DE TWENTSCHE BANK N.V. - HEEMSTEDE A.G.G.M. Giorgis ALLE BANKZAKEN Garage ,,'T SCHOUWTJE" van i. pul 27 Jan. 1933. 10e Jaarg. No. 4 en Zoon Metselan - Schoorsteenveger NEUTRAAL WEEKBLAD VOOR HEEMSTEDE, AERDENHOUT EN DE HOUTPARKEN I.V DRUKKERIJ VOORHEEN GE ERVEN 100SIES A. KOPJES-NIEMAN, „GARAGE BOSCH EN VAART" Garage: ZIJLWEG 9, bij de Zijlbrug C. J. GUOE - CUISINIER J. BALM ZOON! Oplage 4600 ex. Vrij voor contrdle- EERSTE KWALITEIT VERSCHE VISCH Dit nummer bestaat uit 6 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. PLAATSELIJK NIEUWS Oe Garage van Boscn en Vaart is Telefoon 10105 DAG EN NACHT „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstr. 74, Haarlem. Tel. 13132 Prijscourant wo'dt oo aanragi toegezonden. Banketbakkerij PIET BEL VISCHHANDEL! GROOTE VE'SCHEIDcHHEIO VISCHSOORTEH I EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Ridderstraat 18 HAARLEM TEL. 13310 ADVERTENTIËN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer f 0.10 VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de LTtsevers. Advertentiën bij contract belangrijke korting Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar VISCHHANDEL BINNENWEG 39 - TEL. 28481 Geheel nieuw op dit gebied! Machinaal uitgesneden, Ger. Zalin. -Paling. -Makreel en Spekbokking. Dagelijks versch gebakken visch BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE: Drukkerij Scheilekens, Raadhuisstraat 87. - Boekhandel J. A. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. Boekhandel D. van Mourik, Bronsteeweg 4a. SAFE-DEPOSIT-LOKETTEN VANAF FL. 5.— PER JAAR Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. Vrijdag 27 Jan., 8 u. Openbare vergadering 0.S.P., „Hof van Heemstede", Valkenburgerstr. Zondag 29 Jan. Postduivententoonstelling, Café „Het Wapen van Heemstede". LUXOR-THEATER Dageiijksch 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.en 9.15 uur, Zondag 2.4.15, 7.en 9.15 uur: „Carnavalsvlinder". (Die Faschingsfee.) SCHOUWBURG JANSWEG. Zondag 29 Januari, 8.15 u. „In ieder Huwelijk". Maandag 30 januari, 8.15 u. „Amor in de Pastorie" Zaterdag 28 januari. Feestavond Mannen koor „Excelsior", üreefzicht. EEN EEN IJS-ZATERDAG EN IJS-ZONDAG. Overal ijspret maar niet in Heemstede! Wanneer krijgen we een ijsbaan? Het was Zaterdag en Zondag schitterend weer voor de lietheDbers van scnaatsenrijden. Geen wind, vriezend weer, een zonnetje werkelijk ideaal, hn er is dan ook volop van de ijspret genoten, wat Maandag wei bleek uit de enthousiaste krantenverslagen. Wij knippen er enkele uit Haarlem's Dagolad en bepalen ons daarbij tot die uit de naaste omgeving: „De Haarlemsche ijsbaan open, den Zaterdag middag en heel den Zondag, van 's morgens vroeg tot 's avonds „Op de in uitstekende conditie verkeerende en s avonds verlichte ijsbaan aan den Kruisweg te Hoofddorp heerschte Zaterdag en Zondag weder een gezellige drukte „Zaterdagmiddag werd op de Lissesche ijsbaan een hardrijderij gehouden „Zoover wij ons herinneren is Zandvoort nog niet zoo rijk gezegend geweest met ijsbanen als dit jaar wij in Velsen, we verheugen er ons thans in, dat we zoo'n mooie groote baan heb ben in den polder en zoo'n gezellig baantje bij Velserbeek, waar je bovendien des avonds in het schijnsel van een flinke electrische ver lichting naar hartelust kunt beoefenen die heerlijke sport, die zoovele landgenooten op binnen- en buitenlandsche banen lauweren heeft doen oogsten." Met gemengde gevoelens hebben wij Maan dagavond deze