BIJVOEGSEL van DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT No. 12 - 27 Maart '31. GEMEENTERAAD VERSLAG van de Gemeenteraadsvergadering op Donderdag 26 Maart 1931. Donderdag j.l. vergaderde de Raad der gemeente Heemstede, onder leiding van Wethouder Jhr. v. d. Poll. De voorzitter deelt mede, dat de Burgemeester verlof heeft van 1627 Maart. Voorts is afwezig Mevr. de Voogtde Vogel, met kennisgeving van verhindering. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken. Ingekomen is o.a. een afschrift van een adres door een viertal onder wij s-organisaties in Nederland gericht aan den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, waarbij wordt verzocht om bij de gemeente te bevor deren, dat naast het beschikbaarstellen van goede oefen gelegenheden wordt overgegaan tot het aanstellen van vakonderwijzers voor het zeer speciale vak „lichamelijke oefening'. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Commissie tot Wering van Schoolverzuim. Tot leden van de Commissie tot Wering van School verzuim worden benoemd de heeren: J. de Jong, Th. M. Schelling, D. Pronk, J. J. Uitendaal, J. P. A. Wiegman, Jac. Molenaar en D. J. v. d. Stam, allen aftredend. Benoeming Stembureaux. Op voorstel van B. en W. worden de volgende stem bureaux benoemd: Eerste Stemdistrict Plaatsvervangend voorzitter: Jhr. A. van de Poll. Leden: J. P. A. Wiegman en H. Stefels Jr. Plaatsvervangende leden: J. H. van den Putten, Mevr. A. F. WaldkötterBenner, E. G. Wildeboer, W. A. Klimbie en E. J. C. Hermans. Tweede Stemdistrict: Voorzitter: Dr. E. A. M. Droog. Leden: A. P. Audretsch en A. W. M. Steinhoff. Plaatsvervangende leden: Mevr. M- W. Bakker Holst, H. Kuipers, J. Kroon, H. Venneer en A. W. Klaver. Derde Stemdistrict: Voorzitter: J. Moolenaar. Leden: N. J. van der Linden en H. Klaassen. Plaatsvervangende leden: J. C. F. Kroon, A. J. J. Verspoor, N. Wildschut, K. Huges en J. C. Snel. Vierde Stemdistrict: Voorzitter: J. Vring. Leden: F. G. Zijm en J. Bonkenburg. Plaatsvervangende leden: A. Milatz, H. G. Versteeg, D. F. de Wilde, W. A. Philippo en Mej. D. M. C. Bergmann. Vijfde Stemdistrict: Voorzitter: W. M. de Boer. Leden: C. A. M. Jonckbloedt en J. Koudijs. Plaatsvervangende leden: P. J. van Empelen, J. J. Uitendaal, C. J. Preijde, A. van Huissteden, L. W. de Vries en A. P. Vester. Zesde Stemdistrict Voorzitter: J. W. van der Erf. Leden: J. J. Schelvis en W. Muller. Plaatsvervangende leden: H. T. Dirken, Jhr. P. N. Quarles van Ufford, A. A. Leuven, Ch. M. R. Molmer, P. G. Smit en A. G. Zijlmans. Zevende Stemdistrict Voorzitter: H. M. van Unen. Leden: C. L. Kwak en Mevr. E. E. JonkheidPeere boom. Plaatsvervangende leden: H. A. Vromans, Mej. G. J. Bauer, H. Groenewegen, S. Hoogschagen, J. J. Fraser en J. van Groningen. Achtste Stemdistrict: Voorzitter: S. Rijkes. Leden: Mevr. R. C. A. de Voogtde Vogel en A. J. P. Bies. Plaatsvervangende leden: H. B. de Haan, Mej. M. C. M. Waller, J. C. Scheffer, W. H. Koomans, H. M. van Haften en J. L. Veen. Hoofdstembureau Leden: N. H. Eldering, L. de Wilde, C. W. Jansen Hendriks en H. M. Fockens. Plaatsvervangende leden: G. W. Vaags, L. H. de Haan en A. van Wingerde. Voorschot Bijzondere Scholen. Op voorstel van B. en W. wordt het bedrag van het voorschot op de kosten van instandhouding der bij zondere scholen als volgt vastgesteld: Nic. Beetsschool Voorweg l.o. ƒ3160.St. Jozef school Heerenweg 103 l.o. ƒ3208.St. Augustinus- school Molenwerfslaan l.o. ƒ4192.St. Antoniusschool Kerklaan l.o. 2896.St. Antoniusschool Kerklaan u.I.o. ƒ976.Lanckhorstlaan l.o. ƒ1528.Lanckhorst- laan u.I.o. 688. Zonder hoofdelijke- stemming