KAPITEIN KLAKKEBOS GAAT NAAR AMERIKA WILD- EU GEVOGELTE DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND BIOSCOOP Door 6. Tb. Rotman. SPORT VOOR ARTISTIEKE FOTOGRAFIE TRUUS KNOPPER VAN HUIS JANSEN INGEZONDEN GEMENGD NIEUWS. Nederl. Protestantenbond. V.m. 10% uur: Ds. P. van der Veer, Voorganger van de Vrije Gemeente te Amsterdam. (Met medewerking van het dameskoor.) Ned. Herv. Kerk, Wilhelminaplein V.m. 10 uur: Ds. Barger. Kapel Nieuw-Vredenhof. Joh. van Oldenbarneveltlaan. V.m. 10.30 uur: Dr. W. Th. Roissevain, Pred. te Leiden. Collecte voor het Opvoedingsgesticht voor jongens te Valkerheide. CONTINGENTEERING TEXTIEL De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken deelt belanghebbenden mede, dat de geldigheidsduur van de toe wijzingen en vergunningen van de groepen A, B, C, D en E op 1 Februari a.s. verstreken is en dat deze niet kan worden verlengd. Tevens zij er op gewezen, dat alle vergunningen van genoemde groepen uiterlijk op 8 Februari a.s. aan het Crisis In- en Uitvoerbureau terug gezonden moeten worden. Indien hieraan niet wordt voldaan, kan dit aanleiding zijn, dat de verstrekking der nieuwe toewijzingen vertraging ondergaat. De aanvullende (2de) toewijzingen van de groepen F, G, H en K dienen spoedig bij de Kamer te worden ingeleverd. FEESTAVOND MANNENKOOR „EXCELSIOR". Naar wij vernemen houdt morgenavond, Zaterdag 28 Jan., het Heemsteedsch Mannenkoor „Excelsior" een feestavond ter gelegenheid van tiet 2-jarig bestaan der vereeniging, in Café- Restaurant „Dreefzicht". Het programma ziet er, evenals van vorige feestavonden, weer zeer goed uit, en zal dan ook wel eiken bezoeker kunnen voldoen. Een beperkt aantal kaarten is nog aan de zaal verkrijgbaar. Tevens zij vermeld, dat voor de bezoekers een autobus zal rijden, des avonds half acht vanaf Wilhelmina plein, langs Binnenweg, naar de feestzaal, en terug op verschillende tijden. INBRAKEN. Gedurende de laatste twee maanden werd driemaal ingebroken in het leegstaand perceel Huize „Meer en Berg", zonder dat het de politie mocht gelukken de daders daarvan op te sporen. Vermist werden verschillende goeddeels van weinig waarde zijnde goederen. Doordat een viertal te Hillegom wonende personen waren gearresteerd als verdacht van diefstallen te Bennebroek en te Lisse, bleek dat die personen zich ook schuldig hadden gemaakt aan de dief stallen in Huize „Meer en Berg". Het onderzoek in die zaak duurt nog voort. Het kwam reeds vast te staan dat eenige goederen van dien diefstallen afkomstig, te Hillegom waren ver kocht en weggegeven. GEVESTIGDE GEZINSHOOFDEN TE HEEMSTEDE. Opgave van 24 Januari 1933. L. W. den Boef, Bosboom Toussaintstraat 53. H. H Dijkhuizen, Rijnstraat 82. W. M. Hengelaar, Hugo de Vriesplein 4. E. J. Koppe, Luc. van Leydenlaan 12. - D. Meesters, Heemst. Dreef 79. B. M. Nieuwen- huysLoos, Anton Mauvestraat 3. ONAFHANKELIJKE SOCIALISTISCHE PARTIJ. De afdeeling Heemstede van de Onafhanke lijk Socialistische Partij houdt op Vrijdag 27 Januari, des avonds 8 uur, een openbare ver gadering in „Het Hof van Heemstede". De heer K. R. v. Staal, lid van het partijbestuur der O.S.P. en lid der Prov. Staten van Zuid-Holland, zal spreken over „Parlementaire of buiten parlementaire actie". AANBESTEDING. Woensdag had ten gemeentehuize de aan besteding plaats van het onderhouden van gemeentegebouwen, bruggen, hekken, enz., ge