vroolijke verslagen gelezen. Want hoe was het bij ons in Heemstede? Een ijsbericht in mineur: „De lust om van de eerste Hollandsche sport, het schaatsenrijden, te genieten, deed velen het er maar op wagen... ten koste van een nat pak! Op den Bronsteevijver zakten zeven personen door het ijs. in de Bronsteevaart zakte een dame door het ijs. Aan de Vondelkade moesten drie personen hun lust tot rijden met een nat pak bekoopen. De baan van de IJsvereeniging De Volharding 's Zaterdags gesloten, 's Zondagsmorgens ge sloten Zondagmiddag een paar uur open resultaat: twee drenkelingen. Baan ontruimd. Bleef 's avonds gesloten. Maandag: gesloten! Dinsdag: gesloten! Dinsdagavond een verheugend nieuwtje: er bestaat kans, dat de baan Woensdag geopend zal zijn. Op het oogenblik, dat wij dit schrijven, heeft men dus overal in den omtrek volop van het ijsvermaak kunnen genieten alleen in Heem stede niet. Want de gezellige drukte, die hier zoogenaamd op het ijs heerschte, was meer schijn dan werkelijkheid, wat ons bleek, toen wij zelf even de ijzers onderbonden. Bij het ontbreken van een goede baan is de ware ijs pret in letterlijken zin ver te zoeken! j En wij hebben ons afgevraagd: waarom kan j in Heemstede niet tot stand komen, wat men in j andere gemeenten reeds lang heeft, een echte j ijsbaan, die geen veertien dagen noodig heeft I om dicht te vriezen! Waarom wordt er voor j voetbal- en watersport zoo goed gezorgd en moet de ijssport hier het stiefkind zijn? Wij weten, dat het bestuur van de ijsclub Volharding actief genoeg is, en niets liever zou doen, dan een goeue baan inrichten. Men heeft indertijd het oog laten vallen op de weide van Groenendaal en de technische mogelijkheid om hiervan des winters een ijsbaan te maken onderzocht. Het plan bleek uitvoerbaar. Maar waarom komt die ijsbaan er dan niet? Het is ook niet de eerste maal, dat in dit blad op de wenschelijkheid van een goede ijs baan wordt gewezen. Eenige jaren geleden heeit onze medewerker Xander het ae Raadhuis leeuwen in een Oudejaarsavondbabbeltje reeds van het balcon laten roepen: „Wat was 't een vroolijkheid op de Van [Merlenvaart Die ligt zoo mooi beschut en aat .is heel wat [waard. Maar hoe de ligging ook een ieder mag bekoren, Het duurt te lang, eer dat die baan is toegevroren. Wanneer 't ntaar even vriest, dan lees je in de [krant: Ze rijden hier en daar; Felice Ja, op verdronken land! Felix Natuurlijk' Onze baan is wel een heele mooie Maar ligt meestal pas dicht, als 't weer begint [te dooien!" Zoo was het vier jaar geleden, en zoo is het nog. Iedere vorstperiode toont het duidelijk aan: de baan van de IJsvereeniging De Volharding is geen baan, die liefhebbers van schaatsen rijden voldoening kan geven. Als overal in den omtrek de ijssport hoogtij viert, zakken wij nog bij troepjes cioor onze pseudo- en surrogaat- banen heen! Wij hopen dan ook van harte, dat het bestuur zijn pogingen niet zal opgeven en dat men in samenwerking met het gemeentebestuur einde lijk eens tot een resultaat mag komen, waar door Heemstede een gewaardeerde attractie rijker zou zijn! KUNSTKRING HEEMSTEDE. Concert Willem Andriessen. De pianist Willem Andriessen heeft het zich op het concert, dat hij de vorige week voor den Kunstkring Heemstede gaf, niet gemakkelijk gemaakt. Met de keuze van de tamelijk on bekende, althans weinig gespeelde Sonate Op. Ill in c-moll van Beethoven en de Etudes symphoniques Op. 13 van Schumann, stukken, die ieder een half uur