J I ES. Is U iets goeds gewend begrepen Raadhuisstraat 52 - Tel. 28356 DE TWENTSCHE BANK N.V. - heemstede UPPITS' KUL1NH1NDEL BO A.G.G.M. Giorgis VISCHHANDEL 3Ü6S in- maison grandjean ALLE BANKZAKEN Garage „'T SCHOUWTJE" van i. pul kel" f 13 Jan. 1933. 10e Jaarg. No. 2 en Zoon Metselaar - Schoorsteenveger NEUTRAAL WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE, AERDENHOUT EN DE HOUTPARKEN S.V. DRUKKERIJ VOORHEEN DE ERVEN LOOSJES A. KOPJES-NIEMAN, eerste blad. vergaderingen, vermakelijkheden ENZ. de nieuwe gashouder in gebruik genomen. „GARAGE BOSCH EN VAAR!" hoil- Belg.- en Waies-Anttiraciet Garage: ZIJLWEG 9, bij de Zijlbrug C. i. GUDE - CUISINIER vischhandel! IJ. BALM ZOON .15: RIKAAT J Oplage 4600 ex. Vrij voor controle- fijne schctsche maaljes haring, Dit nummer bestaat uit 4 pagina's. Donderdag 19 Jan., 8.15 u. Vrouwen De Garage van Bosch en Vaart is PLAATSELIJK NIEUWS Telefoon 10105 DAG EN NACHT „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstr. 74, Haarlem. Tel. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden- GROOTE VERSCHEIDENHEID VISCHSOORTEN t D R uur. LM: DENIS CREATÏÈ. HEN DAG ION 13491). n 915 uur. 1 9.15 uur. anvaui* 8.15 11430. van Kompier 14024 EL.15408 igeboden VENHUIS kamers err ijs f 35.p. bezichtigen, raat 26. huur ge it- en slaap gebr. van voning voor orneostr. 8, D een flink, Aanmelden v.d. Akker, Heemstede. udietoezicht gymnasium, door Oand. iortschel.51, 1. Opleiding A en B rwijzer(és)). 1. C. Jacobs Hoogstr. 24 Heemstede. /-* DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Ridderstraat 18 HAARLEM TEL. 13310 ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers. Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar BINNENWEG 39 TELEF. 28461 Eerste kwaliteit versche VISCH BLANKE STOKVISCH Dagelijks versch gebakken visch BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: Drukkerij Schellekens, Raadhuisstraat 87. - Boekhandel J. A. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. Boekhandel D. van Mourik, Bronsteeweg 4a. neemt Grandjean's Permanent 14.50 DAMES- EN HEERENKAPPER SAFE-DEPOSIT-LOKETTEN VANAF FL. 5.— PER JAAR Vrede-Bond, Bovenzaal Brinkmann, Gr. Markt, Haarlem. Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. Dinsdag 17 jan., 8 u. Lezing over Ned. Indië, Protestantenbond, Postlaan. LUXOR-THEATER. Dagelijks 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.15, 7.en 9.15 uur: „Mata-Hari". Geprolongeerd. SCHOUWBURG JANSWEG. Zondag 15 Januari, 8.15 uur: „Twee Moeders". Vrijdag 20 januari, 8.15 uur: „In ieder Huwelijk". Dinsdag 10 Januari j.l. is voor het gasbedrijf een belangrijke dag geworden, door het in ge bruik nemen van een nieuwen gashouder. Het gasbedrijf dateert van 1908, toen besloten werd, hier in Heemstede een gasfabriek te bouwen. Het werd een heel bescheiden begin, een gas- houdertje van 1500 M3. Al spoedig bleek, dat deze gashouder veel te klein was en in 1910 moest men overgaan tot den bouw van den 2en gashouder. Wel is in de jaren het gebruik van electri- citeit geweldig toegenomen, maar de uitbreiding der bevolking en het steeds toenemen van het gebruik van gas ais verwarming en de meer en meer gebruikelijke gasfornuizen deed de afname van gas steeds toenemen, waardoor een daggebruik van ruim 13.000 M:!. al is voor gekomen. De twee gashouders waren dan ook niet vol doende om de bedrijfszekerheid in stand te houden, waarbij nog komt dat het niet meer mogelijk was een der houders voor noodzake lijk onderzoek ook maar eenige dagen uit het bedrijf te nemen. Tot in 1931 besloten werd tot den bouw van den 3en gashouder, en in den zomer van 1931 had de aanbesteding plaats, en werd de bouw opgedragen aan