durende het dienstjaar 1933. Voor het timmerwerk waren 6 en voor het schilderwerk 5 inschrijvers. De uitslag was als volgt: Voor timmerwerk: C. Jansen, Heemstede 1106. Fa. v. Amstelde Wilde, Heemstede 1721. Joh. F. v. Tongeren, Heemstede 1758. Firma v. Huysstede, Heemstede ƒ2195. J. C. de Zwarte-Verheul, Heemstede 2828. Verdonschot, Heemstede 2890. Voor schilderwerk: Fa. G. Hendrikse en Zn., Heemstede 1949. P. M. v. d. Bosch en Zn., Heemstede 2384. G. Kalf, Haarlem 2495. P v. Veen, Heemstede ƒ2650.—. A. Fibbe, Heemstede ƒ2841. De gunning is aangehouden. POSTDUIVENTENTOONSTELLING. De pos.tduivenvereeniging „De Gevleugelde Vrienden", alhier, houdt a.s. Zondag in Café „Het Wapen van Heemstede", Wilhelminaplein 4, een tentoonstelling van postduiven. BADHUIS HEEMSTEDE. In het Badhuis aan de Postlaan werden in de week van 16 tot en met 21 Januari genomen 455 douchebaden en 33 kuipbaden. Aan 22 kinderen werd een gratis schoolbad verstrekt op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Van de gelegenheid tot kosteloos baden op Woensdagavond tusschen 5 en 8 uur werd door 9 volwassenen gebruik gemaakt. Ondertrouwd: J. H. Nieberding en A. M. P. Krieger. Getrouwd: J. F. Buissink met Ch. Kammeijer. Bevallen: W. J. VenhovenPollman d.; G. HupkensPlanting z.; H. C. GozelingBulters z. LUXOR-THEATER. „Carnavalsvlinder". Baron Fredy heeft 10.000 M. uitgeloofd voor het beste ontwerp van een plafondbewerking. Een arme schilder, die ook eens zijn geluk wil beproeven, maakt een ontwerp, dat hem wel geschikt lijkt voor het doel. Zoowaar is ook de commissie van oordeel dat het ontwerp het schoonste is van de ingezonden werken, en men kent den schilder den prijs van 10.000 M. toe. De baron, die kennis heeft gemaakt met een barones, ontmoet den schilder op een bal, en als deze ziet, dat de baron de barones steeds lastig valt, trekt hij partij voor het meisje, waarover de baron ten zeerste gebelgd is. Door zijn toedoen wordt door dit voorval den schilder den prijs niet toegekend, wat het baronesje zoo spijtig vindt, dat zij besluit zelf den schilder den prijs te geven, waarvoor zij een persoon uitzoekt om den schilder den prijs te overhandigen. De schilder gelooft dat hij den prijs werkelijk van den baron heeft ontvangen en vermoedt niet, dat het baronesje hem heimelijk lief heeft. De schilder geeft ter eere van zijn geluk een partij waarbij hij ook den baron uitnoodigt, die vermoedt dat hij beetgenomen wordt. De baron is zeer verwonderd, dat de schilder de brutaliteit heeft gehad, hem uit te noodigen en zegt hem dit kort en bondig. De schilder komt nu te weten dat het baronesje uit liefde voor hem zoo gehandeld heeft, en beantwoordt wederkeerig de liefde van het meisje, zoodat aan alles een goed einde komt. 69. Daar de kapitein slechts twee raketten afgeschoten had, kwam het bootje 'n kilometer verder al tot stilstand. Maar nu moesten ze weer terug, want de kapitein verkoos geen oogenblik langer in Amerika te blijven, ,,'t Is me hier al te gezellig!" zei hij. Om echter de ontplofbare stof voor de raketten te sparen, werd ergens aan den kant een groote tak afgesneden en hiermede boomde de kapitein het bootje voort, na het te hebben laten keeren. De professor zat terwijl aan het stuur, «om er de richting in te houden. 