C. VAN DER SCHOOI gosen schiering UPPITS' Kolenhandel garage „t schouwtje" r..L Groote Publieke Verkooping AUTOVERHUUR voor heemstede, aerdenhout en de houtparken 3 Febr. 1933. 10e Jaarg. No. 5 NEUTRAAL WEEKBLAD I.V. DRUKKERIJ VOORHEEN DE ERVEN LOOSJES ANTHRACIET EN BRECHCOKES Garage: ZIJLWEG 9, bij de Zijlbrug |J. BALM ZOON! Oplage 4600 ex. Vrij voor contróle- GARAGE Eerste Heemsteedsctie electrische Runder-, Var kens- en Kalfsslachterij Raadhuisstraat 33 HEEMSTEDE CENTRALE - VERWARMING OLIESTOOKINRICHTINGEN Dit nummer bestaat uit 4 pagina's. EERSTE BLAD. VERGADERINGEN, VERMAKELIJKHEDEN ENZ. BUITENLANDSCH WEEKOVERZICHT PLAATSELIJK NIEUWS Zijlweg 314 - Tel. 15739 1 Telefoon 10105 DAG EN NACHT Kijkdagen: Vrijdag 3 Febr. 2—7.30 uur, Zaterdag 4 Febr. 11—1 uur. Zuster F. ROOYERS VISCHH ANDELi l= GROOTE VERSCHEIDENHEID ViSCHSOORTEN I ERSTE HEEMSTEEDSC URANT GEBR. v. d. BOS Stand plBLAUWE BRUG Telef. 28750 JAC. CATSLAAN 3 STALLING) REPARATIE BENZINE DAG en NACHT geopend ADVERTENTIEN Advertentiën per regel0.15 Pijltjes (kleine advertenties) 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling. Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting VOOR REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN wende men zich tot de Uitgevers. Ged. Oude Gracht 88, Haarlem, Telef. 10144 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1.25 per half jaar OPGERICHT 1882 TELEF. 28021 BIJKANTOREN TE HEEMSTEDE; Drukkerij Schellekens, Raadhuisstraat 87. Boekhandel J. A. Hupkens, Zandvoortschelaan 165. Boekhandel D. van Mourik, Bronstee weg 4a. TECHNISCH-BUREAU Haarlem Telefoon 12660 Advertenties kunnen tot uiterlijk Donderdags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht streeks tot de Administratie. LUXOR-THEATER Dagelij ksch 8.15 uur, Zaterdag 2.30, 7.eu 9.15 uur, Zondag 2.4.15, 7.en 9.15 uur: „Die Fledermaus". SCHOUWBURG JANSWEG. Zaterdag 4 Februari, 8.15 uur: „De Comedie van liet Geluk". Zondag 5 Februari, 8.15 uur: „De Baas in Huis". Maandag 6 Februari, 8.15 uur: „In ieder Huwelijk". Donderdag 9 Febi., 8.15 u. Kunstkring Heemstede, Prager Strijkkwartet, Protestanten bond, Postlaan. Twee kabinetscrises. In Frankrijk met den gebruikelijken uitslag, in Duitschiand met ongewoon resultaat. Hitier Rijks kanselier! Plotseling is er weer leven in de politieke brouwerij gekomen, na een periode van rust, die er nu geen blijkt geweest te zijn, want men heeft dezen tijd benut tot het vormen van nieuwe fronten, het ondergraven van bestaande stellingen. Het einde van de vorige week bracht ons twee kabinetscrises, één in Frankrijk en één in Duitschiand. Van Frankrijk zijn wij het ge wend het voortdurend wisselen van minister president en in Duitschiand beginnen we het zoo'n beetje gewend te raken. In Frankrijk dan is het kabinet Boncour na een zeer bewogen nachtzitting ten val gebracht. Om half zes in den morgen gebeurde het met 390 tegen 193 stemmen. De voornaamste oorzaak, dat dit kabinet gestruikeld is, is te vinden in de ver hooging van de directe belastingen met 5 waar de Kamer niet aan wilde. Ofschoon zelfs oud-minister Herriot het standpunt van de regeering verdedigde, heeft deze de Kamer niet weten te overtuigen. Boncour heeft na een wel zeer korte ambtsperiode het veld moeten ruimen. lntusscheii heeft president Lebrun den alge- treden minister van oorlog, Daladier, met de vorming van een nieuwe regeering belast. Voor Daladier bestaan slechts twee mogelijkheden een regeering