brenqt nu zijne nieuwe modellen VRAAG ONS OM EEN BESLISSENDEN PROEFRIT N.V. AUTOGARAGE VAN LENT met een aantal verbeteringen en verfij ningen, welke slechts In veel duurdere wa gens worden gevonden. De bedrijfszulnige Chevrolet biedt ze U tegen lage aanschaf- fings- en exploitatiekosten. HEEMSTEDE DE EERSTE HEEMSTEEDSCHE COURANT Bezichtig thans de jongste schepping van den meest verkochten wagen ter wereld... aan de spits gedurende twee jaar, waarin het publiek de grootste voorzichtigheid bij de aan schaffing eener auto moest betrachten. Een sierlijkheid van lijn, welke U eerder zoudt verwachten in een op speciale bestelling vervaardigd koets werk. Elegant van af den slanken ra diatormantel in V- vorm tot aan het gestroomlijnde achterpaneel, dat op den "beverstaart" is geïnspireerd. Een druk op den "starterator" zet den motor in beweging (gaspedaal en starter zijn in één bedieningsorgaan vereenigd)... in een omzien kunt U de ontsteking zoodanig regelen, dat het maximum rendement wordt verkregen met onverschillig welke benzinesoort. Geen andere laaggeprijsde wagen biedt U in de gesloten modellen de voordeelen der tochtvrije Fisher-venti- latie, een exclusiviteit voor General Motors. Vul Uw longen met frissche lucht, zonder Uw gezin en Uzelf bloot te stellen aan tocht en andere onge makken. En een zescylinder natuurlijk... een der eigenschappen, waaraan Chevrolet de onbetwiste voorkeur harer getrouwe aanhangers dankt. Een zescylinder, sterker en soepeler dan ooit te voren, trillingvrij, met valstroom-carburatie en luchtfilter, "Octane Selector" en vele andere verbeteringen, welke de bedrijfszuinigheid helpen verhoogen. Maar bovenal een zescylinder, die in de praktijk zijn sporen heeft ver diend - waarmede niet geëxperimen teerd wordt ten nadeele van den kooper. Een grondige inspectie der nieuwe Chevrolet zal U overtuigen, dat zij om nog vele andere redenen de be langstelling van den kritischen kooper verdient. Begin maar eens te verge lijken met andere wagens der Chevrolet- klasse of zelfs duurdere auto's luxe- bekleeding... die ruime carrosserie... verbeterde freewheeling... Syncro-Mesh- gangwissel met geruischlooze tweede... veiligheidsglas... spatborden, die wer kelijk "spat" borden zijn. Bekijk de nieuwe Chevroletlaat U er in rijden... en bestuur haar dan zelf. En vergeet niet, dat geen andere zescylinder van zoo lagen prijs dage lijks miljoenen eigenaars zooveel vol doening schenkt. Vraag U af, of er dit jaar een andere wagen op de markt is, die U zooveel waarde voor Uw geld geeft. SIERLIJKER DAN OOIT... RUIMER... ZUINIGER... SNELLER. FACULTATIEVE FREEWHEELING... VOORZIEN VAN "STARTERATOR THANS MET "OCTANE SELECTOR' >f NIEUWE, TOCHTVRIJE FISHER VENTILATIE IN GESLOTEN MODEL LEN... IN DE PRAKTIJK BEPROEFDE ZUINIGHEID... U LEVERBAAR OP DE GEMAKKELIJ KE G. M. A. C. BETALINGSVOOR WAARDEN... Wanneer U tot aanschaffing van een nieuwen wagen wilt overgaan, bekijk de Chevrolet 1933 dan eens goed. Een schitterende collectie der nieuwe Che- vrolet-modellen zal aanwezig zijn op de R. A. I. tentoonstelling, Stand 70 der General Motors producten. Officieele Vertegenwoordiger Tel. 28070 Raadhuisstraat jj-6j i JL OVERAL DE HEEST VERKOCHTE WAGEN TER WERELD DE CHEVROLET 1933

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 3