70. Maar de arme prof moest telkens in zijn zakspiegeltje naar z'n arme geruïneerde gezicht kijken. Hierdoor lette hij niet op, wat hij deed en liet per ongeluk een der raketten ontploffen. Het bootje schoot vooruit, onder de voeten van den kapitein vandaan, en daar hing de arme man, boven aan den tak, die rechtop in de modder was blijven steken! Heelemaal alleen! Jawel, goeie morgen! Binnen enkele oogen- blikken stak een heele krokodillenfamilie de koppen boven water! 71. Geweldig, wat zat de man in angst! Telkens kwam er weer 'n nieuwe kop boven water, en zelfs maakte een der monsters aan stalten om den tak door te bijten. Maar gelukkig! daar ontdekte de kapitein vlak boven z'n hoofd een tak van een aan den kant staanden boom, die over het water uitstak. Met de kracht der wanhoop werkte hij zich wat omhoog, greep den tak en begön zich omhoog te hijschen. 72. Maar jawel, de krokodillen voelden er niets voor, hun prooi zoo maar te laten ont snappen. Hap! daar had er al een hem bij z'n rechterhiel te pakken! De kapitein trapte met z'n eene vrije been, wat hij kon, maar de krokodil liet niet los en trok zóó hard, dat de heele tak bijna tot op het water toe doorboog. Een laatste zonnestraal viel door het raam van het laboratorium, waar Madame Blanche Rivoire weken lang had gewerkt aan het produceeien van een geheimzinnig vocht, waarvan de schei kundige formnle haar alleen bekend was. Zij stond voor de glazen retorte waarin misschien nog een vingerhoed was van een kristalheldere vloeistof en een diepe rimpel vorkte loodrecht tusschen haar wenkbrauwen. Zoo gemakkelijk en spoorloosGeniaal. Zij deed den stop van een gla zen fleschje, liet het vocht erin vloeien, deed den stop er weer op en sloot het fleschje weg in haar sac- coche. Daarop sloot zij het labo ratorium af en verliet 't gebouw. Toen zij den Pont d'Iéna be reikte stak zij den breeden rijweg over naar het an dere trottoir, waar mijnheer Henry Rivoire schijnbaar verdiept stond in een uruk en ge animeerd gesprek met een ojizichtig geideede jonge uame, die hem Een laatste zonnestraal viel door het raam van het laboratorium. met een ironisch gebaar attent maakte op de nadering van zijn vrouw. Mijnheer Rivoire keerde zich zenuwachtig om. Mile Lison wierp hem een guitig bedoeld glim lachje toe en eclipseerde op hetzelide moment. Blanche Rivoire negeerde de jonge dame straal. Ah, c'est toi, ma chèreV Qui, c est moi. Ik ben juist een paar medicamenten gaan halen, Blanche, voor Lucette. Zeer goed, nton ami. Heb je dokter Grignou gezien? Ja. Lucette gaat uitstekend vooruit volgens zijn oordeel. Werkelijk? Ik dacht omdat je zoo zenuw achtig was. dat er iets haperde. De ironie van haar toon prikkelde hem tot verzet. Zenuwachtig? Je vergist je, Blanche. Alleen wat rillerig. Die demi is beslist te dun voor me. Ik zal voortaan mijn dikke jas aantrekken. Zij liepen door, naast elkaar, opmerkingen makend die niet strookten met hun weuer- zijdsche gedachten. ^Hij, redeneerend met zich zelf over de mogelij'/heid, de hypothese dat „zij" wellicht meer wist t dan goed voor hem was; zij, piekerend over die schijnheiligheid van hem en over die andere hypothese, dat er waarschijn lijk „meer" was dan zij vermoedde of had kun nen zien. Het was niet de eerste maal dat MUe Lison „toevallig" het pad kruiste van Heriry Rivoire. Maar het zou de laatste maal zijn. Sterk in den triomf van die wetenschap liep zij