Hierna wordt de openbare zitting gesloten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1931 | | pagina 10