duurden, deed hij geen enkele concessie aan den smaak van het publiek. Ook met de na de pauze gespeelde Nocturne en Ballade van Chopin was het duidelijk, dat hij niet poogde een gemakkelijk succes te be halen. Een pianist met de begaafdheid en de reputatie als de zijne kan zich dat natuurlijk veroorloven en het veilig aan de minder zadel- vasten overlaten, de beproefde paden der succes nummers te betreden. Behalve werken van bovengenoemde compo nisten stonden ook nog een drietal kleinere werkjes van Claude Debussy op het programma, n.l. La cathédrale engloutie, Poissons d'Or en L.'isle joyeuse. Deze werden onmiddellijk na de pauze ten gehoore gebracht in merkbaar nauwer contact met het publiek dan de voorafgaande zwaardere composities van Beethoven en Schumann. In afwijking van de gewoonte om de con certen in het gebouw van den Protestantenbond te geven, had dit pianoconcert plaats in de bovenzaal van Café-Restaurant Boekenrode. Men zit er gezellig en warm, wat op een kouden avond wel een voordeel is, doch wal accoustiek betreft, is de zaal van Boekenrode heel wat minder dan het gebouw van den Protestantenbond. Nog nimmer was ons dit zoo opgevallen als bij dit concert, mogelijk ook was de vleugel schuldig aan het min of meer platte geluid; doch waarschijnlijk zou in den Protestan tenbond het klankgehalte heel wat beter zijn geweest. Als concertgebouw moge het zijn nadeelen hebben, wat accoustielt betreft, is er niets op aan te merken! Het dankbare applaus van het publiek noopte Willem Andriessen aan het slot van den avond tot een toegift, zoodat het programma nog werd uitgebreid met eenige melodieuze walsen van Brahms, waarna de Kunstkringleden zich door den sntallen uitgang en de opstopping bij de garderobe een weg naar buiten trachtten te banen, en hierin tenslotte geslaagd zijnde, wel voldaan huiswaarts togen. Schoimtjcsluan 23 Telefoon 146 6 5 Daar rijdt u in luxe Auto's met betrouwbare chauffeurs a 15 et, p.Iv.M. Speciaal ingericht voor TROUWGELEGENHEDEN eu ook voor buitenlaudsche reizen J. It. GltAAL EEN MOEDIGE REDDER GEHULDIGD. Het was op een der mooie Zondagmiddagen in den loop van ciezen zomer, dat twee per sonen van micideioarên leeftijd zich in de Leiaschevaart vermaakten met Kanovaren, een mooi vermaak, maar alleen goed voor personen die goed zwemmen kunnen, ten van de twee maakt een ondoordachte beweging, het ranKe vaartuig slaat om, hulpge'oeqr en opschudding. Gelukkig maakt in de nabijheid de heer L. C. Band, lid der Heemsiceuscne Reddingsbrigade, daar met zijn vrouw een fietstochtje, ten spiong in het water, een duikje, en de reeds bewuste- looze drenkeling is spoedig aan wal. Dan ue toepassing van de gebruikelijke bewegingen en met succes. Zulk een daad, een evenntensch van den dood te redden, dient erkend te woraen. En zoo waren iviaa.ni ng?von<> eer groot j aantal belangstellenden aanwezig om uen moedigen reuuer te nuiüigen. behalve een overgroot ceel der leden van de Heems.eedsche Reuaingsbngaue, merkten wij o.in. op burgemeester jnr. j. f. W. v. Doorn, ur. Hubert, meuisch adviseur der afdeeling, vertegenwoordigers der Haarlemsche bngaue, van H.P.C. en de Vereen, tot Exploitatie der Zwemvijvers. Nadat de voorzitter der Heemsteedsche Reddingsbrigade, de heer L. Kooyman, ae aan wezigen, en meer in het bij^onuer nen burge meester, Dr. Huberts en de deputaties uer organisaties, had welkom geheeten, gat hij het woord aan Jhr. v. Doorn. Met genoegen, aldus de burgemeester, heb