C. IIAN DER SCHOOI GOSEN SCHIERING Garage ,,'T SCHOUWTJE" van i. pul AUTOVERHUUR Legerbaan 6 Jan. 1933. 10e Jaarg. No. 1 garage NEUTRAAL WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE, AERDENHOUT EN DE HOUTPARKEN centrale - verwarming oliestookinrichtingen Garage: ZIJLWEG 9, bij de Zijlbrug vischhandell ÏJ. BALM ZOON Oplage 4600 ex. Vrij voor con role- StandplBLAUWE BRUG Telef. 28750 L82>Lf 1.1. DRUKKERI) VOORHEES DE ERVEN LOOSJES Eerste Heemsteedsche electrische Runder-, Var kens- en Kalfsslactiterij Raadhuisstraat 33 heemstede Dit nummer bestaat uit 4 pagina's. eerste blad. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. PLAATSELIJK NIEUWS" BELLO f Telefoon 10105 DAG EN NACHT 7onderonaang&7ame. bysmaak. onder rckeikundige. conlrSle. Hotel-Restaurant-Pension.Joekenroode" Restaurant den geheelen dag Modem ingerichte kamers Stroomend water. Banketbakkerij piet bel i i ALS BUITENGEWONE RECLAME I 1 AL ONZE BOTERKOEKJES 40 Cl. PER HALF POHD j Bloemend.wog 60 - BLOEMENDAAL GROOTE VERSCHEIDENHEID VISCHSOORTEN DE EERSTE COURANT GEBR. v. d. BOS JAC. CATSLAAN 3 STALLING REPARATIE BENZINE DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich t»t de Uitgevers. Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar OPGERICHT 1882 TELEF. 28021 BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE:. Drukkerij Schellekens, Raadhuis straat 87. - Boekhandel J. A. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. Boekhandel D. van Mot^rik, Bron stee weg 4a. TECHNISCH-BUREAU Haarlem Telefoon 12660 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.15, 7. en 9.15 uur: „Mata-Hari". SCHOUWBURG JANSWEG. Zaterdag 7 Jan., 8 uur: „De Affaire Dreyfus". ELECTRISCHE TRAM HAARLEM—LEIDEN. Een feestelijke openingsrit. „De Stoomtram is dood Leve de Electrische Het jaar 1932 heeft voor de bollenstreek toch nog iets goeds gebracht, al was het op het laatste nippertje! De stoomtram, die 50 jaar lang de verbinding met Haarlem en Leiden voor de tusschenliggende plaatsen vormde, werd op Vrijdag 30 Dec. op geheven en vervangen door een moderne, electrische tram. Voordat de oude getrouwe zijn laatsten rit zou maken, werd de nieuwe verbinding feestelijk ingewijd. De gemeentebesturen van Heemstede, Bennebroek, Hillegom, Lisse, Sassenheim, Oegst- geest en Leiden hadden te kennen gegeven, aan de in dienst stelling van de nieuwe tram een feestelijk karakter te willen geven. En zoo ver zamelden zich tegen één uur des middags de zeer vele genoodigden, waaronder tal van hoog geplaatste personen, die den openingsrit zouden meemaken, in de fabriek van de Firma Beynes aan het Stationsplein te Haarlem, waar de mooie tweelingwagens voor de nieuwe tram vervaardigd zijn. De heer Bekker heette namens de firma Beynes de aanwezigen welkom, waarna Ir. W. J. Burgersdijk een rede hield en een historisch overzicht gaf van de totstandkoming van de nieuwe electrificatie. De stadslijnen in Haarlem en Leiden, alsmede de lijnen van Leiden naar Katwijk en Noordwijk waren vóór 1913 reeds geëlectrificeerd, en de lijn HaarlemLeiden was ook in het plan opgenomen, doch de oorlog en de dure jaren daarna zijn oorzaak geweest, dat dit plan eerst nu kon worden verwezenlijkt. Dat de nieuwe tramlijn een groote verkeersverbete- ring en tevens een belangrijke verbetering van den weg beteekent, zullen ook zij beamen, die tegen deze tramlijn bezwaren hadden. Vervolgen namen de aanwezigen plaats in de gereedstaande versierde tweelingwagens, en onder de opwekkende tonen van de Tramfanfare nam de reis naar Leiden een aanvang. De eerste officieele begroeting onderweg had te Heemstede plaats. De tramwagens