te vormen: öf een cartel, waarin de socialisten vertegenwoordigd zijn, öf de con centratie, d.w.z. een kabinet gebaseerd op alle partijen der Kamer, met uitzondering van de groep Marin en de socialisten. Mocht het Dala dier gelukken een levensvatbaar kabinet samen te stellen, dan zou dit, naar de meening van welingelichte kringen, den afgetreden premier Paul Boncour als minister van Buitenlandsche Zaken krijgen. Dit is weer eens een echt Fransche kabinets crisis: een kleine wijziging zal plaats vinden, maar in hoofdzaak zullen dezelfde personen terugkeeren. Het regeeringsvoorstel, waarvoor Boncour de vertrouwenskwestie stelde, zal om gewerkt worden tot een modus, die de partijen kan bevredigen. En dan komt er over eenige maanden of weken weer een kabinetscrisis. Men krijgt'den indruk, dat in Frankrijk de zaken ook best zonder kabinet zouden marcheeren, daar in hoofdzaak, zooals trouwens ook in andere landen, de ware regeerders achter de schermen blijven, de ware regeerders, die niet dank zij, maar ondanks het parlement de macht uitoefenen. En zoo komt het ook, dat de koers van de verschillende regeeringen, ondanks her haaldelijke wisselingen van minister-presidenten, ■toch steeds dezelfde blijft. In Duitschiand stonden de zaken sinds tien tallen jaren anders. Daar gunde men zich de iuxe niet aanhoudend van kabinet te wisselen. Het was trouwens ook niet noodig. Met den be kenden zin voor orde en regelmaat, organisatie en discipline had men daar een regeeringsappa- raat gekregen, dat op de eerste plaats een werk college was en zich niet te veel bekommerde om Politieke stokpaardjes. Helaas, toen de econo mische crisis zich verscherpte én Duitschiand gebukt ging onder een groote werkloosheid, toen extremistische bewegingen zich van het poli tieke terrein gingen meester maken, werd van dit goede principe afgeweken. Er werd zwaar aan politiek gedaan en anders dan in Frankrijk, dat door de kabinetswisselingen steed weinig of niets te lijden heeft, ging het in Duitschiand bergafwaartsch. We kregen herhaaldelijke Rijksdagontbindingen, nieuwe kabinetten, die. na eenige weken of maanden er tenslotte liet bijltje bij neer moest leggen. Ook Von Schleicher heeft ten langen leste het veld moeten ruimen, ofschoon men tot de laatste dagen-van zijn in functie blijven nog ge loofde, dat hij muurvast in het zaael zat. Maar het ondergrondsche geintrigeer en gesjacher heeft succes gehad én het blijkt nu, dat Hitier, aan wiens capaciteiten tot nu toe door een groot gedeelte van het Duitsche volk getwijfeld werd, tot Rijkskanselier is gebombardeerd. Maandag ochtend bereikte ons het 'bericht, dat Von Hin denburg hem als zoodanig had benoemd. Von Papen, met wien hij de laatste weken voort durend heeft geconfereerd, is op de tweede plaats gezet. Hij is plaatsvervangend Rijks kanselier en Rijkscommissaris van Pruisen ge worden! Göring, ook een nationaal socialist, is minister van luchtvaart, Von Neurath, minister vari binnenlandsche zaken en Hugenberg, de Duitseh-Nationaal, minister van economische zaken en voedselvoorziening. Hitier za! nog in contact treden met het Centrum en de Beiersche Volkspartij. Het is er dus eindelijk van gekomen, dat Hitier en zijn trawanten op de hoogste verantwoorde lijke posten van het Duitsche Rijk zijn terecht gekomen, maar we gelooven, dat het den ouden Hindenburg heel wat moeite zal hebben gekost om zich tot een dergelijk besluit, hij immers be noemt den Rijkskanselier, te