de N.V. Pletterij voorheen Enthoven en Co. te Delft. Met den bouw is op 30 Januari 1932 be gonnen. De plaats werd zoodanig gekozen, dat men vanaf de Heemsteedsche Dreef als het ware één gashouder ziet. De nieuwe gashouder is een z.g. schroefgashouder, waarvan er in Holland maar één gebouwd is, n.l. in Delft. Aan dit soort houders zijn verschillende voordeelen verbonden. Ten le het ontbreken van geleidingsvakwerk met zijn aesthetische voordeelen, en de bespa ring van onderhoudskosten daarvan. Ten 2e zijn er onder den waterspiegel geen onbereikbare geleidingsroilen, zooals bij andere gashouders. Ten 3e is de houder minder onderhevig aan winddruk door zijn gladde oppervlakte. Ten 4e is er een juistere berekeningswijze van de optredende krachten. De grootste hoogte is 35 M. met een middel lijn van 30 M. en een inhoud van 15.000 M:!. Daar de houder echter maar zelden geheel gevuld zal zijn, zal de nieuwe houder maar zel den boven de andere uitsteken. Voor den bouw was noodig 290.000 K.G. ijzer. Om ai deze ijezeren platen tot een geheel te maken werden plm. 250.000 klinkbouten gebruikt. De voeting bestaat uit beton, een ring van 2 M. hoog en 1 M. breed en was opgedragen aan de N.V. v. d. Valk uit Heemstede. Hiervoor werd plm. 200 M3. gewapend beton gebruikt. Het schilderwerk, nog niet geheel gereed, ge schiedt onder eigen beheer, een uitstekend werkobject dus. In het toestellenlokaal is een speciale inhoudsaanwijzer, een eigen ontwerp van den directeur ir. Duijnstee, zoodat men van daaruit den inhoud kan controleeren. Voor de luchtvaart staat op iederen gashouder een pijl ZuidNoord, om den vliegeniers de richting aan te geven. Dit is op dezen houder echter niet mogelijk, daar de stand leeg en gevuld U slag verschilt. De officieele aansluiting van den nieuwen gashouder aan het buitennet had Dinsdagmiddag plaats. Tegen 3 uur waren voor deze gelegen heid in de directiekamer van de bedrijven o.m. aanwezig burgemeester Jhr. J. P. W. v. Doorn, de beide wethouders Jhr. A. v. d. Poll en Dr. E. A. M. Droog, de gemeente-secretaris N. Vos, het meerendeel der raadsleden, de directeur der bedrijven Ir. W. J. A. Duijnstee, hoofdambte naren van de bedrijven, Openbare Werken en Raadhuis, directeuren der N.V. Pletterij voor heen Enthoven en Co. uit Delft, de heeren Enthoven, Stolk en v. Vloten, chef-monteur Jansen en de uitvoerder Reinbout. Nadat thee was aangeboden sprak allereerst burgemeester Jhr. j. P. W. v. Doorn. Spr. is zeer verheugd hier bijeen te zijn voor een voor onze gemeente zeer belangrijke gebeurtenis. Spr. herinnerde aan het besluit van de raadsvergade ring van 26 April 1931, waarbij de Raaci een bearag van ƒ98.000 voteerde voor den bouw van een nieuwen gashouder. De commissie voor de bedrijven heeft onder de technische leiding van den directeur een werk voorbereid, waarvan wij thans de vruchten zien. Spr. is verheugd, naast de vele raadsleden en ambtenaren ook hier te zien de heeren direc teuren der N.V. Pletterij voorheen Enthoven en Co., die zelf komen zien hoe hun ontwerp hier is tot stand gekomen, verheugd vooral omdat het is het Hollandsche fabrikaat dat zij hier vertegenwoordigen. Hulde wil spr. nog brengen aan de heeren Reinbout en Jansen voor hun schitterende leiding, benevens dank aan allen die hebben medegewerkt om dit zoo technisch groot werk, voor leeken misschien niet zoo bijzonder, maar voor kenners iets heel bijzonders, tot stand te brengen en waarmede weer blijk is gegeven van vitaliteit van Heemstede, Met een woord van lof tot den directeur Ir. Duijnstee voor wat hij hiermede heeft tot stand gebracht besloot de burgemeester zijn rede. Nadat Ir. Duijnstee zijn dank had betuigd voor de