stroomden leeg en de passagiers verzamelden zich voor het Raadhuis, waar de burgemeester Jhr. Van Doorn den directeur der N.Z.H. toesprak en er zijn vreugde over uitsprak, dat de „wiebelende waggelende koffiemolen" eindelijk vervangen was door een modern vervoermiddel, dat zeker de geheele streek ten goede zal komen. Hij bood hierop Ir. Burgersdijk een prachtigeij krans aan, die vóór aan den eersten wagen werd gehecht. Ir. Burgersdijk betuigde zijn erkente lijkheid en daarna was het weer: Vlug in de wagens! In vroolijke stemming werd de reis voort gezet. In Bennebroek sprak Baron van Harden- broek er zijn vreugde over uit dat een mooi stukje binnenduin thans door de tram toeganke lijk is gemaakt voor de forensen. Namens de abonné's van de tram werden !r. Burgersdijk door een jongedame bloemen aangeboden. Voorwaarts ging het weer, nu naar Hillegom, waar het oponthoud langer was wegens de ont vangst in het Raadhuis, waar de burgemeester, Mr. Pont, een kernachtige rede hield. Nadat ververschingen waren aangeboden werd de reis weer voortgezet. Overal waar de versierde trams passeerden, was het enthousiasme van de be volking groot; de vlaggen wapperden en de intocht van de tram werd in alle gemeenten begeleid door de plaatselijke muziekcorpsen. Alle toespraken uitvoerig te vermelden zou te veel plaatsruimte vergen, en wij volstaan dan ook met te zeggen, dat na Hillegom nog werd gestopt te Lisse, Sassenheim en Oegstgeest, waar achtereenvolgens Baron v. Wijnbergen, de heer Gouverneur en de heer Genevink het woord voer den en Ir. Burgersdijk veel lof toezwaaiden voor de volharding, die hij inzake electrificatie van de tram heeft getoond. Op vlotte en geestige wijze beantwoordde de heer Burgersdijk deze toe spraken. In Sassenheim, waar wederom met gulle hand ververschingen werden uitgereikt, had de ontvangst al een bijzonder vroolijk karakter door een voordracht gehouden door vier. Sassemer jongens, die de oude stoomtram bezongen, wat zeer vermakelijk was. Het was reeds donker, toen de tram Leiden binnenreed en de aanwezigen zich naar de stadsgehoorzaal begaven. Hier werden nog vele toespraken gehouden, allereerst door den heer J. G. Splinter, waarnemend burgemeester van Leiden, die zijn rede eindigde met de woorden: „De stoomtram is dood; leve de electrische!" Voorts werd nog het woord gevoerd door den heer Silvergieter Hoogstadt, vertegenwoordiger van den Minister van Waterstaat, Jhr. J. Roëll, voorzitter der Ned. Vereen, van Lokaalspoor- en Tramwegen, den heer Stokhuizen namens de directie der Leidsche Lichtfabrieken, den heer E. H. Krelage namens de deelnemers aan den tocht, en vanzelfsprekend den heer Burgersdijk, die de sprekers wederom beantwoordde en zijn dank uitsprak voor de ontvangst. Daarna werden wederom ververschingen rondgediend. Ongeveer zeven uur keerden de deelnemers per extra tram huiswaarts. Hieronder volgen eenige gegevens betreffende de inrichting van de nieuwe wagens. Voor de nieuwe electrische tramlijn Haarlem Leiden zijn door de N.V. Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens J. J. Beynes een tiental tweelingwagens vervaardigd. Men heeft dezen vorm voor de rijtuigen gekozen, met het oog op de moeilijkheid, om wagens die langer dan 10 M. zijn door nauwe straten te doen rijden. Bovendien kunnen beide wagens door één conducteur worden bediend. Tusschen de beide helften van den tweeling- wagen is een balg van 1 M. breedte aangebracht, welke zich juist boven het middelste draaibare wielenstel bevindt. Daardoor worden de bewe gingen van balg en brug tot een minimum be perkt. Een speciale veering zorgt voor een goede aansluiting