naast hem met een glimlach op de lippen en die glimlach die doouelijk was voor hem, suste zijn bangste vermoedens in slaap en gaf hem de zekerheid dat het gevaarlijk spel dat hij met haar speelde nog kon blijven duren. Zij scheidden van elkaar in de hal van hun luxueuse woning. Hij om naar zijn studeer kamer te gaan, zij om naar het ziekbed van haar kleine Lucette te hollen en in onstuimige liefdesbetuigingen haar overvol gemoed va.n gefolterde echtgenoote te luchten. Blijf je nu bij me, mama? Van avond niet, lieveling. Nog eenmaal moet ik weg. Maar het is de laatste maal en vanaf morgenavond verlaat ik je geen oogen blik meer. Ik ben zoo blij, mammie. Zoo blij Madame Rivoire stond in haar boudoir met het kristallen fleschje in haar hand. In die paar minuten trok het heele verleden in haar geest voorbij, het verleden met zijn afwisselende perioden van kort geluk en langen bangen tweestrijd.... met hem. De wrok steeg haar tot in de keel. Zij was de gedupeerde. Zij had hem opgeheven van uit het moeras van zijn on beduidendheid, met den hefboom van haar for tuin en haar wetenschap. Hij had haar betaald met zijn ontrouw, zijn schijnheiligheid, zijn bedrog en de aaneenschakeling van zijn dage- lijksche leugens. En hij had gemeend, dat hij dat ongestraft zou kunnen doen, dat zij niet, vroeg'of laat, den losprijs zou eischen die haar toekwam De dwaasdie enorme dwaas. Een half uur later had zij haar woning weer verlaten. Henry Rivoire hoorde het slaan van de voordeur en rilde even. Doch lachend trok hij de schouders op. Zonderling wezen, die vrouw. Mengelmoes van hartstocht en wils kracht. Wat had hij aan haar, buiten haar for tuin om? NietsZij behoorde met lichaam en ziel aan de wetenschap. Het was goed zoo. Hij leefde onbekommerd en onbezorgd. Behalve die lichte ongesteldheid, waarvoor dokter Grignou hem daarnet nog veel melk had voorgeschreven, was alles in orde. Melk.... bah.... liever alles dan dat. Melk was goed voor Lucette, maar voor hemenfin, als het dan toch moest dan Hij wist niet eens meer hoe melk smaakte. Doch hij zag een glas dampende melk klaar staan op de tafel in het boudoir en ging er heen om het te gebruiken. Madame Rivoire ontmoette dokter Grignou op korten afstand van haar woning en hield hem staande om te informeeren naar den toestand van Lucette. Grignou schudde lachend het hoofd en verzekerde haar dat alles in orde kwam, dat hij alleen had voorgeschreven dat Lucette voortaan net als Henry op geregelde uren een glas warme melk zou gebruiken. Die order had hij doorgegeven aan het kamermeisje dat ervoor zou zorgen. Madame Rivoire trilde op haar beenen. Haar gelaat werd krijtwit. Zij keerde zich plots om en rende als een razende terug naar haar woning. Het was stil in huis toen zij er aankwam. Henry Rivoire had den beker die hij nog vasthield neergezet en luisterde naar de stem van Lucette. Fapa... ik heb dorst... geef me wat melk!... Henry Rivoire, die op het punt' stond het glas te ledigen, ging er mee naar de ka mer van zijn meis je, zette zich op den rand van het bed en bracht het glas aan de lippen van het kind dat het langzaam, met lange teugen leegslurpte. Op dat oogen blik gilde een hysterische vrou wenstem door de hal en kwam een gestalte naar bo ven gevlogen. Henri Rivoire nam juist het leege glas weer aan en keek met verwonderden blik naar de deur. Hij