leenen. Er zal een groot gejuich zijn in het nationaal-socialistische kamp, maar dit gejuich zal straks gevolgd moe ten worden door daden, daden in den opbou- we'nden zin. Zal Hitler of zijn helpers achter de schermen hiertoe in staat zijn. Het is een pu bliek geheim, dat Hitier wel een zekeren fasci- neenenden invloed kan uitoefenen, doch dat hij nog steeds bewijzen moet te beschikken over liet noodzakelijke intellect. Om een land te besturen heeft men iets anders te doen dan snurkende redevoeringen af te steken, dan tegenpartijen verdacht te maken en met mooie uniformen te paradeeren. Thans heeft Hitier de reeds zoo lang begeerde gelegenheid om te toonen, dat hij en zijn partij in staat zijn Duitschiand er weer bovenop te helpen, het leger der werkloozen te verminderen, kortom het geheele economische leven weer op gang te helpen. lntusschen zal het buitenland, Italië waar schijnlijk uitgezonderd, met niet al te veel enthousiasme kennis nemen van het feit, dat Hitier thans de regeeringstouwtjes in handen heeft, want voor de buitenlandsche politiek be looft het weinig goeds. Ook in het binnenland belooft het roerig te zullen worden als Hitier gevolg geeft aan zijn reeds geuit voornemen de communistische partij te ontbinden. Wij achten een ontbonden communistische partij gevaar lijker dan een legale organisatie, vooral ook omdat het wel eens kon gebeuren, dat Rusland met een dergelijk besluit geen genoegen zou nenien, al zou de Sovjet-republiek waarschijnlijk niet een rechtstreekschen diplomatieke» stap in die richting doen. Met spanning wachten we de gebeurtenissen en vooral de daden van Hitier af. COÖPERATIE „DE EENDRACHT" U.A. Film- en Proganda-avond. Dinsdagavond hield de Coöperatie „De Een dracht" U.A., gevestigd te Haarlem, een film- en propaganda-avond in „Het Hof van Heemstede". De zaal was flink bezet. De voorzitter, de heer J. H. J. Hulsman, heette de aanwezigen welkom en deed eenige mede- deelingen betreffende de Coöp. „De Eendracht", die reeds 28 jaar bestaat en meer dan 3500 leden telt. Geleverd worden brood, koek, kruidenierswaren, wollen dekens en brand stoffen; tevens is een kleine nianufacturen- afdeeling aan de Coöp. verbonden, in totaal is reeds meer dan 1.000.000.- aan dividend uit gekeerd. De Eendracht is aangesloten bij den Ned. Bond van Verbruikscoöperaties en bij de Handelskamer, het inkoopsbureau voor Neder land. Na deze inleiding werd het woord verleend aan den heer R. v. Sluys, secretaris van den Ned. Bond van Verbruikscoöperaties. Spr. begon met te constateeren, dat er na het échec van de Coöp. „De Samenwerking" hier ter plaatse weinig interesse meer voor coöperaties bestaat. Bij „De Samenwerking" was een groot tekort, terwijl alle leden volgens de statuten aan sprakelijk waren voor eventueele verliezen. Toen in, 1927 dan ook tot liquidatie werd besloten, moesten alle leden ƒ160.betalen. Het is be- Prima kwaliteit grijpelijk, dat men met een dusdanig voorbeeld 1 voor oogen eenigszins huiverig tegenover coöperaties staat. Spr. gaat dan na, hoe het mogelijk was, dat •de leden van „De Samenwerking' die bittere pil kregen te slikken. Bij de oprichting van deze Coöperatie zijn fouten gemaakt. De Wet kent n.l. drieërlei aansprakelijkheid: le. wettelijke aansprakelijkheid, waarbij de leden aansprakelijk zijn voor het geheele tekort (De Samenwerking), 2e. gewijzigde aansprakelijkheid, waarbij de leden tot een beperkt bedrag aansprakelijk zijn en 