woorden aan hem en zijn helpers ge richt, gaf hij een overzicht van de voor geschiedenis van den bouw van den nieuwen gashouder. Een gashouder, aldus spr., is een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Deze moet er op in gericht zijn de schommelingen in het dagelijksch gasverbruik leven op te vangen. Spr. zet uiteen het groote verschil in het verbruik tijdens de spitsuren en in den nacht, verduidelijkt met een grafisch overzicht, terwijl de productie een gelijk verloop moet hebben. Dan moeten opgevangen worden de wekelijksche schommelingen, omdat b.v. op een Zaterdag een 2000 M3. meer wordt gebruikt dan op den Zondag. Vervolgens de toename b.v. door een plotse linge koude, de constante gasqualiteit en ten slotte de bedrijfszekerheid. Gas heeft een voorsprong op electriciteit omdat electriciteit niet verzameld kan worden; daartegenover staat dat er bij de levering van gas nooit storing mag voorkomen. Als hiermede, aldus spr., de noodzakelijkheid van een nieuwe gashouder is aangetoond, dan volgt de vraag „hoeveel inhoud moet de nieuwe houder hebben". Daarvoor was noodig een blik in de toekomst. Spr. is niet bevreesd voor de verdringing van het gas door de electriciteit. Schouwtjeslaan 23 Telefoon 14665 Daar rijdt u in luxe Auto's met betrouwbare chauffeurs a 15 ct. p. K.M. Speciaal ingericht voor TRO UWGELEGENH EDEN en ook voor buitenlandsche reizen J. R. GRAAL ZIJLWEG 314 - HAARLEM (Post Overveen) - Tel. 15739 Het BESTE ADRES voor PRIMA Brechcokes voor CENTRALE VERWARMING Al erkent spr. dat voor licht de electriciteit het zal winnen, voor verwarming zal gas de leiding houden, wat spr. met vooroeelden aantoont. Vervolgens geeft spr. een overzicht van de constructie der verschillende soorten gashouders met schetsmatige voorbeelden van natte en droge houders, waarvan de laatste hier gekozen is. Dat de keuze^ tenslotte op een schroef model gevallen is, zal zeker ieder waardeeren, omdat men nu dat onooglijke raamwerk mist indien de houder laag staat. Met de keuze van den aannemer, aldus spr., die den bouw voor 87.46Ü.met inbegrip der fundeering heeft aangenomen, mogen wij tevreden zijn. Hulde brengt hij aan aen heer Stolk, die met den bouw van een houder als dit model, baanbrekend werk heeft verricht. Hadden wij misschien nog gevreesd dat deze houder stormen niet zou trotseeren, tijdens den storm van 18 October is de proef op den som geleverd. Spr. dankt allen die hem met dezen bouw hebben terzijde gestaan en hoopt dat deze nieuwe houder aan de verwachtingen zal voldoen. Hierna verzocht Ir. Duijnstee den burge meester de hindernis weg te nemen, n.l. de af sluiting, opdat het gas zou kunnen stroomen in het buizennet. Dan begeven de aanwezigen zich naar buiten, waar achter den nieuwen houder het toestel zich bevindt dat het contact met het buizennet tot stand moet brengen. Fotografen brengen deze gebeurtenis op de gevoelige plaat, waarna de burgemeester den directeur feliciteert en er den wensch aan toevoegt, dat hij met veel genoegen op dit werk mag terugzien. Vele der aanwezigen waagden zich aan een klimpartijtje, enkele zelfs op het dekstuk, 35 M., terwijl dit merkbaar daalde, doordat het gas uit den nieuwen houder overging in de kleinere houders, die voor deze gelegenheid vrijwel geheel ledig waren en zich nu zichtbaar vulden. Daarna verzamelden de aanwezigen zich weer in de directiekamer, waar de burgemeester met eenige toepasselijke woorden aan het adres van den chef-monteur, den heer Jansen, en den op zichter, den heer Reinbout, als blijken van waardeering een enveloppe met inhoud aanbood. Tenslotte dankte de burgemeester de dames Mevr. De Winter en Mevr. Waldkötter voor de goede zorgen