zag niet hoe het gelaat van zijn meisje wasbleek verkleurde, hoe de jonge gestalte roerloos gestrekt bleef liggen. Hij rees lang zaam op van dat bed en keek naar de gestalte, die tegen den deurpost van die kamer leunde. De gestalte van een vrouw. En op het gelaat van die vouw lag de grijn zende rictus der krankzinnigheid V. L. VANWEDDINGEN. en keek met verwonderden blik naar de deur. IJSVERMAAK. WEDSTRIJDEN. Nu koning winter regeert, laten wij den voet bal maar eens rusten. i\l zouden er de mooiste voetbalwedstrijden georganiseerd worden, ja, al was het HollandBelgië, wij willen onze ijs baan niet ruilen voor het stadion, of het zou dan moeten zijn dat er een ijsbaan van gemaakt werd. Ja, dat kan daar nog beter dan hier, omdat wij hier nu eenmaal blijkbaar geen plekje kunnen vinden dat goed is om onder water gezet te worden. Dat was ook de reden waarom wij zoolang ons moesten behelpen met een of ander slootje, waarom vele waaghalzen een nat pak haalden (gelukkig bleef het nog maar bij een nat pak; 't had erger kunnen zijn!!). Maar nu hebben wij onze ijsbaan. Na een week in de couranten te hebben gelezen van ijs en ijspret, waagde Maandag het bestuur het er op de baan eenige uren te openen. Het was nog te vroeg, met als gevolg 2 drenkelingen. Maar Woensdag ging het. En dat men hier snakte naar een goede gelegenheid bleek wel uit de animo die er direct was. Ook al waren er enkele scheuren (deze zijn in de late avond uren voorzien, en zullen nu wel verdwenen zijn), het was al direct een gezwier en gejaag, of allen hun schade in wilden halen. Behalve dan die enkele scheuren is het een prettig baantje. En er is voor ieder gezorgd. Een flinke baan voor de kunstenaars en er naast 2 banen voor hen die meer haast hebben. En lekker in de luwte, zoodat de scherpe N.-O. wind geen vat op de rijders heeft. En nu is de baan ook des avonds verlicht. 12 booglampen, van 600 kaars elk, geven vol doende licht om zonder gevaar je lusten bot te vieren. Den eersten avond heerschte er dan ook al een prettige stemming, en ook vele niet-leden konden, ook al kostte dit eenige entree, van deze gelegenheid profiteeren. En of wij nu eindelijk eens wedstrijden krijgen? Ja, al is dit niet het hoofddoel der vereeniging, wedstrijden komen er. Maar het ijs was en is nu (Woensdag) nog te zwak voor een groote massa menschen op een beperkte ruimte. Dit ter verontschuldiging voor het bestuur, dat alles doet om het haar leden aan genaam te maken. Maar morgen (Zaterdag) en Zondag zullen de leden ook kunnen toonen hoe mooi en snel zij kunnen rijden. Zaterdagmiddag om 1.20 vangen de wed strijden aan "voor het kampioenschap hardrijden van Heemstede, eikel voor leden, maar ver wacht mag worden dat iedere goede rijder lid is. Behalve een wisselbeker, waarvan de houder is de heer J. Koovman, die den beker ook weer zal verdedigen, zijn er nog 4 prijzen beschik baar gesteld. Daarna om 3 uur is er een wedstrijd hard rijden voor jongens van 1316 jaar, ook voor niet-leden, maar inwoners van Heemstede. Aan melding uiterlijk hedenavond 8 uur aan de baan. Hiervoor zijn fraaie luxe prijzen beschikbaar gesteld. Zondagmiddag vangen om 1.30 de wedstrijden in schoonrijden aan. Dit is voor heeren alleen, dames alleen en paren. Voor paren moet heer of dame lid der vereeniging zijn. Hiervoor aanmelding tot uiterlijk morgen avond circa 7 uur, eveneens aan de baan. Als nu de vorst nog eenige dagen blijft regeeren kunnen wij nog prettige dagen mee maken. F. ZWEMMEN. H.P.C.