3e. uitgesloten aansprakelijkheid, zooals de Coöp. De Eendracht in haar statuten heeft vast gelegd en waarbij de leden niet aansprakelijk zijn voor eventueele verliezen. Slechts in een zoodanige coöp. kunnen de leden gerust zijn. De tweede fout bij de oprichting van De Samenwerking begaan, was deze, dat men er een soort zaakje van heeft willen maken, dat met ware coöperatie niets te maken had. De coöperatieve vereenigingen behooren te zijn aangesloten bij den Centrale» Bond van Ver bruikscoöperaties, die adviezen geeft en moei lijkheden voorkomt, en bij „De Handelskamer", die vo«r de Coöperaties oopt. De Samen werking echter stelde zich op het standpunt: Wij kunnen het zelf wel! Nu zijn de slechte ervaringen met De Samen werking vrijwel uitzondering, want ondanks de crisis is de positie van de Verbruikscoöpera ties gezond. Er is overal een behoorlijke groei te constateeren, terwijl bij goed beheer de gunstigste resultaten tot uitdrukking komen in de uitkeeringen. Waarom nu coöperatie? Omdat, zegt spr., de distributie veel te duur is door den langen weg van producent tot consument. Van fabrikant tot verbruiker passeert een artikel een groot aantal personen, die er allen aan verdienen, n.l. de importeur, de groothandelaar, de makelaar, de grossier en de kleinhandelaar, en men heeft uitgerekend, dat een derde deel van den prijs, dien de verbruiker moet betalen, aan den tusschenhandel ten goede komt. Het is een vrij willige belasting, die men aan den tusschen handel betaalt, en die steeds grooter wordt, aangezien er steeds meer winkels komen met gevolg een geringeren omzet per winkel, wat het duurder worden van de waren tengevolge heeft, immers bij grooten omzet kan met kleine winst worden volstaan. Een beperkt aantal winkels zou de distributie rationeeler en goed- kooper maken. De concurrentie, een factor voor liet laag houden der prijzen, wordt op velerlei manieren uitgeschakeld, b.v. door belangen gemeenschappen, zooals er een bestaat tusschen bakkerspatroons en meelfabrikanten door het veelvuldig aan de markt brengen van verpakte artikelen, waarvan de prijs door den producent wordt vastgesteld en waardoor eigenlijk de kruidenier de zetbaas van den fabrikant wordt door het groot-winkelbedrijf, dat het mono polie voor zich opeischt door het korting- en cadeaustelsel, dat spr. niet schroomt boeren bedrog te noemen, daar de prijs der cadeaux in den prijs der waren is verdisconteerd, en er zelfs aan de cadeaux soms nog dik verdiend wordt! door de trust- en kartellvorming, zoo als die wel het duidelijkst tot uiting komt bij de margarine- en zeepfabricage. Door al deze middelen wordt de concurrentie uitgeschakeld en is de consument aan de willekeur van den producent overgeleverd. Daarom is het niet te verwonderen, dat de coöperatieve beweging steeds groeit en door liet bezit van talrijke eigen fabrieken reeds een macht van beteekenis vormt, gesteund door internationale organisatie, waardoor de coöpe ratie niet alleen stoffelijk, maar ook maatschap pelijke beteekenis heeft. Productie uitsluitend om winst is bij de coöperatie uitgesloten, juist bij de coöperatie heeft men de planmatige productie, voortbrenging naar behoefte, waar over in den laatsten tijd zooveel wordt gesproken. De voordeelen van het coöperatieve stelsel hebben spr., ondanks het échec bij De Samen werking, den moed gegeven, een poging te wagen om Heemstede te betrekken in het millioenenleger van coöperatorefi. Met een