om dit lokaal zoo fijntjes met bloemen te versieren, waardoor deze gebeurtenis een nog feestelijker karakter droeg. Vervolgens werd de eerewijn aangeboden. Des avonds werd de nieuwe gashouder met schijnwerpers belicht, waardoor het gevaarte, nu nog in de roode kleur van de menie, geleek op een gloeiende massa, die ver in den omtrek zichtbaar was. NEDERLANDSCH INDIE. BIEDT U Ie KLAS 6 a 7 PERSOONS AUTO'S AAN VOOR GROOTE AFSTANDEN 10 CENT PER K.M. (STADRITTEN BILLIJK EN NAAR AFSTAND) Uw aangewezen Garage voor BOSCH EN VAART, HEEMSTEDE-AERDENHOUT, enz. KUNSTKRING HEEMSTEDE. Om degenen, die thans lid wenschen te worden van den kring, hiertoe in de gelegenheid te stellen, heeft het bestuur van den Kunstkring Heemstede, op advies van de Propaganda- commissie, besloten tot de instelling van een halfjaarlijksch abonnement, geldig van 1 Jan. tot 1 Oct. Niet alleen volwassenen, doch in het bijzonder personen van 1418 jaar en leerlingen van muziekscholen, zullen door dit goedkoope abonnement nog van enkeie buitengewone concerten kunnen genieten. Wij vestigen de aandacht op het piano-concert van Willem Andriessen op 20 Januari. Het programma bevat werken van Beethoven, Schumann, Chopin en Debussy. Verder maakt het Prager-Strijkkwartet (Zika- Quartett) in Februari een tournee door ons land. Josef Suk, de alt van het onvolprezen Boheemsche Strijkkwartet, heeft hiervan in de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" gezegd: „Het Prager Kwartet vinden wij (Bohemers) absoluut in aanmerking komen om ons als Strijkkwartet te vervangen en op te volgen." Hieronder volgen nog eenige beoordeelingen: Parijs, Figaro. Uitstekende kunstenaars, die hun instrumenten beheerschen zooals slechts de „Bohemers" dit vermogen. Hun spel kenmerkt zich door een intensieve expressie en een tot in het fijnst genuanceerde klankkleur. Parijs, L'Oeuvre. Zelden ontmoet men een strijkinstrumentengroep die zich door een zoo volkomen eenheid en buitengewone zin voor sonoriteit en muzikaliteit onderscheidtHet Prager Kwartet verlaat Parijs en laat indrukken achter, die men nimmer vergeet. Berlijn, Berliner Tageblatt. Zij speelden kwartet als echte Boheemsche musici, concen treerden zich in de muziek als echte rasmusici en hun overwinning was volkomen. Leipzig, Leipziger Volkszeitung... een Kwartel dat de goede Boheemsche tradities bewaart... Het was een waardevolle en genotvolle avond. Wien, Neues Wiener Tageblatt. Het Prager Kwartet herinnert wat temperament en colori- sliek betreft aan de „Bohemers" in zijn jonge jaren, waarvan de romantiek hier echter roman- tieker en het vuur vuriger is geworden. Belgrado, Slobodna Tribuna. Men kan hen zonder reserve de opvolgers van de beroemde „Bohemers" noemen Het is voor het Bestuur een groote voldoening, dat dit kwartet er in heeft toegestemd, om ook in Heemstede een uitvoering te geven, die schitterend belooft te worden, i De uitvoerenden zijn: Richard Zika, le viool, Herbert Berger, 2e viool, Ladislav Cerny, alt viool en Vasa Cerny, violoncel. Hun programma bevat kwartetten van Haydn, Dvorak en Debussy. Wij verwachten, dat zeer velen zich alsnog als lid zullen opgeven. Voor verdere bijzonder heden zie men de advertentie in dit blad. JAARVERGADERING R.K. KIESVEREEN. „PLICHT EN RECHT". Lezing van Ds. A. Trouw. Dinsdag 17 Januari a.s., des avonds te 8 uur, zal in het gebouw van den Protestantenbond aan de Postlaan, door Ds. A. Trouw een lezing worden gehouden met film en lichtbeelden over zijn reis naar Nederlandsch Indië. Tot deze lezing hebben belangstellenden vrije toegang. I Vrijdagavond vergadert de R.K. Kiesvereeni- ging „Plicht en Recht" in het R.K. Vereenigings- gebouw. De agenda bevat o.m. mededeelingen en in- gekomen stukken. Jaarverslagen secretaris en penningmeester. Bestuursverkiezing vcor 4 leden. Verslag afgevaardigde naar de Kieskring Haarlem en Velsen en benoeming afgevaar- 1 digden voor die vergaderingen. Aanwijzing van 1 candidaten voor leden der Tweede Kamer der I Staten-Generaal. I REVOLUTIE VOOR DEN VREDE. De Intern. Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid en de Alg. Ned. Vrouwen Vrede-Bond beleggen op Donderdag 19 Januari a.s., des avonds 8.15 uur, een gecombineerde vergadering in de bovenzaal van Café Brinkmann, Groote Markt, Haarlem. De heer Alb. de Jong uit Heemstede zal spreken over het boek van Otto Lehmann Rusbiildt: „Revolutie voor den Vrede". Dit boek behandelt het funeste werken dei- wapenfabrieken, waardoor oorlogen geprovo ceerd worden en de strijd voor Internationale Rechtspraak en Bemiddeling wordt bemoeilijkt. J. VERHEUS. f Donderdag j.l. werd op de Algerueerie Begraatplaats te Heemstede ter aarde besteld liet stottelijk overschot van den heer J. Verheus. Hij was een van die getrouwen, die na de annexatie Haarlemmer geworden, hun oude ge meente niet konden vergeten en gaarne hun tijd gaven om de belangen van Heemstede te dienen. Als voorzitter van de woningbouwvereeniging „Heemstede's Belang", van welke vereeniging Jnj een der oprichters was, bleef hij nauw aan Heemstede verbonden. Namens de vereeniging was een krans aan de lijkbaar gehecht. Het gemeentebestuur betuigde zijn deelneming aan de familie. HET HEEMSTEEDSCHE KLEEDINGFONDS. Iedere week houdt het comité van het Heemst. Kleedingfonds uitdeeling van kleeding- stukken, maar ook iedere week vragen ver- scheidenen of wij hun toch kunnen heipen aan onder- en bovengoed. En als wij dan eens praten, of die armen bezoeken, dan is het overal: „och ik weet nu niet meer, hoe ik het redden moet, alles gaat stuk; het is versleten en kan nu met meer versteld worden. De crisis duurt zoo lang; al in zooveel weken niet gewerkt en van m'n steun kan ik geen groote uitgaven doen, om nieuw goed te koopen." Och, beste Heemstedere, laten we toch eikander door deze moeilijke tijden heen helpen. Wanneer U goed gekleed gaat, een warme kamer en bed heeit, op tijd een verzorgde maaltijd; denk dan eens aan anderen, die dit alles niet hebben. Deel van uw kleeding mee aan uw broeder of zuster en U zult U rijk en gelukkig voelen. Dekens die U over heeft, kleeren die niet gedragen worden, onder- en bovengoed, schoenen die nog keurig zijn en U niet passen. Och, zendt dit alles aan ons kleedingfonds en wij kunnen weer zeer veel gezinnen gelukkig maken.- En nu nog een extra verzoek. Heeft iemand ook voor ons magazijn een legkast. Door verhuizing of om andere reden wilt U die opruimen. U maakt er ons blij mee en we kunnen er onze kleeren keurig in bergen. Wanneer U een boodschap zendt aan Mevr. Chabotv. Gasteren, Achterweg 22, of U belt op Mevr. StibbeDubois, Heemst. Dreef 7, worden uw gaven spoedig gehaald. HET COMITÉ. KIPPENHOUDERS, OPGEPAST! Door den heer H., wonende alhier Melchior Treublaan, is aangifte gedaan dat in den nacht twee hanen en een hen uit zijn kippenhok bij zijn woning zijn ontvreemd. BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Postlaan werden in de week van 2 tot en met 7 Januari genomen 625 douchebaden en 36 kuipbaden. Aan 31 kinderen werd een gratis schoolbad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenheid tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 8 volwassenen gebruik gemaakt. ANNO 1861 I Bloemend.weg 60 - BLOEMEND AAL TEL. 23280 (2 lijnen) UITSLUITEND 1» KWALITEIT SCHERP CONCURREEREND - BEZORGING OVERAL

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1