ik de uitnoodiging om hier bij aeze huldiging een enkel wooru te spreken, aanvaard. En dan wil spr. zich even verplaatsen in de gedachtengang van hem die deze hulde toekomt. Wat een heerlijk gevoel moet het zijn iemanas leven te redden, op een oogenblik dat dit teven onherroepelijk zou aigesneuen worden-. Zich tot den heer Band rich.ende, vervolgt spr.: Het moet voor U heerlijk zijn, nog eens te denken aan dien 12en Juni. U herinnert U nog weer eens den toestand, hoe U te water sprong en met eigen levensgevaar den drenkeling aan den wal bracht, en na hem behandeld te heoben, huiswaarts ging. Uw taak was volbracht. Maai de zaak zeh was daarmede niet aigeloopen. In September kreeg U de onderscheiding van hei Carnegie-heldemonds, en nu hebben twee vereemgingen gemeend U nog eens te moeten huldigen. Spr. herinnert nog even aan het geval, dat, dank zij het kranig ojrtreden van den heer Band, nu goed is afgeloopen. Hieraan wil spf. niet de volle aandacht schenken, maar wel vooral aan het feit dat zoovelen niet bedreven zijn in de zwemkunst, waarvan de couranten de meest tragische gevallen te lezen geven. Tegen een ieder zou spr. dan ook willen zeggen „leert zwemmen". Maar, vervolgt spr., weest ook wakker en flink in het water, vooral voor anderen. Waar U anderen kunt helpen, geeft het U een prettig gevoel. Zwemmen is mooi, het is een mooie sport en geeft uithoudingsvermogen, en het is het eerste begin van de kunst tot redding van drenkelingen. Maar er is meer voor noodig, en Dr. Hubert heeft hier, al is het dan niet direct, dan toch indirect medegewerkt aan de redding van dezen drenkeling, omdat hij het is, die de leden geleerd heeft de kunstmatige adem haling e.d. Spr. is verheugd dat in deze gemeente eenige jaren geleden eene vereeniging is opgericht, met het doel drenkelingen te redden. Spr. zou wenschen dat niet enkel alle aanwezigen, maar nog vele anderen in deze gemeente, zich ernstig voornemen de lessen van zwemmen en redden te volgen, en dat de Heemsteedsche Brigade tot Redden van Drenkelingen in ledental mocht toe nemen. Hierna overhandigt Z.Edelachtbare den redder namens de Ned. Maatschappij tot Redding van Drenkelingen een diploma in lijst en een zilveren herinneringsmedaille, op één na de hoogste onderscheiding die de Maatschappij schenkt. Vervolgens voerde nog het woord de heer Schmidt namens den Ned. Bond en de afdeeling Haarlem, waarbij den redder een diploma werd uitgereikt, terwijl de heer Verspoor sprak namens H.P.C. Verder werd den redder namens den geredde een fraaie vruchtenmand aangeboden, terwijl Mevr. Band bloemen ontving. Ook waren schriftelijke en telegrafische gelukwenschen binnengekomen, o.a. van den hoofdconsul van den Ned. Bond, den heer Meijerink en den consul voor Haarlem-O., den heer A. J. Braam, die verhinderd waren. BIEDT U Ie KLAS 6 a 7 PERSOONS AUTO'S AAN VOOR GROOTE AFSTANDEN 10 CENT PER K.M. (STADRITTEN BILLIJK EN NAAR AFSTAND) Uw aangewezen Garage voor BOSCH EN VAART, HEEMSTEDE-AERDENHOUT, enz. De heer Band dankte voor zooveel hulde, die hij deels overbracht aan den voorzitter, den heer L. Kooyman, die hem de kunst van zwem men heeft geleerd, en aan Dr. Hubert, die als medisch adviseur voor zijn verdere ontwikkeling heeft bijgedragen. Hiermede was het officieele gedeelte ge ëindigd en nadat aan een negental dames- en heerenleden het voorbereidend diploma was uit gereikt, sloot de voorziter de bijeenkomst, waarna de leden nog eehigen tijd gezellig bijeen