van de brugplaten. De baanschuivers voor de wielen zijn voor- en achterwaarts opklapbaar, met het oog op eventueele ongevallen. Behalve van een Ackiev-handrem zijn de wagens voorzien van een luchtdrukrem systeem Bauart Knorr. Bovendien is in iederen wagen een noodrem aangebracht. De overhangende dakgoot bedekt het bovenste deel van de groote neerschuifbare vensters, zoodat ook met regenachtig weer geventileerd kan worden, zonder dat de passagiers gevaar loopen nat te regenen. Bovendien bevinden zich in iederen wagen nog drie ventilatoren. De ge makkelijke, veerende en met leer bekleede zit plaatsen zijn geplaatst zooals het publiek dat het liefst heeft, n.i. achter elkaar. Men rijdt nu eenmaal niet graag „dwars". In eiken tweelingwagen zijn 59 zitplaatsen, terwijl op de platformen en de aangrenzende ruimten 46 personen een staanplaats kunnen vinden. Wanneer de opklapbare zitplaatsen buiten dienst zijn gesteld kunnen in totaal 143 i personen worden vervoerd. De vloer van de wagens is bedekt met lino leum, en onder de zitplaatsen is de electrische verwarming aangebracht. Ook het platform is verwarmd. De wagenbestuurder kan op zijn standplaats de portieren door middel van lucht druk sluiten. Uit dit alles blijkt wel, dat de nieuwe elec trische tram een comfortabel vervoermiddel is. HERINNERINGEN AAN DE OUDE STOOMTRAM HAARLEM—HEEMSTEDE Er is vreugde geweest de vorige week Vrijdag tusschen Haarlem en Leiden om het verdwijnen van „Bello", onze goede oude stoomtram. Hier in Heemstede heel weinig vl'aggen, weinig feestvreugde, omdat ons dorp niet meer zoo het ongerief van het oude meubel in dezen modernen tijd van snelve keer gevoelde. Nu ja, ze kwam nog in Heemstede, zelfsnog langs „den Glip", maar dat was toch maar het stief kindje van ons mooie dorp. En de enkeling die al eens van de tram gebruik moest maken, omdat men ook wel eens een enkele keer in de richting Leiden moest wezen, smaakte dubbel het genoegen van de Electrische wanneer die ons zoo vlug en op prettige wijze haar Haarlem bracht. Maar een dag als Vrijdag róept nog wel eens oude herinneringen in het geheugen. Oud- Heemsteders herinneren zich nog de in dienst- stelling van de eerste tram. Dat was een groote gebeurtenis. Een concurrent van de trekschuit, die vanuit Voorhout en „Piet-Gijs" de menschen uit de bollenstreek naar Haarlem vervoerde. Hoewel de machines f;>\ wagens veel kleiner waren, was de baan van een gehaite dat de wielen er nog al eens naast gingen, en het was geen zeldzaamheid als men een uurtje móest wachten omdat ze er „uit" was, als de sneeuw de baan versperde en deze eerst weggeschept moest worden, of als de weg glad was en eenige malen teruggereden moest worden voor Van Merlenbrug of IJzeren Brug. De tram heeft heel wat ongelukken veroor zaakt. En geen wonder! Als er vertraging was, moest dat „ingehaald" worden. En dit moest dan gebeuren op een slechte baan, langs smalle wegen, vol met gevaarlijke bochten. Als hij nog leeft kan Piet de Roenie daarvan getuigen. Voor wat Heemstede betreft noemen we o.a. de bocht aan den Driesprong, zoo tusschen het boschje door naast de begraafplaats naar den zeer smallen Voorweg. Vervolgens de bocht Kamp laan—Raadhuisplein, de S bocht nabij de halte de Olm en de dubbele bocht aan de Blauwe Brug. Dat reed maar vlak langs de huisjes, waarvan de bewoners op korten afstand werden gewaar schuwd door het ting-ting van de bel, die als een omgekeerde pot stond boven op de machine. Ouderen herinneren zich nog de ritjes vooral op den laten Zaterdag- en Zondagavond. Als wij, toen nog opgeschoten jongens, uit Haarlem kwamen, om zoo circa half 12, stond