-NIEUWS. Binnenkort, n.l. op 4 en 5 Februari a.s., zal de Zwemvereeniging het „IJ" wederom inter nationale wedstrijden organiseeren in het Sport- fondsenbad te Amsterdam ter gelegenheid van den jaarlijks terugkeerenden wedstrijd om den Sportfondsen-beker. Deze beker, welke vorig jaar door het polo-zevental van het IJ gewonnen werd, zal nu opnieuw verspeeld worden tusschen de Haagsche Zwem- en Poloclub, de Utrechtsche Zwemclub, het IJ en het roemruchtige Sparta uit Keulen. Op Zaterdag 4 Febr. ontmoeten de clubs elkaar voor de eerste maal, terwijl op Zondag 5 Febr. de winnaars en de verliezers tegen elkaar spelen. "Gelijktijdig worden internationale zwem wedstrijden gehouden, waaraan o.a. zal deel nemen de bekende zwemmer Derichs van Sparta, die de eerste Duitscher was die op de 100 M. vrije slag beneden den minuut bleef. Door zijn deelname zal de mogelijkheid bestaan dat ook de Nederlandsche cracks als J. Scheffer (D.J.K.), G. v. Voorst (A.Z.), G. Ingenluyf (H.Z. en P.C.), j. Daatselaar (U.Z.C.) en B. Mooi (H.P.C.) önder hun tijden zullen blijven. Tevens staan op het programma de 5 X 50 en 10 X 50 M. vrije slag estafettes en de 3 X 50 M. wisselslag-estafettes. Ook H.P.C. zal op de vrije slag estafettes starten. Gezien de belangrijkheid van deze wedstrijden kunnen wij niet nalaten alle H.P.C.'ers en overige zwemliefhebbers op te wekken deze wedstrijden te bezoeken. De eersten om de H.P.C.-ploegen aan te moedigen, de laatstën om HEERLIJK EN GOEDKOOP WED. P. KOOMEN ZOON GIERSTRAAT 39, TEL. 10153 Jan van Goijenstr. 26, Tel. 29080 AANNEMERS BEËED1GDE MAKELAARS. MEESTERLOTTELAAN 12, TELEFOON 15468 Nieuwbouw, Verbouwingen Onderhoudswerken. te genieten van het beste van het beste wat de Neuerlandsche Zwemwereld kan bieden. De toegangsbewijzen, welke te verkrijgen zijn aan de Kassa van het Amsterdamsche Sport- fondsenbad, bedragen: Per keer: zitplaatsen 1.20, incl. belasting en reserveeren; staanplaatsen ƒ0.60, incl. belasting en reserveeren. Voor beide dagen: zitplaatsen 1.80, incl. belasting en reserveeren; staanplaatsen ƒ0.90, incl. belasting en reserveeren. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.) „DE STRAAT DER CONCURRENTIE". De Jan van Goyenstraat te Heemstede, eertijds een rustige straat, is sinds korten tijd veranderd in een winkelstraat. Zeer zeker komt dit deze buurt zeer van pas, maarwat zien wij er??? Zoowel voor de bewoners als voor vreemden maakt deze straat den indruk van een „idoten" straat en is er een soort wedstrijd, wie hét eerst op moet houden heeft verloren! hr zijn om maar een greep uit velen te doen: slechts 3 banketbakKerijtn, 4 winkels die con serven verkoopen, 2 fietsenwinkels, 2 wolwinkels jwaarvan er een begonnen is, toen hij hoorde dat er een andere zou komen en een huis binnen 24 uur als winkeltje vertimmerde!!), 3 winxels die wijnen verkoopen, enz., enz., enz., werkelijk te veel om allemaal op te noemen! In deze straat is een concurrentie, zooals ik nog nooit gezien of gehoort heb! Had de gemeente heemstede of hadden H.H. makelaars niet beter kunnen doen door de menschen die een winkel wilden of willen be ginnen, eerst te waarschuwen voor eventueele concurrentie en zoo noodig te verbieden. Het is nog