bleyen. DE CURSUSSEN VOOR WERKLOOZEN. Nu de cursussen voor de werkloozen circa drie maanden zijn gehouden, krijgt men een overzicht van wat er mee bereikt wordt. Of de verwach tingen van het comité voor ontspanning voor werkloozen zijn overtroffen, zouden wij niet gaarne beweren. Huisvlijt en bouwkundig teekenen wordt druk bezocht, maar wat te zeggen van een cursus voor bloembollenteelt met 8 deelnemers, als men hoort dat plm. 100 bloemistarbeiders werk- j loos zijn. De „biljartcursus" spant in alles de kroon, en mocht de crisis eenmaal tot het verleden behooren, dan zal de maatschappij over een groot quantum goede biljarters beschikken. Maar dit is een algemeen verschijnsel, en slaat niet enkel op Heemstede. Toch is dit jammer, want als er weer werk komt dan zullen zij die zich van leeren niets aangetrokken hebben als minderwaardigen komen te staan tegenover hen die zich de moeite getroost hebben eenige van die vele werklooze uren benut te hebben. De cursus voor Nijverheid staat wat deelname betreft verre aan den kop. En geen wonder. Als men ziet (en wie er lust toe heeft, gaat op Woensdag van 1012 en van 1.304 uur maar eens een kijkje nemen in de groote zaal van het R.K. Vereenigingsgebouw) wat daar zoo al ver vaardigd wordt onder de bekwame leiding van de heeren v. Gaart en Kennes, zal begrijpen dat wie er eenmaal aan begonnen is, niet graag een lesuur overslaat. Binnenkort hoopt het comité een aantal voorwerpen als gang- en schemer lampen, sigarenkisten, aschbakken, rookstellen, kandelaars, enz., van gedreven koper, kap stokken, schemerlamjrjes, enz., en alles vervaar digd naar eigen ontwerpen, in een der etalages in Heemstede te etaleeren. En voor dezen cursus behoeft men geen vak man te zijn. Alleen lust om iets te doen, en eenmaal er aan begonnen, komt die lust wel; zelfs nog bij een heer met al grijze haren, die een beschamend vooibeeld geeft aan menig jonge klant, die meer zijn heil zoekt in biljarten of kaarten. EEN KINDERKOOR OPGERICHT. Het was op een der ledenvergaderingen der (H)eemsteedsche (O)ratorium (V)ereeniging, dat ter sprake kwam om ook hier in Heemstede te probeeren een kinderkoor op te richten. Dit vond algemeene bijval, het bestuur kreeg op dracht een en ander voor te bereiden en dank zij vooral de hulp van een groepje uit de leden, dat het bestuur terzijde stond, kon in het begin van Januari tot stichting overgegaan worden en had de vorige week de eerste repetitie plaats in Café-Restaurant Lommeroord, waar reeds 85 meisjes en jongens van 616 jaar aanwezig waren. Als onderafdeeling der H.O.V. kreeg het den naam van „De Kleine H.O.V." en de lei-ding werd ook hier toevertrouwd aan den heer H. J. Arisz. Naast de bevordering der kinderzang heeft deze vereeniging ook ten doel jaarlijks 2 operettes op te voeren, en daar de heer Arisz, die als leider van kinderkoren reeds een goeden naam heeft, ook hier iets goeds wil presteeren, heeft hij al direct „Goudmuiltje" in studie ge nomen, met het doel deze operette nog in April van dit jaar op te voeren. En gehoord wat de heer Arisz reeds op de 2e repetitie met zijn jeugdcorpsje bereikte, behoeven wij aan succes niet te twijfelen. Alleen de groep jongens heeft nog wel eenige versterking noodig, en toetreding van b.v. een 20-tal jongens zou het geheel ten goede komen. Behalve het bestuur der H.O.V. heeft Mevr. Steenhuis, een bekende zang- en muziekleerares, zich beschikbaar gesteld om den heer Arisz in zijn leiding terzijde te staan. BINNENWEG 19 - TELEF. 