aan sporing om lid te worden van „De Eendracht" besloot spr. zijn rede. Hierna was gelegenheid tot vragen stellen, waarvan een druk gebruik werd gemaakt, voor namelijk door leden van De Samenwerking met betrekking tot het al of niet verplicht zijn tot betalen van de geëischte ƒ160.Deze vragen werden door den spr. uitvoerig beantwoord, waarbij hij als zijn meening te kennen gaf, dat het verlies bij De Samenwerking op het moment van het liquidatiebesluit volgens de statuten door de leden moet worden betaald, doch niet de verliezen ontstaan na het liquidatiebesluit. In de pauze werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld, de kwaliteit van de thee en het gebak van „De Eendracht" te beoordeelen. Met een propagandistische fiimvertooning werd de avond besloten. BIEDT U Ie KLAS 6 a 7 PERSOONS AUTO'S AAN VOOR GROOTE AFSTANDEN 10 CENT PER K.M. (STADRITTEN BILLIJK EN NAAR AFSTAND) Uw aangewezen Garage voor BOSCH EN VAART, HEEMSTEDE-AERDENHOUT, enz. Op Zaterdag 4 Februari 's middags 2 uur en 'savonds 7 uur in Café „Hof van Heemstede" Valkenburgerlaan te Heemstede. Verkocht wordt o.a.: Een Pracht Collectie Ameublementen, Buffetten, Dressoirs, Theemeubels, Boekenkasten, Divans, Complete Bedden, Schilderijen, enz. enz. JAC. URLUS ZINGT TE HAARLEM. De R.K. Oratoriuinvereeniging, een koor van ruim tweehonderdvijftig dames en heeren, zal op 17 Februari a.s. in de gemeentelijke concert zaal de „Judas Maccabaus" uitvoeren. Een zeer bijzondere en voor de Haarlemmers niet alle- daagsche attractie van dezen avond zal het op treden zijn van Jac. Urlus, die de tenorpartij zal zingen. Jac. Urlus, de beroemde Wagnerzanger, heeft in Bayreuth met het allergrootste succes gezongen en nog altijd zijn, ook de grootste, muziekzalen bij zijn optreden uitverkocht. Vooral het romantische genre van de Judas Maccabaus ligt dezen volbloed operazanger natuurlijk voor treffelijk. Aan de vertolking van de Judas Macca baus zullen verder medewerken To van der Sluys (sopraan), Annie Woud (alt) en Jac. Caro (bas). Het geheel staat onder leiding van Hubert Cuijpers uit Amsterdam. Stellig wacht den fijnproevers van muziek in Haarlem bij deze uitvoering dus wel iets moois. Voor het bijwonen van dit concert dient men zich te wenden tot den heer P. J. M. van Tetering, Groote Markt 4. VERGADERING TUINLIEDEN. De vorige week hield de onderlinge tuiniieden- vereeniging „Aerdenhout en O." haar eerste vergadering in dit jaar. ingekomen was een schrijven van B. en W. dat de subsidie met 25 gulden was verlaagd. Den heer F. Booms werd met eenige toe passelijke woorden den beker voor het hoogste aantal punten voor inzendingen overhandigd. Daar de heer Booms ook het vorige jaar win naar was, kwam deze beker definitief in zijn bezit. Evenals vorige jaren zullen ook dit jaar weer potjes aan de schoolkinderen uitgereikt worden tegen den kostenden prijs. Hieraan wordt een prijsvraag verbonden, waarvoor de vereeniging prijzen zal beschikbaar stellen. De keuring zal weer geschieden op de Dahliatentoonstelling. Op de volgende vergadering zal daarvoor eene commissie benoemd worden, die zich zal be lasten met de regeling. Over een te houden Zinnia-prijsvraag zal op de volgende vergadering beslist worden. Vervolgens hield de heer Kiipers uit Haarlem een lezing met lichtbeelden over een reisje naar Noord-ltalië. Inleider, die zelf lang in Italië gewerkt heeft, en vaak als gids dienst doet bij vacantiereizen, wist zijn gehoor eenige