aangenomen. Transformatorstation Cloosterweg. B. en W. stellen voor, de transformatorzuil aan den Gloosterweg te vervangen door een aan dien weg te bouwen schakel- en transformatorstation en hiervoor een crediet van 17000.toe te staan. De heer v. d. Erf vraagt, of nu tevens de gelegenheid wordt aangegrepen, den verkeerstoestand aldaar te ver beteren. De voorzitter is van meening, dat dit nu vanzelf wel in orde zal komen. Aanschaffing condensator-installatie. B. en W. stellen voor, van het gemeente-gasbedrijf een moderne horizontale waterpijp-condensor van het Reuter-systeem aan te schaffen, en hiervoor een crediet toe te staan van 6500. De heer v. d. Linden informeert, of deze installatie wel noodig is. De voorzitter zegt, dat zoowel de directeur van het gasbedrijf als de gascommissie van meening zijn, dat een nieuwe installatie hoog noodig is. De heer R ij k e s geeft een technische toelichting, waaruit blijkt, dat een nieuwe condensor-installatie hoog noodig is. De heer Van Unen vraagt, hoe de inschrijving voor de levering tot stand is gekomen. De heer R ij k e s deelt mede, dat de directeur een aantal fabrieken heeft aangeschreven. Aanschaffing nieuwe gashouder. B. en W. stellen voor, ten behoeve van het gemeente gasbedrijf een nieuwe gashouder aan te schaffen en hiervoor een crediet beschikbaar te stellen van 98000. De heer Kwak informeert, of de (Iruk van het gas niet te groot is, zoodat de menschen ongewild meer ge bruiken dan hun bedoeling is. De voorzitter zal dit laten onderzoeken. De heer Jonckbloe dt wijst er op, dat Heemstede vóór de annexatie meer inwoners had dan tegenwoordig. In verband hiermee vraagt spr., hoe er nu gebrek aan bergruimte van gas kan zijn. De heer R ij k e s geeft een gedetailleerde toelichting, waaruit de noodzakelijkheid van het bouwen van een nieuwen gashouder blijkt. De vraag of dit een gashouder van 10000 of 15000 M:l. moet zijn, is door de commissie onder de oogen gezien en de commissie kan zich ver eenigen met aanschaffing van de grootste gashouder, aangezien de bouwkosten niet evenredig met de grootte van den houder stijgen, zoodat men nu 50 Vr meer bergruimte krijgt tegen 20 hoogere kosten. Wethouder Dr. Droog deelt als antwoord op de Maag van den heer Jonckbloedt mede, dat niettegen staande het geringer aantal inwoners het gasverbruik grooter is geworden, waarschijnlijk door meerder gebruik wegens verwarming. De heer Vring zou de inschrijving voor deze leve rantie willen beperken tot Nederlandsche firma's. De v o o r z i 11 e r antwoordt, dat openbare inschrij ving hem meer gewenscht lijkt. B. en W. kunnen dan altijd nog zien, wat gedaan kan worden. De heer v. d. Erf vraagt, of de grootste gashouder wel noodig is, want als een gashouder van 10000 M3. voldoende is, zou spr. den goedkoopsten weg willen be wandelen. De heer R ij kes licht nogmaals de wenschelijkheid van aanschaffing van een flinke groote bergruimte toe, in verband met stagnatie in het bedrijf en mogelijke leve ring aan buitengemeenten. De heer Van Unen zegt, niet overtuigd te zijn, dat een gashouder van 15000 M3. aanbeveling verdient. Deze zal eerst over 25 jaren volledig in gebruik zijn. Spr. voelt meer voor een gashouder van 10000 M3. Wethouder Dr.* Droog deelt mede, dat de directeur van het gasbedrijf hem heeft gezegd, dat bjj aanschaf fing van een kleinere gashouder dan die van 15000 M:!. het bedrijf niet met volkomen zekerheid kan worden ge voerd. Het gasverbruik neemt voortdurenu toe en een gashouder van 10000 M3. zal misschien weer spoedig te klein zijn. Het voorstel van B. en W. wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1931 | | pagina 9