de tram nabij de Dreef in Den Hout. Velen, die eens extra uit geweest waren, konden de boel zoo gezellig op stelten zetten, wat nog wel eens op vechtpartijen uitliep. Een nog al gebruikelijke grap was de laatste wagen af te koppelen, wat j met de voet gebeuren kon, en als de voorste wagens dan ver genoeg doorgereden waren, werd de machinist gewaarschuwd*). Was er des avonds muziek in Den Hout, dan mocht de tram niet tot het eindpunt komen, en dan ge beurde het maar dikwijls dat, wie daar niet van op de hoogte was, lekker bleef wachten. Maar zooals gezegd, zijn wij reeds jaren van „Bello" verlost. Toen in 1917 de paardentram in Haarlem vervangen weid door de Electrische, werd deze lijn naar Heemstede doorgetrokken. Wel hebben wij toen nog enkele jaren genoten van het puffende monster op de Camplaan, waar toen het eindpunt van de tram was, maar tenslotte verdween zij ook daar vandaan, en met haar die „belt" van oud materiaal die het Wilhelminaplein tot een der vuilste buurten van Heemstede maakte. Vandaar verdween zij naar den Glipperweg, waar zij Heemstede niet meer hinderde met haar walm en stank. En nu is zij ook daar verdwenen. De techniek, die oorzaak was dat zij nu ruim 50 jaar geleden de trekschuit verdreef, heeft nu ook deze tram verdrongen, en al beleven wij het misschien niet, ook dit moderne vervoermiddel zal te zijner tijd ruim baan moeten maken, omdat de tijd nu eenmaal niet stil staat. F. BIEDT U Ie KLAS 6 a 7 PERSOONS AUTO'S AAN VOOR GROOTE AFSTANDEN 10 CENT PER K.M. (STADRITTEN BILLIJK EN NAAR AFSTAND) Uw aangewezen Garage voor BOSCH EN VAART, HEEMSTEDE-AERDENHOUT, enz. DROGI5TERU H.KOOLJ APOTH.ADS ZANDVOORTSCHELAAN 173 HEEMSTEDE-AERDENHOUT 'EL.26436 Een grap, die bij de uitvaart van de laatste stoomtram j.l. Zaterdagavond ook werd uit gehaald! Zoo de ouden zongen, piepen de jongen! RED. VEREEN. TEGEN HET MISHANDELEN VAN DIEREN VOOR HAARLEM EN OMSTREKEN. Opening van een centraal gebouw. De Vereen, tegen het mishandelen van Dieren voor Haarlem en Omstreken is eigenares ge worden van ecu perceei ie Haarlem in dc Ridderstraat No. 11, alzoo een centraal gelegen en gemakkelijk voor inwoners van alle stads- deelen te bereiken. Het beneden-gedeelte van dit perceel wordt momenteel verbouwd, zoodat zal worden ver kregen een goede wachtkamer, tevens zaal voor Bestuursvergaderingen, met daaraan annex een apotheek en een kliniek-kamer voor diergenees kundige behandeling. Eveneens beneden wordt een kleine ruimte ingericht voor bewaarplaats en waschgelegenheid van eenige honden en katten (zwervers( door een ongeval getroffen dieren en zieke dieren, die na een ingrijpen niet vervoerd kunnen worden). In den tuin is opgesteld het toestel van de Vereeniging tot het pijnloos dooden van dieren, terwijl tevens is gezorgd voor een afgeschutte loopren voor de honden. Het bovenhuis zal voor het grootste gedeelte in gebruik worden genomen als dienstwoning voor den Inspecteur van de Vereeniging. Voor het Secretariaat wordt een kamertje gereser veerd als archief en spreekkamertje. Aan de straatzijde beneden zal verder komen een toon- raatn, waarin wij ons propaganda-materiaal zullen uitstallen, gelijk zulks in andere groote steden ook reeds geschiedt. Het perceel wordt telefonisch aangesloten, zoodat steeds contact is te verkrijgen hetzij met den Inspecteur zelf, hetzij, bij diens ontstentenis, met zijn vervanger of vervangster (tel. 12823). Het ligt in de bedoeling van het Bestuur veorloopig tweemaal per week polikliniek te laten houden in het gebouw. De drie Haarlem- sche dierenartsen waren bereid op toerbeurt de dienst te vervullen. On- en minvermogenden