uren op aangename wijze te boeien. Na eerst een beeld gegeven te hebben op de kaart, hoe Italië bereikt wordt, voerde hij de aanwezigen in gedachten naar Lugano, gaf een beeld van de natuurpracht langs de italiaansche meren en de bergen met de sneeuw, de schit terende eilanden met hun fraaie bloemen en plantengroei, vervolgens naar Merano, dat van ouds aan Tirol behoorde, de schitterende pano rama's, de vele tropische planten, de druiven- cultuur. Vervolgens een kijkje in Milaan, en tenslotte Venetië. De voorzitter was zeker de tolk van alle aan wezigen toen hij den heer Kiipers dank zegde voor zijn leerzamen avond. EEN NIEUWE IJSSTER IN DE GEMEENTE HEEMSTEDE. Zondag, 29 Jan. wist Mej. A. Houtkoper, die dezen winter in training op wedstrijden schoon- rijden met den heer W. Botbijl is gegaan, een onverwachts succes te boeken toen zij buiten verwachting der Provinciaal Kampioenen beslag wist te leggen op den len prijs dames-schoon- rijden te Naardeit, welke prijs bestond uit een schitterende gouden plaquette. Wij mogen dit een waar succes en een schit terende prestatie noemen, daar Mej. Houtkoper in-dit seizoen voor het eerst aan Nationale wed strijden deel nam. I Gediplomeerd Verpleegster Pedicure Masseuse Binnenweg; 93 - Heemstede TelAcht en twintig zes acht en twintig IJSVERMAAK Wedstrijden in hard- en schoonrijden. Dank zij het mooie weer is er de vorige week, en voornamelijk Zaterdag en z'.ondag, ook in Heemstede volop van het ijsvermaak genoten. De vereeniging „De Volharding" iiad eenige wedstrijden georganiseerd. Allereerst een wed strijd' in hardrijden om een wisselbeker, welke wedstrijd zich in groote publieke belaiigstelling mocht verheugen. Al spoedig bleek, dat de strijd zou gaan tusschen den bekerhouder, J. Kooyman, en A. Buys. In de finale won eerst Kooyman, daarna Buys, beiden met een minimum verschil. In den beslis- senden rit won tenslotte Buys. De uitslag v\as: 1A. Buys, die daardoor bekerhouder werd, 2. J. Kooyman, 3. N. Draijer, 4. W. Botbijl. Hierna had een wedstrijd plaats van jongens, inwoners uit Heemstede, leeftijd 13 tot 16 jaar. Hiervoor verschenen 20 jongens aan den start. In deze wedstrijden bleek dat er onder de Heemsteedsche jeugd al goede rijders zijn. Winnaars werden: 1ste prijs M. v. Rooden, 2de prijs J. v. d. Linden, 3de prijs A. Compier, 4de prijs L. Kooyman Jr., 5de prijs P. Draijer, fide prijs A. Verdonschot. Zondag werd een wedstrijd in schoonrijden gehouden. Hiervoor bestond weinig animo. Övergroote bescheidenheid, plankenkoorts of zelfkennis had blijkbaar velen weerhouden, luin kunst te vertoonen. Voor de paren hadden zich 5 deelnemers aan gemeld eti voor dames eveneens 5, terwijl voor heeren zich er 9 hadden opgegeven. Er werd over het algemeen zeer goed gereden. De jury, bestaande uit de heeren Preyde, Freeze en Kooyman, had geen gemakkelijke taak. Zij kende de prijzen als volgt toe: Paren: 1 Mej. v. Schagen en de heer S. A. Botbijl; 2 Mej. v. d. Kluft en de lieer G. Botbijl; 3 Mej. v. Maris en de lieer C. Botbijl. Dames: 1 Mej. v. Schagen, 2 Mej. v. d. Kluft. Heeren: 1 C. Botbijl, 2 G. Botbijl, 3 S. A. Botbijl. Na afloop werden de prijzen in café „Het Hof van Heemstede" uitgereikt. ANNO 1861 Bloemend.weg 60 - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen) UITSLUITEND 1* KWALITEIT f SCHEBP COHCURREEBEND - BEZORGINB OVERAL

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Eerste Heemsteedsche Courant | 1933 | | pagina 1