niet te laat, want er kunnen nóg meerdere- winkels als kapper, bloemenwinkel, enz., enz., komen, maar laten de diverse autori teiten er dan voor zorgen.dat andere winkeliers in die branche niet in duplo of triplo zich kunnen vestigen! Zoo een mooien tijd hebben wij niet om et;n zaak te beginnen en dan te denken dat er een paar dagen later een concurrent bij kan komen. U beleefd dankend voor de verleende plaats ruimte, teeken ik met de meeste hoogachting, Een hewoner van de Jan v. Goyenstraat. DE SCHRIJFMACHINE VAN V1CKI BAUM. Vicki Baum, de Duitsche schrijfster, wier „Menschen in 't Hotel" door Metro Goldwyn Mayer verfilmd is, wees op een oude schrijf machine van een niet meer gangbaar type. „Is dat niet de vreemdste schrijfmachine, die U ooit gezien hebt?" vroeg ze. „Deze vraag zal door iedereen bevestigend moeten beantwoord worden. Vicki Baum's schrijfmachine is een zeer bijzonder instrument. Met de linkerhand beweegt men de pen boven een plaat, waarop de letters afgedrukt stqan, terwijl men met de rechter op een toets slaat, telkens als men de pen boven de gewenscht'e letter gebracht heeft. Slechts zeer zelden zal men een machine van dit type, zonder toetsen, nog in gebruik zien. Op deze machine, die zij overal meeneemt, heeft de schrijfster negen succes-romans, vijf tooneelstukken en een groot aantal artikelen voor het Duitsche blad „Die Dame" geschreven. De ouderwetsche schrijfmachine, waaraan zij de voorkeur geeft boven de moderne typen, staat in geenerlei verband met de kwaliteit van haar werk. Wie haar boek „Menschen in 't Hotel" gelezen heeft, zal toegeven, dat zij een van de modernste schrijfsters is. „Aan deze schrijfmachine is een geschiedenis verbonden," vertelde Vicki Baum. „Jaren geleden, toen ik pas mijn werk als concert-harpiste had opgegeven om me geheel aan den literairen arbeid te wijden, was ik zeer slecht bij kas en een oud vriend van mijn man gaf mij een afgedankte schrijfmachine van het type, dat ik nu nog gebruik. Ik raakte hieraan zoo gewend, dat ik op een andere machine met toetsen niet kon opschieten en ik was bang, dat als mijn machine versleten zou zijn, ik nergens een dergelijke zou kunnen koopen. Toevallig werd een foto van me, gezeten aan mijn schrijf machine, in de bladen gepubliceerd en enkele dagen later ontving ik een brief van den fabri kant van mijn machine, waarin hij mij verzocht een nieuwe machine van het verouderde type van hem te willen aannemen. Niet lang daarna kwam de machine in een speciale geëmailleerde luxe uitvoering." „De machine is ouderwetsch en langzamer dan die tegenwoordig gemaakt worden, maar toch kan ik er vlug op werken. „Menschen in 't Hotel" bijvoorbeeld schreef ik in minder dan veertig dagen, hoewel ik de verschillende ge gevens al jarenlang in mijn hoofd had." Als Vicki Baum werkt, zit zij heele nachten aan haar machine en slaapt slechts twee uur per dag. Zij is voortdurend vol ongeduld de verzamelde gegevens zoo spoedig mogelijk uit te werken. Misschien is het juist dit tempo, dat in haar werk terug te vinden is, dat haar zoo populair gemaakt heeft in dézen tijd van snelheid. Voor de rest. Mevrouw telegrafeerde uit de badplaats: „ln vier weken mijn gewicht tot de helft .vermin derd. Hoe lang mag ik nog blijven?" Haar echtgenoot antwoordde: „Nog vier weken."

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 2