zullen tegen een kleine vergoeding hun beesten de hulp kunnen laten geven, die noodig is. De apotheek, te bedienen door den Inspecteur, zal tegen matige prijzen de medicijn leveren, het dier voorgeschreven. De zorg voor de zwervers, en voor de dieren, door een ongeval getroffen, zal zooveel mogelijk door de Vereeniging in eigen handen worden genomen. Het ligt in de bedoeling van het Bestuur steeds in voorraad te hebben de platen, kalenders, brochures en boeken, die door de Ned. Vereeniging, of door buitenlandsche Ver- eenigingen worden uitgegeven. Verder zullen vetbollen, modellen van vogelvoederbakjes en wat dies meer zij, voorradig zijn. De Inspecteur zal alle loopende inlichtingen kunnen verstrekken en steeds op de hoogte zijn van de litteratuur over een bepeald onderwerp. Belangstellenden zullen ter plaatse gelegenheid hebben om zich I door woord en geschrift op de hoogte te stellen, j Opening van het gebouw zal vermoedelijk medio Januari 1933 te verwachten zijn. Tenslotte zij vermeld, dat de heer v. d. Burg met 1 Febr. e.k. zijn functie van Inspecteur neerlegt. In zijn plaats treedt de heer J. Jansen, die de inspec teurswoning zal betrekken. Telef. 26167 - tegenover halte Station HEEMSTEDE-AERDENHOUT Zalen voor partijen en vergaderingen J. J. M. DICKMANN E BINNENWEG 19 TEL. 28076 ZATERDAGAVOND EXTRA'TJE HUZARENSALADE 25 CENT PER PORTIE ROOMSOESJES 25 CENT PER ONS MAAR ÉÉN FNKFJlE WF.EK. NIEUWE KALENDERS. Kalender 1933 Ned. Spoorwegen. Door de Ned. Spoorwegen is een buiten gewoon mooi boekwerkje uitgegeven, bevat tende jaarkalenders voor 1933 en 1934, benevens een weekkalender voor 1933, duidelijk en mooi uitgevoerd met flinke ruimte voor notities en geïllustreerd met een groot aantal fraaie foto's uit het bedrijf en acht aquarellen voorstellende de bloembollenvelden, stadsgezichten van Haar lem, Leiden, Alkmaar, Gouda, Elburg, Utrecht en een havengezicht in Rotterdam. Deze aquarellen, door de Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer ter publicatie afgestaan, zijn ware schilderijtjes. Voorts zijn vele gegev.5 bé- treffende reizigers- en goederenvervoer op genomen. VERKEERSON GEVALLEN. Door het springen van een voorband geraakte de bestuurder van een vierwielig motorrijtuig (vrachtauto) het beheer over zijn stuur kwijt, met het gevolg dat de auto tegen het hekwerk van een langs den Heerenweg staand perceel terecht kwam dat daardoor werd vernield. Ook de auto bekwam ernstige schade. Twee wielen werden er van vernield, zoodat de auto met een kraanwagen moest worden weggesleept. Per soonlijke ongevallen hadden hierbij niet plaats. BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Postlaan werden in de week van 27 tot en met 31 December genomen 548 douchebaden en 31 kuipbaden. Aan 22 kinderen werd een gratis schoolbad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenheid tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 10 volwassenen gebruik gemaakt. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: H. B. van Marie, Zandvoorter Allee 39, een zilveren rozenkrans; E. Eekhof, Dr. Cuijperslaan 13, een bankbiljet; M. van der Putten, Kerklaan 13, een vulpotlood; A. Slager, Lombokstraat 11, een ceintuur; L. Smit, Jan v. d. Bergstraat 3, een handwarmer; Visscher, Landzichtlaan 8, een beige heeren handschoen; Mevr. Huyssteden, Casper Fagel- laan 8, een klein zwart hondje; Van der Jagt, Voorweg 43, een hond (Fox); Bureau van Politie, Raadhuisstraat, een kinderhandschoen. ANNO 1861 I TEL. 23280 (2 lijnen) UITSLUITEND 1e KWALITEIT j SCHEBP CONCURREERENO - BEZORGING OVERAL j

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1