2807o ZaTcRD^QaVOIMd extratje SAuLlJZEB.-iOO DJ ES 12l/s ce. t per st„k ROOMTRUFeELS 26 Ct, p. ons als reclamekoekje deze week, onze heerlijke AMnN DELSTEN GELS 4J CENT PcR HALF POND „DE AANGEKLEEDE BLOEM". Groote Bloemententoonstelling, handels- en industriebeurs en Handwerktentoonstelling te Sassenheim. Door een speciale Commissie wordt in samen werking met de '1 entoonstellingscomrr.issie „tsioenuust" te Sassenheim van 15 tot 24 bebr. а.s. een groote bloemen tentoonstelling georgani- seera. voor aeze tentoonsieihng zou net gebouw van „Bloemlustveel te klein zijn en uaaroni heeft ae Comtnissie de beschikking gekregen over de groove ruime pakplaatsen in her bohen- huis van ae Firma Baartrnan Koning, in de eerste plaats wordt dan ae Narcissen Wissel- beker-1 entoonstelhng gehouden, terwijl er tevens uitgebreide inzenuingen tulpen, Nar cissen, etc., vanuit de geheele bollenstreek zijn toegezegd. Verschilienue instellingen en per sonen s.elden reeds bekers en medailles be schikbaar. Zoo ontving de Commissie van de Hillegomsche Veiling een gouaen medaille voor ae iraaiste inzending Hyacinthen. Door de i.issche Kistenfabriek N.y. werd een groote verguld zilveren nteaaille aangeboden. De Leaen van Crisis-Comité A te Sassenheim stelden een zilveren beker beschikbaar en het Bestuur der Ata. Ver. voor Bloembollencultuur een zilveren bloemvaas. De bloemententoonstelling zal dagelijks ge opend zijn van 9 tof 12 uur v.m. en n.m. van 2 tot 5 uur en 6.30 tot 11 uur. Gelijktijdig met de bloemententoonstelling wordt een handels- en industriebeurs gehouuen, dus geen winkel- beurs. Een twintigtal groothandelaren en industrieelen hebben reeds een stand gehuurd. Zoo zal de bekende Firma Van Nelle aan de bezoekers gratis koffie en thee aanbieden, de Firma Oud uit Haarlem zal haar wijnen laten proeven, terwij! de Firma Van der Heuvel uit Rotterdam den bezoekers vruchtbowls gratis zal aanbieden en de Firma Scholtes van Amsterdam haar cakes offreert. De groote handwerktentoonstelling zal vooral voor de dames veel interessants bieden, prach tige werkstukken zullen worden geëxposeerd. Ook voor deze tentoonstelling zijn verscheidene prijzen, waaronder medailles uitgeloofd. Ieder bezoeker van de bloemententoonstelling heeft gratis toegang tot de beurs en de hand werktentoonstelling. Deze zijn dagelijks geopend 's middags van 2 tot 5 uur en 's avonds van б.30 tot 11 uur. 's Middags bédraagt de entree 25 cent, 's avonds 50 cents. In de avonduren zal er iederen avond afwisselend zang en muziek ten gehoore worden gebracht. Verschillende vereenigingen uit de omgeving hebben reeds belangloos medewerking "toegezegd. Deze tentoonstelling zal dus werkelijk iets heel bijzonders worden. De ligging der ge bouwen is buitengewoon gunstig in de on middellijke nabijheid van de halte „Zuiderstraat" van de electrische tram. Buitendien heeft men de beschikking over een groot parkeerterrein. Reeds enkele maanden werkt de Commissie aan de verwezelijking der plannen en met goed succes. Straks wordt er in Sassenheim een tentoonstelling gehouden, die klinkt als een klok en waar duizenden bezoekers verwacht mogen worden. Tenslotte vermelden we nog, dat de geheele netto-opbrengst van deze tentoonstelling aan het Crisis-Comité komt! ANNO 1861 Bloemend.wog 60 - BLOKMEXDAAL I TEL. 23280 f2 liinenï U ITS LU IT 6 NO SCHFiP CONCURREER-ND 1e KWAUTFIT - iimm overal

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1